1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHANE SULFONIC ACID (METAN SÜLFONİK ASİT)

CAS No. : 75-75-2
EINECS No. : 200-898-6

METATAGS:Methanesulfonic acid ; Methane sulfonic acid ; Methanesulfonicacid ; Methane sulfonicacid ; Metanesulfonic acid ; Methansulfonic acid ; Methan sulfonic acid ; Metane sulfonic acid ; Metanesulfonicacid ; Methansulfonicacid ; Methylsulfonic acid ; Methyl sulfonic acid ; Methylsulfonicacid ; Methyl sulfonicacid ; Methilsulfonic acid ; Metylsulfonic acid ; Metyl sulfonic acid ; Metylsulfonic acit ; MSA ; cide methanesulfonique ; acido metanosulfonico ; MCAT 1201
Methanosulfonic acid, methane sulfonic acid, Lutropur MSA.;Metanosülfonik asit, metan sülfonik asit, Lutropur MSA.; Methanesulfonic acid ; methanesulphonic acid ; METHANSULFONSAEURE ; Methansulfonsaure ;METHYLSULFONIC ACID ; NSC 3718 ; METHANESULFONIC ACID ; Methylsulfonic acid ; 75-75-2 ; Methanesulphonic acid ; Mesylate ; Methanesulfonicacid ; 75-75-2 ; Acide méthanesulfonique ; Kyselina methansulfonova
Mesic acid ; methane sulfonic acid ; Methanesulfonic acid ; Methanesulphonic acid ; Methansulfonsaeure ; Methansulfonsäure
Methylsulfonic acid ; 1446024 ; 200-898-6 ; 4-04-00-00010
CH3SO3H ; EINECS 200-898-6 ; Kyselina methansulfonova ; Kyselina methansulfonova; LACTIC ACID(DL) ; mesylate ; mesylic acid , methansulfonic acid; Methansulfonsaeure ; methyl sulfonic acid ; MFCD00007518 METHANESULFONIC ACID, METHANOSULFONIC ACID, METHANE SULFONIC ACID; barium methanesulfonate; BMS-480188; methanesulfonate; methanesulfonic acid; methanesulfonic acid, ammonia salt; methanesulfonic acid, chromium (2+) salt; methanesulfonic acid, chromium (3+) salt; methanesulfonic acid, cobalt (2+) salt; methanesulfonic acid, copper (2+) salt; methanesulfonic acid, iron (2+) salt; methanesulfonic acid, iron (3+)salt; methanesulfonic acid, nickel (2+) salt; methanesulfonic acid, potassium salt; methanesulfonic acid, silver (1+) salt; methanesulfonic acid, sodium salt; methylsulfonate; potassium mesylate; potassium methanesulfonate; METAN, SÜLFONİK, ASİT; metan sülfonik asit; metan sülphonic acid; sülfonik asit; sülfonik acid; methane sülphonic acid; methane sülfonik asit

 

 

FİZİKSEL DURUM Berrak, renksiz sıvı.
Erime Noktası 18 - 20 C
KAYNATMA NOKTASI 167 C
ÖZELLİKLİ AĞIRLIK 1.345
Metansülfonik asit (MsOH), CH3SO3H kimyasal formülü olan renksiz bir sıvıdır. Alkilsülfonik asitlerin en basitidir. Metansülfonik asit tuzları ve esterleri, mesilatlar (veya metansülfonatlar, etil metansülfonat gibi) olarak bilinirler. Konsantre formunda higroskopiktir. Metansülfonik asit, sülfürik asit (H2S04) ile metilsülfonilmetan ((CH3) 2S02) arasında bir ara bileşik olarak kabul edilebilir, böylece bir basamakta bir -OH grubunun bir -CH3 grubu ile etkili bir şekilde yerini alır. Bu model, -SO2- grubunu parçalamadan her iki yönde de uzayabilir. Metansülfonik asit, birçoğu çoğu hidroklorik veya sülfürik asitten çok daha yüksek konsantrasyonlarda geniş bir metal tuzu eritebilir.

Metan Sülfonik Asit (MSA) güçlü, kokusuz ve daha az korozif Asittir. MSA, kimyasal sentez, metal arıtımı veya endüstriyel temizlikte kullanıldığında, sistemlere, çalışanlara, müşterilere, atık yönetimine veya çevreye zararlı değildir. İpucu olarak kullanılabilir ve enerji tasarrufu sağlar. Diğer avantajları, tuzlarının yüksek çözünürlüğü, renk eksikliği ve kolayca bozunabilir olmasıdır (OECD Direktifi 301 A'ya göre). Organik Metan Sülfonik Asitin asit gücü, Karboksilik Asitler ile güçlü mineral asitler arasında bulunur. Metan Sülfonik Asit kokusuz olduğu için kokuyu hassas uygulamalarda da kullanılabilir. Kokusunun olmaması, işyerinde güvenliği arttırır, çünkü herhangi bir santral dumanı üretmez. MSA, yüksek FFA içeriğine sahip bitkisel yağların nötralize edilmesi için çok uygundur.
Metan sülfonik asit bir alkansülfonik asittir ve kimyasal formülü CH3SO3H'dir. MSA, pKa = 1.9 olan güçlü bir asittir ve sulu bir solüsyonda 0.1 M'de tamamen iyonlaşır ve organik bileşikleri oksitlemek için küçük afiniteye sahiptir, diğer mineral asitlerden daha az korozif ve toksiktir. MSA ayrıca biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik gazları geliştirmez. Bu nedenle MSA, yeşil asit olarak düşünülür. Bu nedenle, organik sentezdeki kullanımı organik sentezde kullanılmak üzere pek çok kimyageri cezbetmektedir. Bu derlemede MSA ile katalize edilen organik dönüşümü tanımladık.

Uygulamalar
Metansülfonik asit, organik reaksiyonlarda asit katalizörü olarak kullanılır, çünkü organik solventlerde çözünen, uçucu olmayan, güçlü bir asittir. Metansülfonik asit, çevre sıcaklığında sıvı olduğu için endüstriyel uygulamalar için uygundur; buna karşın yakından ilişkili olan p-toluensülfonik asit (PTSA) katıdır. Bununla birlikte, bir laboratuar ortamında sağlam PTSA daha uygundur.

Metansülfonik asit, THF ya da DMS gibi aprotik bir çözücü içerisinde metansülfonik asidin NaBH4 ile reaksiyona girmesiyle boranın (BH3) oluşumunda kullanılabilir, BH3 kompleksi oluşur ve çözücü oluşur.

Metansülfonik asit, kaplama proseslerinde kullanılan diğer asit elektrolitlerine çevre dostu bir alternatif olarak durduğu elektrokimyasal uygulamalar için özellikle uygun bir destek elektrolitidir. Metansülfonik asit de çinko-seryumda tercih edilen elektrolittir (bkz. Seryum (III) metansülfonat) Ve kurşun-asit (metansülfonat) akış pilleri.

Metansülfonik asit aynı zamanda pas ve kireç gidericilerinde birincil bileşentir. Genellikle asit saldırısına maruz kalmış seramik, fayans ve porselendeki yüzey paslarını temizlemek için kullanılır.
• Uzun zincirli olefinler ile benzen arasındaki ekleme reaksiyonu ile lineer alkilbenzenler üretmek için bir katalizör olarak.
• Gelişmiş termal ve elektriksel özelliklere sahip polianilin (PANI) / grafen kompozitler hazırlamak.
• Glikoz / ksiloz karışımlarının levulinik asit ve furfurala dönüştürülmesi için bir katalizör olarak.
Pigmentler
Kaplama maddeleri ve yüzey işlem maddeleri
İtici ve şişirici ajanlar
Solventler (temizleme veya yağdan arındırma için)
Yüzey aktif maddeler

 

 

 

PHYSICAL STATE Clear, Colorless liquid.
MELTING POINT 18 - 20 C
BOILING POINT 167 C
SPECIFIC GRAVITY 1.345
Methanesulfonic acid (MsOH) is a colorless liquid with the chemical formula CH3SO3H. It is the simplest of the alkylsulfonic acids. Salts and esters of methanesulfonic acid are known as mesylates (or methanesulfonates, as in ethyl methanesulfonate). It is hygroscopic in its concentrated form. Methanesulfonic acid may be considered an intermediate compound between sulfuric acid (H2SO4), and methylsulfonylmethane ((CH3)2SO2), effectively replacing an -OH group with a -CH3 group at each step. This pattern can extend no further in either direction without breaking down the -SO2- group. Methanesulfonic acid can dissolve a wide range of metal salts, many of them in significantly higher concentrations than in hydrochloric or sulphuric acid.
Methane Sulphonic Acid (MSA) is a strong, odourless and less corrosive Acid. MSA is not harmful to systems, employees, customers, waste management or the environment when used in chemical synthesis, metal refinement or industrial cleaning. It can be used sparingly and saves energy. Additional advantages are the high solubility of its salts, its lack of colour and the fact it is readily biodegradable (according to OECD Directive 301 A). The Acid strength of the organic Methane Sulphonic Acid is between that of Carboxylic Acids and strong mineral Acids. Since Methane Sulphonic Acid is odourless, it may also be used in odour-sensitive applications. Its lack of smell also increases safety at work because it does not produce any acrid fumes. MSA is very suitable for neutralisation of vegetable oils with high FFA content.
Methane sulphonic acid is an alkanesulphonic acid and its chemical formula is CH3SO3H. MSA is a strong acid having pKa= 1.9 and completely ionized in 0.1 M in an aqueous solution and has small affinity to oxidize organic compounds, less corrosive and toxic than other mineral acids. MSA is also biodegradable and not evolve toxic gases. Therefore MSA is considered as green acid. Therefore its use in organic synthesis attracts many chemists to use in organic synthesis. In this review we described the MSA catalyzed organic transformation.

Applications
Methanesulfonic acid is used as an acid catalyst in organic reactions because it is a non-volatile, strong acid that is soluble in organic solvents. Methanesulfonic acid is convenient for industrial applications because it is liquid at ambient temperature, while the closely related p-toluenesulfonic acid (PTSA) is solid. However, in a laboratory setting, solid PTSA is more convenient.

Methanesulfonic acid can be used in the generation of borane (BH3) by reacting methanesulfonic acid with NaBH4 in an aprotic solvent such as THF or DMS, the complex of BH3 and the solvent is formed.

Methanesulfonic acid is considered a particularly suitable supporting electrolyte for electrochemical applications, where it stands as an environmentally friendly alternative to other acid electrolytes used in plating processes.Methanesulfonic acid is also the electrolyte of choice in zinc-cerium (see cerium(III) methanesulfonate) and lead-acid (methanesulfonate) flow batteries.
• As a catalyst to produce linear alkylbenzenes by the addition reaction between long-chain olefins and benzene.
• To prepare polyaniline (PANI)/graphene composites with enhanced thermal and electrical properties.
• As a catalyst for the transformation of glucose/xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Pigments
Plating agents and surface treating agents
Propellants and blowing agents
Solvents (for cleaning or degreasing)
Surface active agents

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.