1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ETHYLENE DIAMINE (ETİLEN DİAMİN)


ETHYLENE DIAMINE

CAS NO: 107-15-3
EC NO:203-468-6

METATAGS: ethane-1,2-diamine; 1,2-diaminoethane; 1,2-ethanediamine; edamine; ethane-1,2-diamine; ethyl diamine; ethylenediamine; ethylenediamine (1:1) sulfate; ethylenediamine (1:1) sulfite; ethylenediamine conjugate acid; ethylenediamine dihydrobromide; ethylenediamine dihydrochloride; ethylenediamine dihydrogen iodide; ethylenediamine dihydroiodide; ethylenediamine dinitrate; ethylenediamine hydrochloride; ethylenediamine monohydrochloride; ethylenediamine phosphate, ethylenediamine sulfate; ethylenediamine, 3H-labeled cpd; ethylenediamine;Ethane-1,2-diamine; 1,2-Ethanediamine; 1,2-Diaminoethane; 107-15-3; Ethylene diamine; Ethylendiamine; Dimethylenediamine; edamine, 1,2-Ethylenediamine; Aethaldiamin, Aethylenediamin; Ethyleendiamine; Ethylene-diamine; beta-Aminoethylamine; 1,2-Diaminoaethan; Algicode 106L; Amerstat 274, 1,2-Diamino-ethaan; 1,2-Diamino-ethano; Aethaldiamin [German]; Caswell No. 437; Ethyleendiamine [Dutch]; Aethylenediamin [German]; Ethylene-diamine [French]; 1,2-Diaminoaethan [German]; 1,2-Diamino-ethaan [Dutch]; 1,2-Diamino-ethano [Italian]; CHEBI:30347; EINECS 203-468-6; EPA Pesticide Chemical Code 004205
BRN 0605263; Ethylendiamin; AI3-24231; PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N; Ethylenediamine, ReagentPlus(R), >=99%; Ethylenediamine [JAN]; ethylenediarnine; 1,2-Ethanediamine, homopolymer; 2-aminoethylamine; ethylene di amine; 1,4-diazabutane; 1,2-diaminoethan; Ethylenediamine, piperazine polymer; ethylene - diamine; EDN; 1,2-diamino-ethane; ethane 1,2-diamine; ETHYLENE DIAMINE; ATHYLENE DIAMIN; ETHYLENE DİAMİNE; ETHYLENE DİAMİN; ETİLEN DİAMİN; ETHLEN DİAMİN; ETILEN DIAMIN; ETILEN DIAMINE; EDILEN DIAMIN; etilen diamin; etilendiamin; etılendıamın; etilendıamin; EPI-DA; ETHANE,1,2-DIAMINO; 1,2-DIAMINOETHANE;1,2-ETHANEDIAMINE;1,2 Ethylenediamine; ETHYLENEDIAMINE;EDA;ETHANE-1,2-DIAMINE;1,2-Diaminoaethan;1,2-Diamino-ethaan

 

 

 

 

 

Etilendiamin (bir ligand olduğunda en çok kısaltılan) C2H4 (NH2) 2 formülüne sahip organik bileşiktir. Amonyak benzeri bir koku içeren bu renksiz sıvı güçlü bir baz amindir. 1998 yılında yaklaşık 500.000 ton üretilen, kimyasal sentezde yaygın olarak kullanılan bir yapı taşıdır. Etilen diamin, nemli havada neme karşı kolayca reaksiyona girerek aşındırıcı, toksik ve tahriş edici bir sis üretir; buna kısa maruz kalmalar bile sağlıkta ciddi hasarlara neden olabilir (bkz. Güvenlik).
Etilendiamin (CAS # 000107-15-3, 1,2-diaminoetan) en düşük molekül ağırlıklı etilendiamindir. İki primer azot içeren tek bileşenli bir üründür. Amonyak benzeri bir koku vardır ve berraktır ve renksizdir.

Uygulamalar
Etilen diamin birçok sanayi kimyasalının üretimi için büyük miktarlarda kullanılır. Karboksilik asitler (yağ asitleri dahil), nitriller, alkoller (yüksek sıcaklıklarda), alkile edici maddeler, karbon disülfid ve aldehitler ve ketonlarla türevler oluşturur. İkili işlevselliği nedeniyle, iki amin bulunduğundan, kolayca imidazolidinler gibi heterosikleleri oluşturmaktadır.

Şelasyon ajanlarına, ilaçlara ve zirai kimyasallara öncü
Etilen diaminin en belirgin türevi, siyanür ve formaldehit içeren Strecker sentezi yoluyla etilendiamin'den türetilmiş kenetleme maddesi EDTA'dır. Hidroksietiletilendiamin ticari açıdan önemli bir kenetleme maddesidir. Birçok biyoaktif bileşik ve ilaç, bazı antihistaminikler dahil N-CH2-CH2-N bağını içerir. Etilenebisdithiocarbamate'in tuzları, Maneb, Mancozeb, Zineb ve Metiram markaları altında ticari açıdan önemli fungisitlerdir. Bazı imidazolin içeren fungisidler etilendiamin'den türemiştir.

Farmasötik madde
Etilendiamin, ortak tansiyon bronkodilatör ilacı olan aminofilin içerisindeki aktif terkip maddesi teofilini çözündüren bir maddedir. Etilen diamin dermatolojik preparatlarda da kullanılmaktadır, ancak kontakt dermatite neden olduğu için bazılarından uzaklaştırılmıştır. Farmasötik bir eksipiyan olarak kullanıldığında, ağızdan verildikten sonra biyoyararlanımı önemli bir ilk geçiş etkisinden dolayı yaklaşık 0.34'tür. Pisuar atılımı ile% 20'den daha azı elimine edilir.

Polimerlerdeki rolü
Ethylenediamine, iki amin grubu içerdiğinden, çeşitli polimerler için yaygın olarak kullanılan bir öncüdür. Formaldehitten türetilen kondansatörler plastikleştiricilerdir. Poliüretan elyaf üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dendrimerlerin PAMAM sınıfı etilendiamin'den türemiştir.

Tetraasetiletilendiamin
Ağartma aktivatörü tetraasetiletilendiamin, etilendiamin'den üretilir. Türevi N, N-etilenbis (stearamid) (EBS), ticari açıdan önemli bir kalıp ayırıcı ajan ve benzin ve motor yağı içindeki bir sürfaktandır.

Diğer uygulamalar
Bir çözücü olarak polar çözücülerle karışabilir ve albüminler ve kazeinler gibi proteinleri çözünürleştirmek için kullanılır. Aynı zamanda bazı elektrokaplama banyolarında da kullanılır.
Boyalar ve soğutucularda korozyon önleyici olarak kullanılırlar.
Etilendiamin dihidroiyodür (EDDI) hayvan yemlerine iyodür kaynağı olarak eklenir.
Renk fotoğrafçılığı için kimyasal maddeler, bağlayıcılar, yapışkanlar, kumaş yumuşatıcılar, epoksisler için kür ajanları ve boyalar.


UYGULAMALAR
• Ağartıcı aktivatörleri
• Şelat ajanları
• Korozyon inhibitörleri
• Elastomerik elyaflar
• Mantar ilaçları
• Yağlama yağları ve yakıt katkıları
• Mineral işleme yardımcıları
• İlaç
• Plastik yağlayıcılar
• Poliamid reçineler
• Lastik işlenme katkılar
• Tekstil katkı maddeleri
• Üretan kimyasallar

Ürün Kategorileri: Alfa, omega-Alkanediaminler; alfa-omega-Alkanediaminler; alfa, omega-iki fonksiyonlu alkanlar; biyokimya; tek işlevli ve alfa, omega-iki fonksiyonlu alkanlar; Oligosakarit Sentezi için Reaktifler; Kimya; organik amin; Biyoaktif Küçük Moleküller; Yapı Taşları; Hücre Biyolojisi; Kimyasal Sentez; E: Azot Bileşikleri; Organik Yapı Taşları; Poliaminler

 

 

 

 

 

Ethylenediamine (abbreviated as en when a ligand) is the organic compound with the formula C2H4(NH2)2. This colorless liquid with an ammonia-like odor is a strongly basic amine. It is a widely used building block in chemical synthesis, with approximately 500,000 tonnes produced in 1998. Ethylenediamine readily reacts with moisture in humid air to produce a corrosive, toxic and irritating mist, to which even short exposures can cause serious damage to health (see safety).
Ethylenediamine (CAS #000107-15-3, 1,2- diaminoethane) is the lowest molecular weight ethylenediamine. It is a single-component product with two primary nitrogens. It has an ammonia-like odor and is clear and colorless.

Applications
Ethylenediamine is used in large quantities for production of many industrial chemicals. It forms derivatives with carboxylic acids (including fatty acids), nitriles, alcohols (at elevated temperatures), alkylating agents, carbon disulfide, and aldehydes and ketones. Because of its bifunctional nature, having two amines, it readily forms heterocycles such as imidazolidines.

Precursor to chelation agents, drugs, and agrochemicals
A most prominent derivative of ethylenediamine is the chelating agent EDTA, which is derived from ethylenediamine via a Strecker synthesis involving cyanide and formaldehyde. Hydroxyethylethylenediamine is another commercially significant chelating agent. Numerous bio-active compounds and drugs contain the N-CH2-CH2-N linkage, including some antihistamines. Salts of ethylenebisdithiocarbamate are commercially significant fungicides under the brand names Maneb, Mancozeb, Zineb, and Metiram. Some imidazoline-containing fungicides are derived from ethylenediamine.

Pharmaceutical ingredient
Ethylenediamine is an ingredient in the common bronchodilator drug aminophylline, where it serves to solubilize the active ingredient theophylline. Ethylenediamine has also been used in dermatologic preparations, but has been removed from some because of causing contact dermatitis. When used as a pharmaceutical excipient, after oral administration its bioavailability is about 0.34, due to a substantial first-pass effect. Less than 20% is eliminated by urinal excretion.

Role in polymers
Ethylenediamine, because it contains two amine groups, is a widely used precursor to various polymers. Condensates derived from formaldehyde are plasticizers. It is widely used in the production of polyurethane fibers. The PAMAM class of dendrimers are derived from ethylenediamine.

Tetraacetylethylenediamine
The bleaching activator tetraacetylethylenediamine is generated from ethylenediamine. The derivative N,N-ethylenebis(stearamide) (EBS) is a commercially significant mold-release agent and a surfactant in gasoline and motor oil.

Other applications
as a solvent, it is miscible with polar solvents and is used to solubilize proteins such as albumins and casein. It is also used in certain electroplating baths.
as a corrosion inhibitor in paints and coolants.
ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) is added to animal feeds as a source of iodide.
chemicals for color photography developing, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxys, and dyes.


APPLICATIONS
• Bleach activators
• Chelating agents
• Corrosion inhibitors
• Elastomeric fibers
• Fungicides
• Lube oil and fuel additives
• Mineral processing aids
• Pharmaceuticals
• Plastic lubricants
• Polyamide resins
• Rubber processing additives
• Textile additives
• Urethane chemicals

Product Categories: Pharmaceutical Intermediates;alpha,omega-Alkanediamines;alpha,omega-Bifunctional Alkanes;Biochemistry;Monofunctional & alpha,omega-Bifunctional Alkanes;Reagents for Oligosaccharide Synthesis;Chemistry;organic amine;Bioactive Small Molecules;Building Blocks;Cell Biology;Chemical Synthesis;E;Nitrogen Compounds;Organic Building Blocks;Polyamines

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.