1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

Rose oil


SYNONYMS:
FF1Y064QVO; 8007-01-0; Oils, rose; Rose oil; Rose oil [NF]; Attar of rose; Attar rose; Concrete rose Bulgarian; Concrete rose exotique; Concrete rose morocco; Concrete rose Turkish; Essence of rose; FEMA No. 2988; FEMA No. 2989; FEMA No. 2990; Integral rose; Oil of rose; Oil of rose blossom; Oil of rose bulgarian; Otto of rose; Otto rose; Rose absolute; Rose absolute, damascena; Rose absolute (Rosa spp.); Rose blossom oil; Rose bud oil (Rosa spp.); Rose centifolia oil; Rose concrete; Rose concrete (Rosa damascena MilL.); Rose damascena absolute; Rose Damascena oil; Rose de grasse; Rose de mai; Rose de mai absolute; Rose De Mai oil; Rose hips extract (Rosa spp.); Rose leaf oil; Rose oil, Bulgarian; Rose oil, bulgarian, true otto; Rose oil, Bulgarian, true otto (Rosa damascena MilL.); Rose oil, Damascena; Rose oil, Egyptian (Rosa spp.); Rose oil moroccan; Rose oil (Rosa damascena MilL.) ;Turkish Rose otto; Rose Otto Turkish Extra Rosen oel [German]; Rosenol Rosewood oil; Stearoptenes, rose; Turkish rose otto; Rosen oel; UNII-FF1Y064QVO;

 

Gül yağı (gül otto, gül attarı, gül attarı veya gül özü) çeşitli gül türlerinin yapraklarından elde edilen esansiyel yağdır. Gül ottoları buhar damıtma yoluyla ekstrakte edilirken, gül mutlakları çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir, mutlak parfümeride daha yaygın olarak kullanılır. Yüksek fiyatları ve organik sentezin gelişiyle bile, gül yağları hala parfümeride en yaygın olarak kullanılan esans yağıdır.

bileşenleri: Gül yağı üretimi için iki ana gül türü yetiştirilir:

 

Rosa damascena, Bulgaristan, Suriye, Türkiye, Rusya, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, İran ve Çin'de yaygın olarak yetiştirilen şam gülü
Rosa centifolia, daha yaygın olarak Fas, Fransa ve Mısır'da yetiştirilen lahana yükseldi.
Gül yağında bulunan en yaygın kimyasal bileşikler şunlardır:

 

sitronellol, geraniol, nerol, linalool, fenil etil alkol, farnesol, stearopten, a-pinen, β-pinen, a-terpinen, limonen, p-smene, kamfen, β-karyofilen, neral, sitronellyl asetat, geranil asetat, neril asetat öjenol, metil öjenol, gül oksit, a-damascenon, β-damascenon, benzaldehit, benzil alkol, rodinil asetat ve fenil etil format

 


Rose oil (rose otto, attar of rose, attar of roses or rose essence) is the essential oil extracted from the petals of various types of rose. Rose ottos are extracted through steam distillation, while rose absolutes are obtained through solvent extraction, the absolute being used more commonly in perfumery. Even with their high price and the advent of organic synthesis, rose oils are still perhaps the most widely used essential oil in perfumery.

 

components: Two major species of rose are cultivated for the production of rose oil:

 

Rosa damascena, the damask rose, which is widely grown in Bulgaria, Syria, Turkey, Russia, Pakistan, India, Uzbekistan, Iran and China
Rosa centifolia, the cabbage rose, which is more commonly grown in Morocco, France and Egypt.
The most common chemical compounds present in rose oil are:

 

citronellol, geraniol, nerol, linalool, phenyl ethyl alcohol, farnesol, stearoptene, α-pinene, β-pinene, α-terpinene, limonene, p-cymene, camphene, β-caryophyllene, neral, citronellyl acetate, geranyl acetate, neryl acetate, eugenol, methyl eugenol, rose oxide, α-damascenone, β-damascenone, benzaldehyde, benzyl alcohol, rhodinyl acetate and phenyl ethyl formates

 

 

L'huile de rose (rose otto, attar de rose, attar de roses ou essence de rose) est l'huile essentielle extraite des pétales de différents types de rose. Les ottos de rose sont extraits par distillation à la vapeur, tandis que les absolus de rose sont obtenus par extraction au solvant, l'absolu étant plus couramment utilisé en parfumerie. Même avec leur prix élevé et l'avènement de la synthèse organique, les huiles de rose restent peut-être l'huile essentielle la plus utilisée en parfumerie.

composants: Deux espèces principales de rose sont cultivées pour la production d'huile de rose:

 

Rosa damascena, la rose de Damas, largement cultivée en Bulgarie, Syrie, Turquie, Russie, Pakistan, Inde, Ouzbékistan, Iran et Chine
Rosa centifolia, la rose du chou, qui est plus communément cultivée au Maroc, en France et en Egypte.
Les composés chimiques les plus courants présents dans l'huile de rose sont:

 

citronellol, géraniol, nérol, linalol, alcool phényléthylique, farnésol, stéaroptène, α-pinène, β-pinène, α-terpinène, limonène, p-cymène, camphène, β-caryophyllène, néral, acétate de citronellyle, acétate de géranyle, acétate de néryl , eugénol, méthyl eugénol, oxyde de rose, α-damascénone, β-damascénone, benzaldéhyde, alcool benzylique, acétate de rhodinyle et formiate de phényle éthyle

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.