1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

OKTADESİLAMİN ( OCTADECYLAMINE)

Oktadesilamin, dezenfektanlar, fungisitler ve antiseptikler olarak kullanılan Katyonik yüzey aktif maddelerin bir bileşenidir.

Oktadesilamin, antistatik maddeler, tekstil temizleme maddeleri, düşük tahriş edici şampuan bileşenleri, sıvı deterjanlar ve köpük güçlendiriciler olarak kullanılan Amfoterik yüzey aktif maddelerin ve Amin oksitlerin bir bileşenidir.

Oktadesilamin, Korozyon inhibitörlerinin, asfalt emülgatör Dağıtıcılarının, yağlayıcıların ve su arıtma maddelerinin hammaddesidir.


Oktadesilamin, Katyonik yüzey aktif maddelerin (dezenfektanlar, fungisitler, mikrop öldürücüler, tesviye maddeleri, saç durulama bazları, ahşap koruyucular, tekstil yumuşatıcıları, boyama yardımcıları, cevher flotasyonu) üretiminde kullanılabilir.

Oktadesilamin, esas olarak hidrofobik yüzey değiştirici olarak kullanılan birincil bir alkil amindir.


Oktadesilamin film yapıcı amin olarak kullanılır, ancak aynı zamanda bir emülgatör, koyulaştırıcı ve sınır yağlayıcı olarak da kullanılabilir.

Oktadesilamin, elastomer işleme yardımcısı olarak çok uygundur ve kauçuk üretim süreçleri için olağanüstü kalıp ayırma özellikleri sağlar.

Oktadesilamin, üretim sırasında Kauçuğun kalıba yapışmasını önleyerek kauçuk parçalarda kusurlara neden olur.

Oktadesilamin, metal yüzeylere uygulandığında korozyonu önleyen ve yağlama sağlayan koruyucu bir film oluşturur.

Oktadesilamin, yüksek nem seviyelerine maruz kalan metal yüzeylerin korozyonunu önler.

Ek olarak Oktadesilamin, mumlar, pigmentler ve diğer hidrofobik malzemeler için bir emülgatör olarak kullanılabilir.Oktadesilamin
Stearilamin

EC / Liste no.: 204-695-3
CAS numarası: 124-30-1

Mol. formül: C18H39N

Doğrusal Formül: CH3(CH2)17NH2

Bileşim: Birincil alkilamin

Oktadesilamin, 18 karbonlu hidrofobik kuyruğa sahip birincil bir amindir.
Oktadesilamin, kalıp ayırıcı ve korozyon önleme uygulamaları için film amin olarak kullanılır.

Ürün Özellikleri:
Dış / 20°C: beyazdan sarıya katı
Yoğunluk / 60 °C (DIN 51 757): yakl. 0,79 g/cm³
Viskozite / 80 °C (Höppler): < 5 mPa·s
Parlama noktası (DIN/ISO 2592): > 150 °C

Eşdeğer ağırlık: 269
25C'de Görünüm: Katı
Erime Noktası (C): 46
Parlama Noktası (C): >150
Buhar Basıncı (mm Hg @20C): <0,1
Özgül Ağırlık (C): 0,791(60), 0,784(70)
Zincir Uzunluğu: C18
HLB (Davies Ölçeği 0-40): 8
Viskozite (SSU): 43,5(55), 42,2(65), 39,9(75)
%H2O'nun (C) çözünürlüğü: 9,3(65), 7,5(70), 4,0(80)
Özgül Isı (BTU/Lb/F): 0,54
Sudaki pKb: 3,4
İlk Kaynama Noktası (C): 2(166), 8(196), 32(232), 349(760)

Birincil Kimya: Oktadesilamin

Özellikler:
Amonyak kokusuna sahip opak, kirli beyaz sıvı; suda çözünmez ancak alkol, eter, benzende çözünür; kloroformda çok çözünür; asetonda karışabilir; kaynama noktası 346,8 derece Cat 760 mm Hg; erime noktası 52.9 derece. C; molekül ağırlığı 269.51; özgül ağırlık 20°C/4°'de 0,8618. C.

Nasıl Yapıldı:
ODA, stearik asit ve nitrürün ürünü olan stearil nitrilin katalitik hidrojenasyonuyla üretilir. Stearik asit, donyağı, hindistancevizi, soya, hurma çekirdeği ve palmiyede bulunan 18 karbonlu doymuş bir yağ asididir.

En yüksek seviyeler (%19'un üzerinde) don yağında bulunur.
Nitrür, amonyağın ısıtılmış bir metal üzerinden geçirilmesiyle üretilir.

Özel Kullanımlar:
Oktadesilamin, kazan ekipmanlarının ve bunların dağıtım hatlarının korozyonunu önlemek için kullanılan bir Kazan suyu katkı maddesidir; pil kutularının imalatında kalıp ayırıcı olarak kullanılır; oktadesil izosiyanat için kimyasal ara madde; diğer yüzey aktif maddeler için kimyasal ara madde; topaklanma önleyici madde; yüzdürme maddesi; petrol endüstrisinin çeşitli yönlerinde ajanlar; Karayolları için asfalt emülsiyonlarında soyulma önleyici madde.

Aksiyon:
Oktadesilamin, buhar hatlarının iç kısmında moleküler olarak ince bir film oluşturur. Bu kazan suyu katkısı, buhar içerisinde tutulan karbondioksitten oluşan karbonik asidin buhar hatlarına temas etmesini önleyerek korozyonu önler. ODA ayrıca yüzey aktif madde özelliklerine de sahiptir.

Kombinasyonlar:
Oktadesilamin, amonyum hidroksit ve çeşitli uçucu aminler (sikloheksilamin, dietilaminoetanol ve morfolin) ile birleştirilir.

Oktadesilamin, poliüre gresleri için ara madde olarak kullanılan birincil bir amindir.

Stearylamin olarak da adlandırılan Oktadesilamin, Katyonik yüzey aktif maddeler, Pigment öğütme yardımcıları, Topaklanma önleyici maddeler ve yüksek birincil amin içeriğine sahip Amfoterik yüzey aktif maddeler için bir Öncüdür.

Oktadekan-1-amin, 18 karbonlu bir birincil alifatik amindir. Film oluşturucu bir bileşik olarak rolü vardır.

Oktadesilamin suda neredeyse çözünmez ancak hidratlar oluşturmak için suyu emebilir.

Oktadesilamin, mineral yağlar, katı yağlar, alkoller, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar gibi birçok polar ve polar olmayan organik çözücüler ve bitüm veya katran gibi diğer organik maddeler içinde çözünür.


Oktadesilamin, ince film nanokompozit (TFN) nanofiltrasyon ve karbon fiber mikroelektrotlar dahil olmak üzere diğer uygulamalar için farklı karbon nanomateryallerinin (grafen oksit, karbon nanotüpler) yüzey işlevselleştirilmesinde kullanılır.

Oktadesilamin, enzimatik alan etkili transistör (ENFET) bazlı biyosensörlerde kullanılmak üzere bütirilkolinesteraz/stearilamin filmleri (Langmuir-Blodgett filmleri) hazırlayabilir.
Oktadesilamin ayrıca iyon değiştirme sistemlerinde kullanılabilecek filmler oluşturur.

Oktadesilamin ayrıca kontrollü boyut ve şekle sahip metal oksit nanokristalleri de hazırlayabilir.Oktadesilamin, işlenebilirliği arttırmak, polimer yüzeyinin sürtünmesini ve aşınmasını azaltmak ve renk stabilitesine ve korozyonun önlenmesine katkıda bulunmak için katı bileşik malzemelerinin dispersiyonunu kolaylaştırmak ve stabilize etmek için polimer üretiminde fayda sağlamak amacıyla bir dağıtıcı madde veya iç/dış yağlayıcı olarak kullanılır. .


Oktadesilamin, Pigment öğütme yardımcıları, Korozyon önleyiciler ve asfalt emülgatörleri, Topaklanma önleyici maddeler, dağıtıcılar, yağlayıcılar ve su arıtma maddelerinin formülasyonlarında kullanım alanı bulur.Amfoterik yüzey aktif maddeler ve Amin oksitler (antistatik madde, tekstil temizleme maddesi, düşük tahriş edici şampuan içeriği, sıvı deterjan, köpük güçlendirici, yağ geri kazanım maddesi) Oktadesilamin içerebilir.


Oktadesilamin, antistatik bir madde olarak kozmetik formülasyonlara yönelik bir alifatik amindir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde saç preparatlarında Lauramine ve Oktadesilamin kullanılmıştır.

Oktadesilamin aynı zamanda korozyon önleyici kazan suyu katkı maddesi olarak da kullanılır.

Oktadesilamin antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Oktadesilaminin, ilacın (lansoprazol) bozulmasını önlediği ve nanoyapılı lipit taşıyıcılarda (NLC'ler) ilaç stabilitesini koruduğu gösterilmiştir.

Oktadesilamin, farklı farmasötik formülasyonlarda pozitif yük indükleyici bir madde olarak kullanılır.

Böylece Oktadesilamin, ilaçların katyonik türleri için geçirgenlik katsayısını yaklaşık olarak büyüklük sırasına göre azalttı ancak ilaçların nötr türlerini etkilemedi.

Hem verapamil hem de proklorperazin için gözlemlenen akış eğrileri, Oktadesilaminin birincil etkisinin, lipozomun iç tek katmanı üzerinde pozitif bir yüzey yük yoğunluğunun gelişimi üzerinde olduğu varsayılarak matematiksel olarak modellenebilir.

Bu sonuçlar, Oktadesilaminin, katyonik ilaçların lipozomlardan sızıntısını etkili bir şekilde azalttığını ve lipozomal ilaç formülasyonlarının değerli bir bileşeni olabileceğini kanıtladığını göstermektedir.


Oktadesilamin esas olarak KCl'nin yüzdürülmesi için suda çözünür bir formda (asetat veya hidroklorür) kullanılır.

Asetatlar esas olarak suda hidroklorürlere göre daha iyi çözünürlüğe sahiptir.
Ancak hidroklorürler sıklıkla tercih edilir ve doğrudan flotasyon sisteminde hazırlanır.
Oktadesilaminin toplama özelliğinin yanı sıra köpürme özelliği de olmasına rağmen köpürtücüler de kullanılmaktadır.
Kullanılan köpürtücü miktarı 20-50 g/t'dir.


Uygulamalar:
korozyon önleyici (buhar sistemleri)
kalıp ayırıcı madde (pil kutusu imalatı),
topaklanma önleyici ve flotasyon maddesi
soyulma önleyici madde (otoyollar için asfalt emülsiyonları)
kimyasal ara madde
petrol endüstrisi
metallerin çıkarılması, rafine edilmesi ve işlenmesi;Sulu Oktadesilamin çözeltisinin hazırlanması

Sulu bir Oktadesilamin çözeltisi üretmek için sıcak su (yaklaşık 90 °C) bir karıştırma kabına yerleştirilir.
Oktadesilamin doğrudan eriyikten suya karıştırılır.
Eşdeğer miktarda asetik asit (100 kg Oktadesilamin başına 24 kg %100 asetik asit) veya hidroklorik asit (100 kg Oktadesilamin başına 38 kg %37 hidroklorik asit) karıştırılarak eklenir.
Sulu çözelti kullanımdan önce 30 dakika daha karıştırılmalıdır.
Bu daha sonra homojen, ince ve biraz bulanık bir çözümle sonuçlanır.
Amin çözeltisinin Alkil poliglikol eter ile karıştırılması gerekiyorsa, bu köpürtücünün amin tuzu çözeltisine en son eklenmesini öneririz.Bu nedenle Oktadesilamin karıştırılırken çözelti sadece hafifçe karıştırılmalı ve hava girişi engellenmelidir.
Deneyimler, bulanık amin çözeltilerinin daha az seçici olduğunu ve spesifik tüketimin arttığını göstermiştir.
Oktadesilamin solüsyonları günlük olarak taze olarak hazırlanmalıdır.
Asidik amin tuzu çözeltilerinin agresif özelliklerinden dolayı hazırlama kapları ve ısıtma kabloları korozyona karşı özellikle korunmalıdır. PTFE ile kaplanmış çelik ve V4A çeliği bu uygulama için uygun malzemelerdir.


Özellikler ve Avantajlar:
Kalıp ayırma uygulamalarında mükemmel
Daha düşük sıcaklıklar gerektirir
Kalıplama sonrası büzülmeyi ve ağırlık kaybını azaltır ve kabarmaya karşı daha az duyarlı hale getirir.
Boya ve mürekkeplerde dolgu maddesi ve pigment dağılımını kolaylaştırır.


Güvenlik talimatları
Yağlı aminler organik katı bazlardır.
Bu nedenle cilt ve gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
Oktadesilamin ve sulu çözeltilerini kullanırken koruyucu kıyafet, eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
Ancak cilde sıçraması durumunda seyreltilmiş asetik asit ve bol sabun ve su ile yıkayın.
Oktadesilamin göze kaçarsa bol su veya yemeklik yağ ile yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
Oktadesilaminle ıslatılmış giysiler derhal değiştirilmelidir.Diğer isimler
1-Oktadekanamin;
Adogenen 142;
Alamin 7;
Alamin 7D;
Amin 18-90;
Amin AB;
Ermeni 1180;
Armid HTD;
Armofilm;
Aronis001016;
Crodamin 1.18D;
Farmin 80;
Kemamine P990;
Nissan amin AB;
Noram SH;
Stearamin;
n-Oktadesilamin;
n-Stearilamin;
1-aminooktadekan;
1-Oktadesilamin;
Monooktadesilamin;
Oktadekan,1-amino;
Oktadesilamin;
Stearilamin

oktadesilamin
oktadekan-1-amin
124-30-1
1-Oktadekanamin
Oktadekanamin
Stearamin
Stearilamin
1-aminooktadekan
1-oktadesilamin
n-Oktadesilamin
Stearil amin
n-Stearilamin
Armofilm
Ermeni 18D
Monooktadesilamin
Nissan amin AB
Alamin 7
Noram SH
Alamin 7D
Oktadesilamin
Adojen 142
Ermeni 18
Ermeni 118D
Amin AB
Farmin 80
Crodamin 1.18D
61788-45-2
Kemamin P990
Kemamin P 990
NSC 9857
Armid HTD
Ermeni 1180
FFV58UNY7O
oktadekan,1-amino
Oktadesilaminadogenler 142
CHEMBL55860
CHEBI:63866
NSC-9857
Oktadesilamin [Çek]
Oktadesil amin
CCRIS 4688
HSDB1194
C18H39N
EINECS 204-695-3
UNII-FFV58UNY7O
BRN 0636111
AI3-14661
Steamfilm FG
1-oktadesil amin
EINECS 262-976-6
Oktadesilamin, %97
1-Oktadekanamin, 9CI
STEARAMİN [INCI]
Amin 18-90
EC 204-695-3
EC 262-976-6
NCIOpen2_007744
SCHEMBL12291
OKTADESİLAMİN [HSDB]
4-04-00-00825 (Beilstein El Kitabı Referansı)
SCHEMBL2159903
SCHEMBL3868686
SCHEMBL6253291
WLN: Z18
DTXSID1025801
Kemamin P-990, P-990D
NSC9857
Oktadesilamin, >=%99,0 (GC)
STR09001
BDBM50147579
MFCD00008159
STK062786
AKOS000269090
Oktadesilamin, teknik sınıf, %90
CS-W012394
NCGC00164134-01
FT-0608174
FT-0659903
O0014
EN300-18141
D70506
A833419
J-005064
Q2013790
Z57204689
F3145-0795
InChI=1/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1HÇevrilmiş isimler
oktadesilamin (fr)

oktadesilamin (hayır)
IUPAC adları
1-aminooktadekan

1-Oktadekanamin

1-Oktadekanamin

1-oktadesilamin

n-oktadesilamin

Oktadekan-1-amin

oktadekan-1-amin

Oktadesilamin

oktadesilamin

Oktadesilamin

stearil amin

Stearil amin

stearil amin

Stearilamin
Ticari isimler
1-oktadesilamin

Rofamin ST

Rofamin CYBH

Genamin SH 100

Genamin SH 100 D 
 
Synonyms of Octadecylamine: ODA, Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Octadecan-1-amine, Stearamine, 1-Aminooctadecane, Monooctadecylamine, n-Octadecylamine, Stearamine, n-Stearylamine, Stearyl amine, 1-Octadecylamine, Octadecylamine, 1-octadecanamine, Octadecan-1-amine

Other Names: 
1-Aminooctadecane, 1-Octadecanamine, adagenen 142, Alamine 7, Alamine 7D, Armeen 118D, Armeen 18D, Armofil, Kemamine P990, N-Octadecylamine, N-Stearylamine, Nissan Amine AB, Stearamine, Stearylamine, ODA


Octadecylamine is a primary alkyl amine mainly used as a hydrophobic surface modifier.

Octadecylamine is a distilled octadecylamine flake derived from vegetable sources.


Octadecylamine is most commonly used as a filming amine but can also be used as an emulsifier, thickener, and boundary lubricant. 

Octadecylamine is well-suited as an elastomer processing aid and provides outstanding mold release properties for rubber manufacturing processes.

Octadecylamine prevents the sticking of Rubber to mold during manufacturing, resulting in defects to rubber parts. 

When applied to metal surfaces, Octadecylamine forms a protective film that inhibits corrosion and provides lubrication. 

Octadecylamine prevents corrosion of metal surfaces exposed to high moisture levels.

In addition, Octadecylamine can be used as an emulsifier for waxes, pigments, and other hydrophobic materials. Octadecylamine
Stearylamine

EC / List no.: 204-695-3
CAS no.: 124-30-1

Mol. formula: C18H39N

Linear Formula: CH3(CH2)17NH2

Composition: Primary alkylamine

Octadecylamine is a primary amine with an 18-carbon hydrophobic tail. 
Octadecylamine is used as a filming amine for mold release and corrosion inhibition applications.

Product features: 
Exterior / 20°C: white to yellow solid
Density / 60 °C (DIN 51 757): approx. 0.79 g/cm³
Viscosity / 80 °C (Höppler): < 5 mPa s
Flashpoint (DIN/ISO 2592):  > 150 °C

Equivalent weight: 269
Appearance at 25C: Solid
Melting Point (C): 46
Flash Point (C): >150
Vapor Pressure (mm Hg @20C): <0.1
Specific Gravity (C): 0.791(60), 0.784(70)
Chain Length: C18
HLB (Davies Scale 0-40): 8
Viscosity (SSU): 43.5(55), 42.2(65), 39.9(75)
Solubility of H2O% (C): 9.3(65), 7.5(70), 4.0(80)
Specific Heat (BTU/Lb/F): 0.54
pKb in Water: 3.4
Initial Boiling Point (C): 2(166), 8(196), 32(232), 349(760)

Primary Chemistry:  Octadecylamine

Properties: 
Opaque, off-white liquid with ammoniacal odor; insoluble in water but soluble in alcohol, ether, benzene; very soluble in chloroform; miscible in acetone; boiling point 346.8 deg Cat 760 mm Hg; melting point 52.9 deg. C; molecular weight 269.51; specific gravity 0.8618 at 20 deg C/ 4 deg. C. 

How Made: 
ODA is produced by the catalytic hydrogenation of stearyl nitrile, which is the product of stearic acid and nitride. Stearic acid is an 18-carbon saturated fatty acid found in tallow, coconut, soya, palm kernel, and palm. 

The highest levels- over 19%- are found in tallow. 
Nitride is produced by passing ammonia over a heated metal. 

Specific Uses: 
Octadecylamine is a Boiler water additive used to prevent the corrosion of boiler equipment and their distribution lines; used as a mold release agent in the manufacture of battery cases; chemical intermediate for octadecyl isocyanate; chemical intermediate for other surface-active agents; anticaking agent; flotation agent; agents in various aspects of petroleum industry; antistripping agent in asphalt emulsions for highways. 

Action: 
Octadecylamine forms a molecularly thin film on the interior of steam lines. This boiler water additive prevents corrosion by preventing carbonic acid formed from carbon dioxide captured within the steam from coming into contact with the steam lines. ODA also has surfactant properties. 

Combinations: 
Octadecylamine is combined with ammonium hydroxide and various volatile amines (cyclohexylamine, diethylaminoethanol, and morpholine). 

Octadecylamine is a primary amine used as an intermediate for polyurea greases.

Octadecylamine, also called Stearylamine, is a Precursor for Cationic surfactants, Pigment grinding aids, Anticaking agents, and Amphoteric surfactants with a high primary amine content.  

Octadecan-1-amine is an 18-carbon primary aliphatic amine. It has a role as a film-forming compound.

Octadecylamine is almost insoluble in water but can absorb water to form hydrates. 


Octadecylamine is soluble in many polar and non-polar organic solvents such as mineral oils, fats, alcohols, aliphatic and aromatic hydrocarbons, and other organic substances such as bitumen or tar.


Octadecylamine is used to surface functionalize different carbon nanomaterials (graphene oxide, carbon nanotubes) for other applications, including thin film nanocomposite (TFN) nanofiltration and carbon fiber microelectrodes.

Octadecylamine can prepare butyrylcholinesterase/stearylamine films (Langmuir-Blodgett films) for use in enzymatic field effect transistor (ENFET) based biosensors.
Octadecylamine also forms films that can be used in ion exchange systems.

Octadecylamine may also prepare metal oxide nanocrystals with controlled size and shape.Applications of Octadecylamine: 

Octadecylamine is an ingredient of Cationic surfactants used as disinfectants, fungicides, and antiseptics. 

Octadecylamine is an ingredient of Amphoteric surfactants and Amine oxides used as antistatic agents, textile scouring agents, ingredients for low-irritation shampoo, liquid detergents, and foam boosters.

Octadecylamine is an ingredient of Corrosion inhibitors, asphalt emulsifier Dispersants, lubricants, and water treatment agents.


Octadecylamine can be used in the production of Cationic surfactants (disinfectants, fungicides, germicides, leveling agents, hair rinse bases, wood preservatives, textile softeners, dyeing auxiliaries, ore flotation. 

Octadecylamine is used as a dispersing agent or internal/external lubricant for benefits in polymer production to facilitate and stabilize the dispersion of solid compounding materials to enhance processability, to decrease friction and abrasion of the polymer surface, and to contribute to color stability and corrosion prevention.


Octadecylamine finds use in the formulations of Pigment grinding aids, Corrosion inhibitors and asphalt emulsifiers, Anticaking agents, dispersants, lubricants, and water treatment agents.Amphoteric surfactants and Amine oxides (antistatic agent, textile scouring agent, ingredient for low irritation shampoo, liquid detergent, foam booster, oil recovery agent) may contain Octadecylamine.


Octadecylamine is an aliphatic amine intended for cosmetic formulations as an antistatic agent. 
In cosmetics and personal care products, Lauramine and Octadecylamine have been used in hair preparations. 

Octadecylamine is also used as a corrosion-inhibiting boiler-water additive. 

Octadecylamine has antimicrobial properties. 

Octadecylamine has been shown to prevent drug (lansoprazole) degradation and maintain drug stability in nanostructured lipid carriers (NLCs). 

Octadecylamine is used as a positive charge-inducing agent in different pharmaceutical formulations. 

Thus, Octadecylamine reduced the permeability coefficient for the cationic species of the drugs by approximately an order of magnitude but did not affect the neutral species of the drugs. 

The efflux curves observed for both verapamil and prochlorperazine could be mathematically modeled by assuming that the primary influence of Octadecylamine was on the development of a positive surface charge density on the inner monolayer of the liposome. 

These results indicate that Octadecylamine effectively decreases the leakage of cationic drugs from liposomes and may prove to be a valuable component of liposomal drug formulations.


Octadecylamine is mainly used in a water-soluble form (acetate or hydrochloride) for the flotation of KCl. 

The acetates essentially have better solubility in water than the hydrochlorides. 
However, the hydrochlorides are often preferred and prepared directly in the flotation system.
Although Octadecylamine has foaming properties in addition to its collecting properties, foamers are also used. 
The amount of foamer used is 20-50 g/t.


Applications:
corrosion inhibitor (steam systems)
mold releasing agent (manufacturing of battery cases), 
anti-caking and flotation agent
anti-stripping agent (asphalt emulsions for highways)
chemical intermediate
petroleum industry
metal extraction, refining, and processing of metals; Preparation of an aqueous Octadecylamine solution

To produce an aqueous Octadecylamine solution, hot water (approx. 90 °C) is placed in a stirring container. 
Octadecylamine is stirred directly from the melt into the water. 
The equivalent amount of acetic acid (24 kg of 100% acetic acid per 100 kg of Octadecylamine) or hydrochloric acid (38 kg of 37% hydrochloric acid per 100 kg of Octadecylamine) is added while stirring. 
The aqueous solution should be stirred for another 30 minutes before use. 
This then results in a homogeneous, thin, and somewhat cloudy solution.
If the amine solution is to be mixed with Alkyl polyglycol ether, we recommend adding this foamer last to the amine salt solution. 
The solution is water-clear at approx. 90 °C.
We recommend setting the amine concentration to 1-5%. 
More concentrated solutions are viscous and can cause difficulties during pumping and dosing steps.


Below 40 °C, the solution becomes viscous and cloudy.
Due to the high interfacial activity, solutions of fatty amine salts tend to foam. 
Therefore, the solution should only be stirred slightly while stirring in Octadecylamine, and the air entry should be avoided. 
Experience has shown that cloudy amine solutions are less selective, and the specific consumption increases.
Octadecylamine solutions should be prepared fresh daily.
Due to the aggressive properties of acidic amine salt solutions, preparation vessels, and heating cables must be particularly protected against corrosion. Steel coated with PTFE and V4A steel are suitable materials for this application.


Features & Benefits:
Excellent in mold release applications
Requires lower temperatures
It reduces post-mold shrinkage and weight loss and makes it less susceptible to blistering.
Facilitate filler and pigment dispersion in paints and inks.


Safety instructions
Fatty amines are organic solid bases. 
Therefore, contact with skin and eyes should be avoided. 
When handling Octadecylamine and its aqueous solutions, protective clothing, gloves, and safety glasses should be worn. 
However, if splashes get on the skin, wash with diluted acetic acid and plenty of soap and water. 
If Octadecylamine gets into the eye, it should be washed with plenty of water or cooking oil, and a doctor should be consulted immediately.
Clothing soaked in Octadecylamine must be changed immediately.Other Names
1-Octadecanamine;
Adogenen 142;
Alamine 7;
Alamine 7D;
Amine 18-90;
Amine AB;
Armeen 1180;
Armid HTD;
Armofilm;
Aronis001016;
Crodamine 1.18D;
Farmin 80;
Kemamine P990;
Nissan amine AB;
Noram SH;
Stearamine;
n-Octadecylamine;
n-Stearylamine;
1-Aminooctadecane;
1-Octadecylamine;
Monooctadecylamine;
Octadecane,1-amino;
Octadecylamine;
Stearylamine

OCTADECYLAMINE
octadecan-1-amine
124-30-1
1-Octadecanamine
Octadecanamine
Stearamine
Stearylamine
1-Aminooctadecane
1-Octadecylamine
n-Octadecylamine
Stearyl amine
n-Stearylamine
Armofilm
Armeen 18D
Monooctadecylamine
Nissan amine AB
Alamine 7
Noram SH
Alamine 7D
Oktadecylamin
Adogenen 142
Armeen 18
Armeen 118D
Amine AB
Farmin 80
Crodamine 1.18D
61788-45-2
Kemamine P990
Kemamine P 990
NSC 9857
Armid HTD
Armeen 1180
FFV58UNY7O
OCTADECANE,1-AMINO
Octadecylamineadogenen 142
CHEMBL55860
CHEBI:63866
NSC-9857
Oktadecylamin [Czech]
Octadecyl amine
CCRIS 4688
HSDB 1194
C18H39N
EINECS 204-695-3
UNII-FFV58UNY7O
BRN 0636111
AI3-14661
Steamfilm FG
1-octadecyl amine
EINECS 262-976-6
Octadecylamine, 97%
1-Octadecanamine, 9CI
STEARAMINE [INCI]
Amine 18-90
EC 204-695-3
EC 262-976-6
NCIOpen2_007744
SCHEMBL12291
OCTADECYLAMINE [HSDB]
4-04-00-00825 (Beilstein Handbook Reference)
SCHEMBL2159903
SCHEMBL3868686
SCHEMBL6253291
WLN: Z18
DTXSID1025801
Kemamine P-990, P-990D
NSC9857
Octadecylamine, >=99.0% (GC)
STR09001
BDBM50147579
MFCD00008159
STK062786
AKOS000269090
Octadecylamine, technical grade, 90%
CS-W012394
NCGC00164134-01
FT-0608174
FT-0659903
O0014
EN300-18141
D70506
A833419
J-005064
Q2013790
Z57204689
F3145-0795
InChI=1/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1HTranslated names
octadécylamine (fr)

oktadecylamin (no)
IUPAC names
1-Aminooctadecane

1-Octadecanamin

1-Octadecanamine

1-octadecylamine

n-octadecylamine

Octadecan-1-amine

octadecan-1-amine

Octadecylamine

octadecylamine

Octadecylamine

stearyl amine

Stearyl amine

stearyl amine

Stearylamine
Trade names
1-Octadecylamine

Rofamin ST

Rofamin STD

Genamin SH 100

Genamin SH 100 D


 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.