1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BARDAC 2280

Didecyldimethylammonium chloride;BARDAC 2280,DDMAC,DDMAC 50,DDMAC 80;CAS No.7173-51-5. Chemical Name:Didecyl dimethyl ammonium chloride, quaternium 12,Bardac 2270,DDC 80, Didecyldimethyl ammonium chloride,DDAC,Bardac 22,didecyl(dimethyl)ammonium chloride,didecyl dimethylammonium chloride,Bardac 2280,
IUPAC Name: didecyl(dimethyl)azanium.IUPAC name: didecyl-dimethylammonium chloride. Other names: DDAC; Dimethyldidecylammonium chloride; 1-Decanaminium; N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride; Didecyldimethylammonium chloride
;Didecyl dimethyl ammonium chloride; Quaternium-12


Didesildimetilamonyum klorür (DDAC), birçok biyosidal uygulamada kullanılan bir antiseptik / dezenfektandır. Moleküller arası etkileşimlerin bozulmasına ve lipit çift katmanlarının ayrılmasına neden olur. Geniş spektrumlu bir bakteri ve mantar öldürücüdür ve hastanelerde, otellerde ve endüstrilerde kullanılması tavsiye edilen çamaşırlar için dezenfektan temizleyici olarak kullanılabilir. Aynı zamanda jinekoloji, cerrahi, oftalmoloji, pediatri, OT'de ve cerrahi aletlerin, endoskopların ve yüzey dezenfeksiyonunun sterilizasyonu için kullanılır.
Tanım: Didecyldimethylammonium klorür, hastanelerde deterjan / dezenfektan olarak, yüzme havuzlarında yosun öldürücü olarak, mantar öldürücü olarak ve ahşapta termitlere karşı kullanılan kuaterner bir amonyum bileşiğidir. Bu bileşik, bir hastane çalışanında kontakt dermatite neden oldu, ayrıca glioksal ve bis- (aminopropil) - laurilamine duyarlıydı.
DDMAC, bir bakteriostat, deodorant, dezenfektan ve (veya) bir mikrobiyosit olarak kullanılan kuaterner amonyum bazlı antimikrobiyaldir.
Didecyldimethylammonium chloride (DDAC), bakterisidal, virüsidal ve fungisidal özellikleri nedeniyle çok sayıda üründe kullanılan bir dialkil-kuaterner amonyum bileşiğidir.

Kuaterner amonyum bileşikleri (QAC), düşük uçuculukları nedeniyle su bazlı yüzey dezenfektanları olarak yaygın olarak kullanılmaktadır ve geniş antimikrobiyal yeteneklerinden dolayı hastanelerde, otellerde ve tüketici ürünlerinde giderek daha fazla kullanılmaktadır (Zhang ve ark. 2015). Sağlık hizmetlerinde cerrahi aletlerin, endoskopların ve diğer tıbbi aletlerin dekontaminasyonu için klinik ortamlarda sıklıkla kullanılırlar. QAC'nin antiseptik, dezenfektan, deterjan ve koruyucu olarak kullanılması, mikrobiyal kontaminasyonu azaltmak ve patojen kaynaklı hastalık vakalarını azaltmak amacıyla ağızdan kullanılan (gargara) veya cilde veya gözlere uygulanan tüketici ürünlerine katılımını artırmıştır.

Tüm QAC, dört alkil yan zincir ile kalıcı olarak yüklü iyonlardır. Yapıları, pozitif yüklü bir nitrojen atomuna bağlı en az bir hidrofobik hidrokarbon zinciri ve çoğunlukla metil veya benzil grupları gibi çoğunlukla kısa zincirli ikameler olan diğer alkil gruplarını içerir. Biyosidal aktivite, alkil zinciri uzunluğu ile verilir (McBain ve diğerleri, 2004). Belirli mikrobiyal türleri hedeflemek için QAC yapısını uyarlama ve optimize etme yeteneği, son zamanlarda bu bileşiklerin tüketici ürünlerinde kullanım için kullanımını artırmıştır (Carson ve diğerleri, 2008). Dialkyl QAC, en yeni nesil QAC'yi temsil eder ve geniş bir aktivite yelpazesi sergiler. Bu yeni sentetik polimerik QAC, çözelti içinde anti-mikrobiyal, anti-statik ve yüzey aktif madde özellikleri sağlayan çok sayıda pozitif yüklü amin merkezleri içerir. Yaygın olarak kullanılan yeni QAC'lerden biri, didesildimetilamonyum klorürdür (DDAC). DDAC, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (Walsh ve ark. 2003), Legionella pneumophilia (Skaliy ve ark. 1980), Stachybotrys gibi çeşitli patojenlere karşı antimikrobiyal aktivite sergileyen geniş spektrumlu bir bakterisidal ve fungisidal biyosittir. zarfsız virüsler (Argy ve diğerleri 1999). Endüstriyel işlemler, yüzme havuzları ve su alanları, ahşap işleme, sağlık hizmetleri ve yiyecek işleme ve depolama dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır (Ohnuma ve diğerleri 2011).

QAC 50 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır ve genellikle güvenli olarak kabul edilmektedir; bununla birlikte, özellikle DDAC gibi daha yeni formülasyonlarla ilgili olarak bu bileşiklerin toksisitesini açıklayan çok sınırlı yayınlanmış araştırma bulunmaktadır. Ohnuma ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma. (2011), C57BL / 6J farelerinde tek bir intratrakeal DDAC damlatmasını (60 ve 150 μg / kg) takiben pulmoner savunma sistemini inceledi. Bu yazarlar, bronkoalveolar (BAL) sıvısındaki laktat dehidrojenaz (LDH) aktivitesi ve protein konsantrasyonlarının artmasıyla kanıtlandığı üzere, yüksek doza maruz kalmanın, maruziyetten 1 gün sonra akciğer hasarına neden olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca BAL'daki toplam hücrelerde (özellikle makrofajlar, nötrofiller ve lenfositler) ve maruziyetten 7 gün sonra interlökin (IL) -6 üretimindeki artışlar da vardı. Yazarlar ayrıca, DDAC maruziyetinin akciğerlerdeki oksidatif stresi ve antimikrobiyal belirteçleri (gen ekspresyonu ile değerlendirilen) değiştirdiğini ve lipopolisakkarid (LPS) ile sistemik birlikte maruz kalmanın, pulmoner inflamasyonda daha fazla artışa neden olduğunu ve bu da bakteriyel ajanlara duyarlılıkta potansiyel bir artışı düşündürdüğünü öne sürdüler.

Daha yeni bir çalışma, Sprague-Dawley sıçanlarında 2 haftalık soluma maruziyetini (Lim & Chung 2014) takiben DDAC'nin etkilerini araştırdı. En yüksek maruziyet konsantrasyonunda (3,6 mg / m3) vücut ağırlığındaki düşüşlerin yanı sıra, hematolojik ve kan biyokimyası parametrelerinde hiçbir değişiklik gözlenmemiş, BAL hücre sayımlarında ve hücre hasar parametrelerinde hafif değişiklikler gözlenmiştir. İlginç bir şekilde, yakın zamanda yapılan bir araştırma, DDAC'nin bir hayvan tesisinde kullanılmasının ardından laboratuvarın üreme performansının azaldığını gözlemledi.


Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) is an antiseptic/disinfectant that is used in many biocidal applications. It causes disruption of intermolecular interactions and dissociation of lipid bilayers. It is a broad spectrum bactericidal and fungicidal and can be used as disinfectant cleaner for linen, recommended for use in hospitals, hotels and industries. It is also used in gynaecology, surgery, ophthalmology, pediatrics, OT, and for the sterilization of surgical instruments, endoscopes and surface disinfection.
Description: Didecyldimethylammonium chloride is a quaternary ammonium compound used as detergent/disinfectant in hospitals, as algicide in swimming pools, and as a fungicide and against termites in wood. This compound caused contact dermatitis in a hospital employee, also sensitive to glyoxal and bis-(aminopropyl)- laurylamine.
DDMAC is quaternary ammonium based antimicrobial used as a bacteriostat, deodorant, disinfectant and(or) a microbiocide.
Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) is a dialkyl-quaternary ammonium compound that is used in numerous products for its bactericidal, virucidal and fungicidal properties

Quaternary ammonium compounds (QAC) are commonly used as water-based surface disinfectants due to their low volatility and they are increasingly being used in hospitals, hotels and in consumer products (Zhang et al. 2015) due to their broad antimicrobial capabilities. In healthcare settings they are frequently used in clinical settings for the decontamination of surgical instruments, endoscopes and other medical instruments. The use of QAC as antiseptics, disinfectants, detergents and preservatives has increased their incorporation into consumer products that are utilized orally (mouthwash) or applied to the skin or eyes for the purpose of decreasing microbial contamination and reducing the incidence of pathogen-induced illness.

All QAC are permanently charged ions with four alkyl side chains. Their structures contain at least one hydrophobic hydrocarbon chain linked to a positively charged nitrogen atom and other alkyl groups that are mostly short-chain substitutes such as methyl or benzyl groups. The biocidal activity is conferred through alkyl chain length (McBain et al. 2004). The ability to adapt and optimize QAC structure to target specific microbial species has recently increased the utilization of these compounds for use in consumer products (Carson et al. 2008). Dialkyl QAC represent the newest generation of QAC and exhibit a wide spectrum of activity. These new synthetic polymeric QAC contain multiple positively-charged amine centers that confer anti-microbial, anti-static, and surfactant properties in solution. One of the newer QAC in common use is didecyldimethylammonium chloride (DDAC). DDAC is a broad-spectrum bactericidal and fungicidal biocide that exhibits antimicrobial activity against several pathogens such as Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (Walsh et al. 2003), Legionella pneumophilia (Skaliy et al. 1980), Stachybotrys chartarum and enveloped and non-enveloped viruses (Argy et al. 1999). It is used in several types of applications including: industrial processes, swimming pools and aquatic areas, wood treatment, healthcare and food handling and storage (Ohnuma et al. 2011).

QAC have been used for over 50 years and have generally been regarded as safe; however, there is very limited published research describing the toxicity of these compounds, especially regarding the newer formulations such as DDAC. A study conducted by Ohnuma et al. (2011) examined the pulmonary defense system following a single intratracheal instillation of DDAC (60 and 150 μg/kg) in C57BL/6J mice. Those authors found that exposure to the high dose induced lung injury as early as 1-d post-exposure, as evidenced by increased lactate dehydrogenase (LDH) activity and protein concentrations in the bronchoalveolar (BAL) fluid. There was also an increase in total cells in the BAL (specifically macrophages, neutrophils and lymphocytes), along with increases in interleukin (IL)-6 production by 7-days post-exposure. The authors also suggested that DDAC exposure altered oxidative stress and antimicrobial markers (evaluated by gene expression) in the lungs and systemic co-exposure with lipopolysaccharide (LPS) generated a further enhancement in pulmonary inflammation suggesting a potential increase in susceptibility to bacterial agents.

A more recent study investigated the effects of DDAC following a 2-week inhalation exposure (Lim & Chung 2014) in Sprague-Dawley rats. Aside from decreases in body weight at the highest exposure concentration (3.6 mg/m3), no changes in hematological and blood biochemistry parameters were observed and mild changes were observed in BAL cell counts and cell damage parameters. Interestingly, a recent study observed that, following the introduction of DDAC in an animal facility there was decreased reproductive performance of the laboratory mice. Additional examination identified decreases in fertility and fecundity including increased time to first litter, longer pregnancy intervals, fewer pups per litter and fewer pregnancies in mice following DDAC exposure (Melin et al. 2014).

Epidemiological data and case studies indicate that healthcare workers have an elevated risk for development of sensitization and allergic asthma from either dermal or inhalation exposure to chemicals compared to non-healthcare workers (Warshaw et al. 2008). Biocides such as QAC have been identified to be among the most common allergens in the healthcare profession (Bernstein et al. 1994; Purohit et al. 2000; Shaffer & Belsito 2000; Suneja & Belsito 2008; Gonzalez et al. 2014). A study evaluating 142 patients with suspected allergies to the most commonly used QAC, i.e. benzalkonium chloride (BAC) and benzethonium chloride (BEC), confirmed sensitization by patch test to these compounds in 20% of the patients and identified potential co-reactions between the two QAC in 85% of the subjects who tested positive (Dao et al. 2012).

While there have been fewer overall reported cases of sensitization to the newer formulations of QAC, allergic contact dermatitis and immediate-type allergic reactions caused by DDAC exposure have been recently reported. Four cases, which were confirmed by patch testing or open epicutaneous tests, describe contact dermatitis presenting in hospital and laboratory workers on the hands/wrists and face following exposure to DDAC present in a disinfectant (Dejobert et al. 1997; Dibo & Brasch 2001; Ruiz Oropeza et al. 2011). In addition, there is also a confirmed case of allergic contact dermatitis of the foot resulting from exposure to DDAC that was present in a shoe refresher spray (Mowitz & Ponten 2015). There has also been one case of immediate allergy reported in an individual in catering school who was exposed to DDAC in a cleaning product. This individual suffered from urticaria, facial angioedema and dyspnea within 10 min of exposure. A 20-min open epicutaneous test with the diluted cleaning product and DDAC confirmed immediate-type hypersensitivity (Houtappel et al. 2008). All symptoms in the individuals resolved when exposure to DDAC was eliminated.

While these studies suggest a role for QACs and DDAC in allergic disease, the exact mechanism of action for sensitization to these compounds remains to be investigated and explained. Due to the high potential for human exposure, epidemiological studies suggesting an association with allergic disease and the lack of dermal toxicological data, this study was performed to evaluate the irritancy and skin sensitization potential of DDAC using a murine model in an effort to assess its role in the development of allergic disease.
 
 
Didecyl dimethyl ammonium chloride;Didecyldimethylammonium chloride; Didecyldimethylammonium chloride(DDAC)

IUPAC Name: didecyl(dimethyl)azanium
Synonyms: N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride, N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride, Didecyldimethyl-ammonium Chloride, Didecyldimethylammonium Chloride, AQ 210, Acticide DDQ, Acticide DDQ 40, Arquad 10, Arquad 210, Arquad 210-50, Arquad 210-50E, Arquad 210-80, Arquad 210-80E, Arquad 210-85E, Asepas 3, Astop, BTC 1010, BTC 2250, BTC 99, Bardac 22, Bardac 2240, Bardac 2250, Bardac 2270E, Bardac 2280, Bio-Dac, Britewood Q, Britewood XL, Calgon H 130, Catiogen DDM, Catiogen DDM-PG, Cation DDC, Cation DDC 50, D 10P, DDAC, DDC 80, Dodigen 1881, H 130, H 130 (molluscicide), K-Sanit BP 80, Kamin RM 2D50A, KleenGrow, M 21080, Macrotrol MT 200, Maquat 4480E, Microbiocide B 74, Nissan Cation 2DB, Nissan Cation 2DB500E, Quartamin D 10E, Quartamin D 10P, Quaternium 12, Querton 210CL, Slaoff 91;Didecyldimethyl-ammonium Chloride
Product Information
Name: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
Synonyms: N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride; N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride; Didecyldimethyl-ammonium Chloride; Didecyldimethylammonium Chloride; AQ 210; Acticide DDQ; Acticide DDQ 40;Arquad 10; Arquad 210; Arquad 210-50; Arquad 210-50E; Arquad 210-80; Arquad 210-80E; Arquad 210-85EAsepas 3Astop; BTC 1010; BTC 2250; BTC 99; Bardac 22; Bardac 2240;
Bardac 2250; Bardac 2270 E; Bardac 2280; Bio-Dac; Britewood Q; Britewood XL; Calgon H 130; Catiogen DDM; Catiogen DDM-PG; Cation DDC; Cation DDC 50D 10P; DDACDDC 80; Dodigen 1881; H 130H 130 (molluscicide)K-Sanit BP 80; Kamin RM 2D50A; KleenGrow M 21080; Macrotrol MT 200; Maquat 4480E; Microbiocide B 74; Nissan Cation 2DB; Nissan Cation 2DB500E; Quartamin D 10E; Quartamin D 10P; Quaternium 12; Querton 210CLSlaoff 91; N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride; 1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride; Aliquat203; Bardac22; Bio-Dac50-22; Btc1010; Btco1010; Ddac; Didecyldimethyl-Ammoniuchloride; Didecyldimethylammoniumchloride; Dimethyldidecylammoniumchloride; N-Decyl-N,N-Dimethyl-1-Decanaminiuchloride; N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride; Didecyl-Dimethylammonium chloride;Didecyldimonium chloride; Didecildimethylammonium chloride; N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride; N,N-Dimethyl-N,N-dioctadecylammonium chloride
CAS: 7173-51-5 
Description: Applications: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride is a compound that exhibits some fungacidal and antimirobial functions.
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride; N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium Chloride; Didecyldimethyl-ammonium Chloride; Didecyldimethylammonium Chloride; AQ 210; Acticide DDQ; Acticide DDQ 40; Arquad 10; Arquad 210; Arquad 210-50; Arquad 210-50E; Arquad 210-80; Arquad 210-80E; Arquad 210-85E; Asepas 3; Astop; BTC 1010; BTC 2250; BTC 99; Bardac 22; Bardac 2240; Bardac 2250; Bardac 2270E; Bardac 2280; Bio-Dac; Britewood Q; Britewood XL; Calgon H 130; Catiogen DDM; Catiogen DDM-PG; Cation DDC; Cation DDC 50; D 10P; DDAC; DDC 80; Dodigen 1881; H 130; H 130 (molluscicide); K-Sanit BP 80; Kamin RM 2D50A; KleenGrow; M 21080; Macrotrol MT 200; Maquat 4480E; Microbiocide B 74; Nissan Cation 2DB; Nissan Cation 2DB500E; Quartamin D 10E; Quartamin D 10P; Quaternium 12; Querton 210CL; Slaoff 91; Sporekill; Stenquat 1010; Timbercote 2000; Tret-O-Lite XC 507

BUY Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
BUY Didecyldimethylammonium chloride
BUY DDMAC
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1) [ACD/Index Name]
230-525-2 [EINECS]
3574954 [Beilstein]
7173-51-5 [RN]
BP6560000
Chlorure de N-décyl-N,N-diméthyl-1-décanaminium [French] [ACD/IUPAC Name]
DDAC
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE
Dimethyldidecylammonium chloride
MFCD00066262 [MDL number]
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride [ACD/IUPAC Name]
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminiumchlorid [German] [ACD/IUPAC Name]
N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride [ACD/IUPAC Name]
[7173-51-5]
126851-24-9 [RN]
154765-32-9 [RN]
18242-39-2 [RN]
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride
1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride
20256-56-8 [RN]
Aliquat 203
ammonium compounds, quaternary, didecyldimethyl-, chloride
Ammonium, didecyldimethyl-, chloride
Arquad 10
Arquad 210-50
Asto
Astop
Bardac 22
Bardac 2250
Bardac 2270E
Bardac 2280
Bardac-22
Bio-Dac
Bio-dac 50-22
BIS(DECYL)DIMETHYLAZANIUM CHLORIDE
Britewood Q
Calgon H 130
Calgon H130
Chloride [ACD/IUPAC Name] [Wiki]
D 10P
Ddac(didecyldimethylammoniumchloride)
Didecyl dimethyl ammonium chloride, 80% aqueous solution
didecyl dimethylammonium chloride
didecyl(dimethyl)ammonium chloride
didecyl(dimethyl)azanium
didecyl(dimethyl)azanium and chloride
didecyl(dimethyl)azanium;chloride
Didecyldimethyl-ammoniuchloride
didecyl-dimethylammonium chloride
didecyl-dimethyl-ammonium chloride
didecyldimethylammoniumchloride
didecyl-dimethylazanium chloride
didecyl-dimethyl-azanium chloride
Dodigen 1881
EINECS 230-525-2
H 130 (molluscicide)
Maquat 4480E
N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium chloride
N-Decyl-N,N-dimethyl 1-decanaminium chloride
N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-ammonium chloride
Nissan Cation 2DB
Odex Q
pBTC 1010
Quartamin D 10E
Quartamin D 10P
Quaternium 12
Quaternium-12
Querton 2100L
Querton 210CL
Slaoff 91
Timbercote 2000
Tret-O-Lite XC 507
塩化ジデシルジメチルアンモニウム [Japanese]


CAS Registry Number: 7173-51-5
CA Index Name: 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride

Synonyms:
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1)
AMMONIUM CHLORIDE, N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYL-
Ammonium, didecyldimethyl-, chloride
AQ 210
Arquad 10
Arquad 210
Arquad 210-50
Arquad 210-50E
Arquad 210-80
Arquad 210-80E
Astop
Bardac 22
Bardac 2250
Bardac 2270E
Bardac 2280
Bio-Dac
Britewood Q
Britewood XL
BTC 1010
BTC 2250
BTC 99
Calgon H 130
Catiogen DDM
Cation DDC
Chlorure de didecyldimethylammonium
cloruro de didecildimetilamonio
D 10P
DDAC
DDC 80
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE
didecyldimethylammonium chloride
Didecyldimethylammoniumchlorid
DIDECYL-DIMETHYL-AMMONIUM-CHLORID
Didecyldimethylammounium chloride
Dimethyldidecylammonium chloride
Dodigen 1881
H 130
H 130 (molluscicide)
Kamin RM 2D50A
Macrotrol MT 200
Maquat 4480E
Microbiocide B 74
Nissan Cation 2DB
Quartamin D 10E
Quartamin D 10P
Quaternium 12
Querton 210CL
Slaoff 91
Sporekill
Stenquat 1010
Timbercote 2000
Tret-O-Lite XC 507

Chlorek didecylodimetyloamonium (pl)
Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) (pl)
chlorure de didécyldiméthylammonium (fr)
Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) (fr)
cloreto de didecildimetilamónio (pt)
Cloreto de didecildimetilamónio (DDAC) (pt)
cloruro de didecildimetilamonio (es)
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) (es)
cloruro di didecildimetilammonio (it)
Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) (it)
Clorură de didecildimetilamoniu (DDAC) (ro)
di(decyl)di(metyl)amónium-chlorid (sk)
Didecil-dimetil-ammónium-bromid (DDAC) (hu)
didecildimetilammónium-klorid (hu)
didecildimetilamonij-klorid (hr)
didecildimetilamonija hlorīds (lv)
Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC) (lv)
Didecildimetilamonijev klorid (DDAC) (hr)
didecildimetilamonio chloridas (lt)
Didecildimetilamonio chloridas (DDAC) (lt)
didecildimetilamoniu clorura (ro)
didecilmetilamonijev klorid (sl)
didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (cs)
didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (DDAC) (sk)
Didecyldimethyl-ammoniumchloride (DDAC) (nl)
Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) (mt)
didecyldimethylammoniumchlorid (da)
didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) (da)
didecyldimethylammoniumchloride (nl)
didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (cs)
didecyldimetylammoniumklorid (no)
Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) (sv)
Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC) (fi)
didekyylimetyyliammoniumkloridi (fi)
didetsüüldimetüülammooniumkloriid (et)
Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC) (et)
χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (el)
Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDAC) (el)
дидецилдиметиламониев хлорид (bg)
Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC) (bg)


1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1)
IUPAC names
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride
Bardac 22
bis(decyl)dimethylazanium chloride
DDAC
didecyl(dimethyl)azanium chloride
didecyl(dimethyl)azanium;chloride
didecyl-dimethylammonium chloride
didecyl-dimethylazanium chloride
N,N,N-trimethylanilinium chloride
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-ammonium chloride

Trade names
Bardac

Other identifiers
126851-24-9
Other
CAS number
129186-13-6
Other
CAS number
154765-32-9
Other
CAS number
1632379-58-8
Other
CAS number
2923 90 00
PIC
Combined Nomenclature Code
446279-85-2
Other
CAS number
612-131-00-6

Index Number
7173-51-5


Didecyl dimethyl ammonium chloride
[CAS]

7173-51-5
[Synonyms]

DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride
quaternium 12
1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride
aliquat203
bardac22
bio-dac50-22
btc1010
btco1010
ddac(didecyldimethylammoniumchloride)
didecyldimethyl-ammoniuchloride
didecyldimethylammoniumchloride(ddac)
dimethyldidecylammoniumchloride
n-decyl-n,n-dimethyl-1-decanaminiuchloride
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE
didecyl dimethyl Ammonium Chloride 50% solution in Toluene
didecyl dimethyl Ammonium Chloride 70% solution
Didecildimethylammonium chloride
BARDAC2280
Bardac(R) 22
[EINECS(EC#)]
230-525-2
7173-51-5
Didecyl dimethyl ammonium chloride
Didecyldimethylammonium chloride
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride
Astop
DDAC
Quaternium 12
Arquad 10
Bardac 22
Britewood Q
Dimethyldidecylammonium chloride
Bio-Dac
Quaternium-12
Odex Q
Quartamin D 10E
Quartamin D 10P
Nissan Cation 2DB
Timbercote 2000
Slaoff 91
Aliquat 203
Querton 210CL
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride
Dodigen 1881
Bardac 2270E
Calgon H 130
Caswell No. 331A
Maquat 4480E
Bardac 2250
Bardac 2280
H 130 (molluscicide)
Arquad 210-50
Bio-dac 50-22
Tret-O-Lite XC 507
UNII-JXN40O9Y9B
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE
BTC 99
DDC 80
didecyl dimethylammonium chloride
BTCO 1010
D 10P
BTC 1010
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride
Ammonium, didecyldimethyl-, chloride
EINECS 230-525-2
EPA Pesticide Chemical Code 069149
JXN40O9Y9B
didecyl(dimethyl)azanium;chloride
CHEBI:79935
1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1)
W-104509
Acticide
Sporekill
KleenGrow
Britewood XL
Acticide DDQ
Catiogen DDM
Cation DDC
Catiogen DDM-PG
Asepas 3
Septapav KhS 70
Acticide DDQ 40
Microbiocide B 74
Stenquat 1010
Arquad 210
Cation DDC 50
Cation DDC-80
Macrotrol MT 200
Microbiocide N 750
New Des 50
Bardac 2240
Kamin RM 2D50A
K-Sanit BP 80
Arquad 210-50E
Arquad 210-80E
Arquad 210-85E
Fentacare 1021-80
Arquad 210-80
Nissan Cation 2DB500E
Nissan Cation 2DB800E
Didecyldimethylammounium chloride
didecyl(dimethyl)azanium chloride
didecyl(dimethyl)ammonium chloride
BTC 2250
AQ 210
Bardac-22
Alfa Bergamon (TN)
Calgon H130
Querton 2100L
didecyl(dimethyl)ammonium
H 130
EC 230-525-2
N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
DIDECYLDIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE
N-Decyl-N,N-dimethyl 1-decanaminium chloride
1-Decanaminium,N-decyl-N,N-dimethyl-,chloride
N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-ammonium chloride
Didecyldimethylammonium chloride, analytical standard
Didecyl dimethyl ammonium chloride, 80% aqueous solution
Didecyldimethylammonium chloride 

Tags:N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride supplier,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride purchase,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride manufacturer,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride sigma,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride distributor,cost,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride buy,N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride for sale
www.atamankimya.com
CHEMICAL DISTRIBUTOR TURKEY
Specialty Chemicals distributor in Turkey 
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.