1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HOSTACERIN T3

HOSTACERIN T 3

CAS No. : 68439-49-6
EC No. : -

Synonyms:
Polyethylene glycol (17) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (18) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 200 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 2000 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (23) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (25) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (27) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (28) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (29) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (3) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (30) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 300 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 3000 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (33) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (34) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 400 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (5) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (50) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 500 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (55) cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol 600 cetyl/stearyl ether; Polyethylene glycol (7) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (10) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (100) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (11) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (12) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (13) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (15) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (16) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (17) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (18) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (2) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (20) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (23) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (25) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (27) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (28) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (29) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (3) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (30) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (33) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (34) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (4) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (40) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (5) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (50) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (55) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (6) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (60) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (7) cetyl/stearyl ether; Polyoxyethylene (8) cetyl/stearyl ether; Polyoxyl 20 cetostearyl ether [NF]; Alcohols, C16-18, ethoxylated; (C16-C18) Alkyl alcohol ethoxylate; (C16-C18) Fatty alcohol, ethylene oxide reaction product; Aliphatic (C16-C18)alcohol, ethoxylated; (C16-C18)Alkyl alcohol ethoxylate; Cetomacrogolum [INN-Latin]; Ethoxylated fatty alcohols (C16-18); SDA 19-065-00

TR

HOSTACERIN T 3 Maddenin / karışımın ve şirketin / dağıtıcının kimliği
1.1. Ürün tanımlayıcı
Ticari adı HOSTACERIN T-3
Malzeme numarası: 107850
CAS numarası: 68439-49-6
1.2. Madde veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Madde veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları
Sanayi sektörü: Kişisel Bakım
Kullanım türü: Kozmetikler için emülgatör.

HOSTACERIN T 3 Tehlikelerin tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması
CLP yönetmeliğine göre sınıflandırma (Yönetmelik (EC) No. 1272/2008, değiştirildiği şekliyle)
Tehlike sınıfı Tehlike kategorisi H ibaresi
Ciddi göz
hasar / göz
tahriş
Kategori 1 Ciddi göz hasarına neden olur.
Akut su
toksisite
Kategori 1 Sudaki yaşam için çok zehirlidir.
Kronik su
toksisite
Kategori 2 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2.2. Etiket öğeleri
CLP yönetmeliğine göre etiketleme (Yönetmelik (EC) No. 1272/2008, değiştirildiği şekliyle)
Bu sınıflandırma güncel CESIO tavsiyelerine dayanmaktadır. Yalnızca Toksikoloji ve Ekoloji bölümlerindeki verilerden türeyen olası bir sınıflandırmadan sapabilir.
Tehlike piktogramları
Sinyal kelime
Tehlike
Tehlike ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem Açıklamaları
P273 Çevreye salınmasından kaçının.
P280 Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika dikkatlice suyla yıkayın.
Varsa ve çıkarması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Devam et
durulama.
P310 Derhal ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
P391 Döküntüyü toplayın.
P501.1 İçeriği / kabı yerel kurallara göre imha edin.
düzenleme.
2.3. diğer tehlikeler
Etiketlemeden elde edilenler dışında hiçbir ek tehlike bilinmemektedir.

HOSTACERIN T 3 Bileşim / içindekiler hakkında bilgi
3.1. Maddeler
Kimyasal karakterizasyon (C16-C18) yağ alkolü poliglikol eter
INCI adı Ceteareth-3
CAS numarası: 68439-49-6

HOSTACERIN T 3 İlk yardım ölçümleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın.
Teneffüs ettikten sonra
Solunursa temiz havaya çıkarın.
Tıbbi tavsiye / yardım alın.
Deri ile temastan sonra
Temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkayınız.
Gözlerle temastan sonra
Temas halinde en az 15 dakika bol su ile gözleri yıkayın.
Yutulduktan sonra
Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın, tıbbi yardım alın ve güvenlik veri sayfasını veya etiketini gösterin.
4.2. Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptomlar ve etkiler
Semptomlar
Şu anda bilinen semptom yok.
Tehlikeler
Şu anda bilinen bir tehlike yok.
4.3. Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliğinin belirtilmesi
Tedavi
Semptomatik tedavi.

HOSTACERIN T 3 Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yıkıcı medya
Uygun söndürme ortamı
Su püskürtme jeti
Alkole dayanıklı köpük
Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları
Karbondioksit (CO2)
Kuru toz
Yüksek hacimli su jeti
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Yangın çıkması durumunda tehlikeli yanma gazları oluşur: Karbon monoksit (CO)
5.3. İtfaiyeciler için tavsiyeler
Yangınla mücadele için özel koruyucu ekipman
Bağımsız solunum cihazı
Daha fazla bilgi
Uygun koruyucu ekipman giyin.

HOSTACERIN T 3 Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Uygun koruyucu ekipman kullanın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
İnert emici malzeme ile ıslatın (örn. Kum, silika jel, asit bağlayıcı, evrensel bağlayıcı,
talaş).
6.4. Diğer bölümlere referans
Ek bilgi
Güvenli kullanıma ilişkin bilgiler için bölüm 7'ye bakın.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atık Bertarafı ile ilgili bilgiler, bkz. Bölüm 13.

HOSTACERIN T 3 Kullanım ve depolama
7.1. Güvenli kullanım için önlemler
Güvenli kullanım için tavsiyeler
Kabı dikkatlice taşıyın ve açın.
Hijyen önlemleri
Molalardan önce ve iş gününün sonunda ellerinizi yıkayın.
Ürünü kullanmadan önce koruyucu cilt kremi kullanın.
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
Elektrostatik yük oluşumuna karşı ihtiyati tedbirler alın, örn.
yükleme ve boşaltma işlemleri.
Toz havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
7.2. Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları
Saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi
Kapları serin, iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.
7.3. Belirli son kullanımlar
Başka öneri yok.

HOSTACERIN T 3 Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma
8.1. kontrol parametreleri
Maruz kalma sınır değerleri
Maruz kalma sınır değerleri mevcut değildir.
DNEL / DMEL değerleri
DNEL / DMEL değerleri mevcut değil. PNEC değerleri
PNEC değerleri mevcut değildir.
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Genel koruyucu önlemler
Deri ve gözlerle temastan kaçının.
Respiratveya koruma: Yetersiz egzoz havalandırması veya uzun süreli maruz kalma durumunda solunum koruması kullanın Partikül filtreli (EN 143) standardına göre tam maske Filtre aparatının kullanılması, ortam atmosferinin hacimce en az% 17 oksijen içerdiğini varsayar, ve maksimum gaz konsantrasyonunu, genellikle hacimce% 0,5'i aşmaz. Dikkate alınması gereken ilgili yönergeler arasında EN 136/141/143/371/372 ve diğer ulusal düzenlemeler bulunmaktadır.
Ellerin korunması: Uzun süreli maruz kalma Su geçirmez bütil kauçuk eldivenler Minimum kalınlık (eldiven): belirlenmedi Katı kuru maddelerle nüfuz etmesi beklenmez, bu nedenle bu koruyucu eldivenin nüfuz etme süresi ölçülmemiştir. sıçramaya karşı koruma): Nitril kauçuk eldivenler Minimum kalınlık (eldiven): belirlenmemiş Katı kuru maddeler ile nüfuz etme beklenmez, bu nedenle bu koruyucu eldivenin nüfuz etme süresi ölçülmemiştir. Bu tür koruyucu eldivenler çeşitli üreticileri. Lütfen üreticinin, özellikle minimum kalınlık ve minimum delinme süresi hakkındaki ayrıntılı açıklamalarına dikkat edin. Eldivenlerin kullanıldığı özel çalışma koşullarını da göz önünde bulundurun.
Gözlerin korunması: Riske bağlı olarak, yeterli göz koruması kullanın (yandan korumalı güvenlik gözlükleri veya gözlükler ve gerekirse yüz siperi.)

HOSTACERIN T 3 Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel durum: katı
Form: Balmumu.
Partikül boyutu:: test edilmedi.
Renk: beyaz
Koku: karakteristik
Koku eşiği: test edilmedi.
pH değeri: yakl. 7 (20 ° C, 10 g / l)
Etanol / Su 1: 1
Bırakma noktası: yakl. 39 ° C
Yöntem: DGF-C-IV 3b
Kaynama noktası: belirlenmedi
Parlama noktası: yakl. 200 ° C
Yöntem: DIN 51584 (açık kap)
Buharlaşma hızı: Uygulanamaz
Alt patlama sınırı: Uygulanamaz
Üst patlama sınırı: Uygulanamaz
Yanma numarası: BZ1 Tutuşmaz
Minimum tutuşma enerjisi: test edilmedi.
Buhar basıncı: <0,001 Pa (25 ° C)
Yöntem: Syracuse tarafından hesaplanmıştır.
Havaya göre buhar yoğunluğu: Uygulanamaz
Suda çözünürlük: çözünmez
Çözünür ...: yağ
test edilmedi.
Oktanol / su bölümü
katsayı (log Pow):
Uygulanamaz
Tutuşma sıcaklığı: Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: test edilmedi.
Termal bozunma:> 390 ° C
Yöntem: DTA
Viskozite (dinamik): yakl. 15 mPa.s (50 ° C)
Yöntem: DIN 53015
Viskozite (kinematik): test edilmedi.
Patlayıcı özellikler: Taşıma yönetmeliğine göre patlayıcı: uygun veri yok
Oksitleyici özellikler: Uygulanamaz 9.2. Diğer bilgiler
Yoğunluk: 0,9 g / cm3 (50 ° C)
Yöntem: DIN 51757
Kütle yoğunluğu: test edilmedi.

HOSTACERIN T 3 Kararlılık ve tepkime
10.1. Reaktivite
Bölüm 10.3'e bakınız. "Tehlikeli reaksiyon olasılığı"
10.2. Kimyasal stabilite
Normal koşullar altında kararlıdır.
10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli bir reaksiyon yoktur.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Hiçbiri bilinmiyor.
10.5. uyumsuz malzemeler
bilinmeyen
10.6. Tehlikeli atık
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

HOSTACERIN T 3 Toksikolojik bilgiler
11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Akut oral toksisite: LD50> 2.000 mg / kg (Sıçan) Metod: OECD Test Talimatı 401
Akut dermal toksisite: test edilmedi.
Akut soluma toksisitesi: test edilmedi.
Ciltte tahriş edici etki: Deri tahrişi yok (Tavşan) Kaynak: CESIO
Gözler üzerindeki tahriş edici etki: Gözde ciddi hasar riski. (tavşan gözü) Kaynak: CESIO
Duyarlılık: hassaslaştırıcı olmayan (Kobay) Metod: OECD Test Yönergesi 406 Kaynak: Analoji
Tekrarlanan doz toksisitesi: test edilmemiştir.
Mutajenite değerlendirmesi: Ames Testinde mutajenik değildir Kaynak: Analoji
Kanserojenlik Değerlendirmesi: Bilgi yok.
Üreme toksisitesinin değerlendirilmesi: Bilgi yok.
Teratojenisitenin değerlendirilmesi: Bilgi yok.
Spesifik hedef organ toksisitesi (STOT) - tek maruz kalma: test edilmedi.
Spesifik hedef organ toksisitesi (STOT) - tekrarlanan maruz kalma:

HOSTACERIN T 3 Ekolojik bilgiler
12.1. Toksisite
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Balık toksisitesi: LC50 100 mg / l (96 h, Danio rerio (zebra balığı))
Yöntem: OECD Test Yönergesi 203
Daphnia toksisitesi: test edilmedi.
Yosun toksisitesi: test edilmedi.
Bakteri toksisitesi: EC50> 1.000 mg / l
Yöntem: OECD Test Yönergesi 209
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Biyolojik bozunabilirlik:>% 80
Yöntem: OECD Test Yönergesi 302B
Kimyasal oksijen ihtiyacı
(MORİNA) :
1.988 mg / g
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Biyoakümülasyon: test edilmemiştir.
12.4. toprakta hareketlilik
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Taşıma ve dağıtım
çevre arasında
bölmeler:
test edilmedi.
Çevresel bölümlerdeki davranış
uygun veri yok
12.5. PBT ve vPVB değerlendirmesinin sonuçları
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:uygun veri yok
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Ürünün kendisiyle ilgili bilgiler:
Ek ekotoksikolojik açıklamalar
uygun veri yok

HOSTACERIN T 3 Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Ürün
Yerel otorite yönetmeliklerine uygun olarak, özel atık yakma tesisine götürün
Temizlenmemiş ambalaj
Temizlenemeyen ambalaj, ürün atığı olarak bertaraf edilmelidir.

HOSTACERIN T 3 Taşımacılık bilgileri
Bölüm 14.1. 14.5'e kadar.
ADR
BM no. UN 3077
Uygun sevkiyat adı: Çevreye zararlı madde, katı, b.b.b.
Tehlike indükleyici (ler): YAĞLI ALKOL POLİ GLİKOL ETER
Sınıf: 9
Birincil risk: 9
Ambalaj grubu: III
Tehlike no. : 90
Açıklamalar Sevkiyata izin verildi
ADN
BM no. UN 3077
Uygun sevkiyat adı: Çevreye zararlı madde, katı, b.b.b.
Tehlike indükleyici (ler): YAĞLI ALKOL POLİ GLİKOL ETER
Sınıf: 9
Birincil risk: 9
Ambalaj grubu: III
Açıklamalar Sevkiyata izin verildi
RID
BM no. UN 3077
Uygun sevkiyat adı: Çevreye zararlı madde, katı, b.b.b.
Tehlike indükleyici (ler): YAĞLI ALKOL POLİ GLİKOL ETER
Sınıf: 9
Birincil risk: 9
Ambalaj grubu: III
Tehlike no. : 90
Açıklamalar Sevkiyata izin verildi
IATA
BM no. UN 3077
Uygun sevkiyat adı: Çevreye zararlı madde, katı, b.b.b.
Tehlike indükleyici (ler): YAĞLI ALKOL POLİ GLİKOL ETER
Sınıf: 9
Birincil risk: 9
Ambalaj grubu: III
Açıklamalar Sevkiyata izin verildi
IMDG
BM no. UN 3077
Uygun sevkiyat adı: Çevreye zararlı madde, katı, b.b.b.
Tehlike indükleyici (ler): YAĞLI ALKOL POLİ GLİKOL ETER
Sınıf: 9
Birincil risk: 9
Ambalaj grubu: III
Açıklamalar Sevkiyata izin verildi
Deniz kirletici: Deniz Kirletici
EmS: F-A S-F
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Bu Güvenlik Bilgi Formunun 6 ila 8 numaralı bölümlerine bakın.
14.7. MARPOL73 / 78 Ek II ve IBC Koduna (Uluslararası
Dökme Kimyasallar Kodu)
IBC - Koduna göre toplu taşıma yok.

HOSTACERIN T 3 Mevzuat bilgileri
15.1. Maddeye özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı veya karışım
Diğer düzenlemeler
Bu bölümde belirtilen veriler / düzenlemeler dışında başka bilgi mevcut değildir.güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili.
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Madde için henüz Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (CSA) mevcut değil veya bu ürünün içerdiği bileşen maddeler.

EN

HOSTACERIN T 3 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1. Product identifier
Trade name HOSTACERIN T-3
Material number: 107850
CAS number : 68439-49-6
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Relevant identified uses of the substance or mixture
Industry sector : Personal Care
Type of use : Emulsifier for cosmetics.

HOSTACERIN T 3 Hazards identification
2.1. Classification of the substance or mixture
Classification according CLP regulation (Regulation (EC) No. 1272/2008, as amended)
Hazard class Hazard category H-phrase
Serious eye
damage/eye
irritation
Category 1 Causes serious eye damage.
Acute aquatic
toxicity
Category 1 Very toxic to aquatic life.
Chronic aquatic
toxicity
Category 2 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
2.2. Label elements
Labelling according CLP regulation (Regulation (EC) No. 1272/2008, as amended)
This classification is based on the current CESIO recommendations. It may deviate from a possible classification deriving solely from the data of the Toxicology and Ecology sections.
Hazard pictograms
Signal word
Danger
Hazard statements
H318 Causes serious eye damage.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statements
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/ eye protection/ face protection.
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue
rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician.
P391 Collect spillage.
P501.1 Dispose of contents/container in accordance with local
regulation.
2.3. Other hazards
No additional hazards are known except those derived from the labelling.

HOSTACERIN T 3 Composition/information on ingredients
3.1. Substances
Chemical characterization (C16-C18) fatty alcohol polyglycol ether
INCI name Ceteareth-3
CAS number : 68439-49-6

HOSTACERIN T 3 First aid measures
4.1. Description of first aid measures
General information
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
After inhalation
If inhaled, remove to fresh air.
Get medical advice/ attention.
After contact with skin
In case of contact, immediately flush skin with soap and plenty of water.
After contact with eyes
In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
After ingestion
If swallowed do not induce vomiting,seek medical advice and show safety datasheet or label
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms
No symptoms known currently.
Hazards
No hazards known at this time.
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment
Treat symptomatically.

HOSTACERIN T 3 Firefighting measures
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Water spray jet
Alcohol-resistant foam
Extinguishing media that must not be used for safety reasons
Carbon dioxide (CO2)
Dry powder
High volume water jet
5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
In case of fires, hazardous combustion gases are formed: Carbon monoxide (CO)
5.3. Advice for firefighters
Special protective equipment for firefighting
Self-contained breathing apparatus
Further information
Wear suitable protective equipment.

HOSTACERIN T 3 Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency proceduresWear suitable protective equipment.
6.2. Environmental precautions
Do not allow to enter drains or waterways
6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder,
sawdust).
6.4. Reference to other sections
Additional information
Information regarding Safe handling, see chapter 7.
For personal protection see section 8.
Information regarding Waste Disposal, see chapter 13.

HOSTACERIN T 3 Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Advice on safe handling
Handle and open container with care.
Hygiene measures
Wash hands before breaks and at the end of workday.
Use protective skin cream before handling the product.
Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
Advice on protection against fire and explosion
Keep away sources of ignition.
Take precautionary measures against build-up of electrostatic charges, e.g earthing during
loading and off-loading operations.
Dust can form an explosive mixture in air.
7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Further information on storage conditions
Keep containers tightly closed in a cool, well-ventilated place.
7.3. Specific end use(s)
No further recommendations.

HOSTACERIN T 3 Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Exposure limit values
Exposure limit values are not available.
DNEL/DMEL values
DNEL/DMEL values are not available.PNEC values
PNEC values are not available.
8.2. Exposure controls
General protective measures
Avoid contact with skin and eyes.
Respiratory protection : Use respiratory protection in case of insufficient exhaust ventilation or prolonged exposure Full mask to standard DIN EN 136 Respirator with a particle filter (EN 143) The use of filter apparatus presupposes that the environment atmosphere contains at least 17% oxygen by volume, and does not exceed the maximum gas concentration, usually 0.5% by volume. Relevant guidelines to be considered include EN 136/141/143/371/372 as well as other national regulations.
Hand protection : Long-term exposure Impervious butyl rubber gloves Minimum thickness (glove): not determined With solid dry substances permeation is not to be expected,therefore the breakthrough-time for this protective glove has not been measured.For short-term exposure (splash protection):Nitrile rubber gloves.Minimum thickness (glove): not determined With solid dry substances permeation is not to be expected, therefore the breakthrough-time for this protective glove has not been measured.These types of protective gloves are offered by various manufacturers. Please note the manufacturers´ detailed statements, especially about the minimum thickness and the minimum breakthrough time. Consider also the particular working conditions under which the gloves are being used.
Eye protection : Depending on the risk, wear sufficient eye protection (safety glasses with side protection or goggles, and if necessary, face shield.)

HOSTACERIN T 3 Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state : solid
Form : Wax.
Particle size : : not tested.
Colour : white
Odour : characteristic
Odour threshold : not tested.
pH value : approx. 7 (20 °C, 10 g/l)
Ethanol/Water 1:1
Drop point : approx. 39 °C
Method : DGF-C-IV 3b
Boiling point : not determined
Flash point : approx. 200 °C
Method : DIN 51584 (open cup)
Evaporation rate : Not applicable
Lower explosion limit : Not applicable
Upper explosive limit : Not applicable
Combustion number : BZ1 Does not catch fire
Minimum ignition energy : not tested.
Vapour pressure : < 0,001 Pa (25 °C)
Method : Calculated by Syracuse.
Vapour density relative to air : Not applicable
Solubility in water : insoluble
Soluble in ... : fat
not tested.
Octanol/water partition
coefficient (log Pow) :
Not applicable
Ignition temperature : Not applicable
Self-ignition temperature : not tested.
Thermal decomposition : > 390 °C
Method : DTA
Viscosity (dynamic) : approx. 15 mPa.s (50 °C)
Method : DIN 53015
Viscosity (kinematic) : not tested.
Explosive properties : Explosive according transport regulation : no data available
Oxidizing properties : Not applicable9.2. Other information
Density : 0,9 g/cm3 (50 °C)
Method : DIN 51757
Bulk density : not tested.

HOSTACERIN T 3 Stability and reactivity
10.1. Reactivity
See section 10.3. "Possibility of hazardous reactions"
10.2. Chemical stability
Stable under normal conditions.
10.3. Possibility of hazardous reactions
No dangerous reaction known under conditions of normal use.
10.4. Conditions to avoid
None known.
10.5. Incompatible materials
not known
10.6. Hazardous decomposition products
No decomposition if stored and applied as directed.

HOSTACERIN T 3 Toxicological information
11.1. Information on toxicological effects
Information related to the product itself:
Acute oral toxicity : LD50 > 2.000 mg/kg (Rat) Method : OECD Test Guideline 401
Acute dermal toxicity : not tested.
Acute inhalation toxicity : not tested.
Irritant effect on skin : No skin irritation (Rabbit) Source : CESIO
Irritant effect on eyes : Risk of serious damage to eyes. (rabbit eye) Source : CESIO
Sensitization : non-sensitizing (Guinea pig) Method : OECD Test Guideline 406 Source : Analogy
Repeated dose toxicity: not tested.
Assessment of mutagenicity : Not mutagenic in Ames Test Source : Analogy
Assessment of carcinogenicity :No information available.
Assessment of toxicity to reproduction :No information available.
Assessment of teratogenicity : No information available.
Specific target organ toxicity(STOT) - single exposure :not tested.
Specific target organ toxicity(STOT) - repeated exposure :

HOSTACERIN T 3 Ecological information
12.1. Toxicity
Information related to the product itself:
Fish toxicity : LC50 100 mg/l (96 h, Danio rerio (zebra fish))
Method : OECD Test Guideline 203
Daphnia toxicity : not tested.
Algae toxicity : not tested.
Bacteria toxicity : EC50 > 1.000 mg/l
Method : OECD Test Guideline 209
12.2. Persistence and degradability
Information related to the product itself:
Biodegradability : > 80 %
Method : OECD Test Guideline 302B
Chemical oxygen demand
(COD) :
1.988 mg/g
12.3. Bioaccumulative potential
Information related to the product itself:
Bioaccumulation: not tested.
12.4. Mobility in soil
Information related to the product itself:
Transport and distribution
between environmental
compartments :
not tested.
Behaviour in environmental compartments
no data available
12.5. Results of PBT and vPvB assessment
Information related to the product itself:
no data available
12.6. Other adverse effects
Information related to the product itself:
Additional ecotoxicological remarks
no data available

HOSTACERIN T 3 Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods
Product
In accordance with local authority regulations, take to special waste incineration plant
Uncleaned packaging
Packaging that cannot be cleaned should be disposed of as product waste

HOSTACERIN T 3 Transport information
Section 14.1. to 14.5.
ADR
UN no. UN 3077
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Hazard inducer(s): FATTY ALCOHOL POLY GLYCOL ETHER
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Hazard no. : 90
Remarks Shipment permitted
ADN
UN no. UN 3077
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Hazard inducer(s): FATTY ALCOHOL POLY GLYCOL ETHER
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
RID
UN no. UN 3077
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Hazard inducer(s): FATTY ALCOHOL POLY GLYCOL ETHER
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Hazard no. : 90
Remarks Shipment permitted
IATA
UN no. UN 3077
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Hazard inducer(s): FATTY ALCOHOL POLY GLYCOL ETHER
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
IMDG
UN no. UN 3077
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Hazard inducer(s): FATTY ALCOHOL POLY GLYCOL ETHER
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
Marine pollutant: Marine Pollutant
EmS : F-A S-F
14.6. Special precautions for user
See sections 6 to 8 of this Safety Data Sheet.
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code (International
Bulk Chemicals Code)
No transport as bulk according IBC - Code.

HOSTACERIN T 3 Regulatory information
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or
mixture
Other regulations
Apart from the data/regulations specified in this chapter, no further information is available
concerning safety, health and environmental protection.
15.2. Chemical safety assessment
No Chemical Safety Assessment (CSA) is yet available for the substance, or for the
component substances, contained in this product.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.