1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

metilenbismorfolin

metilenbismorfolin

CAS: 5625-90-1

 

N,N'-Methylene-bis-morpholine, metilen bis morfolin, metilenbismorfolin,metilen bismorpholine, MBM, Metal işleme sıvısı için biyosit, bakterisit, fungusit,CAS 5625-90-1
N,N'-Methylene-bis-morpholine by Ataman is used in metalworking fluid compositions as preservative / biocide

 

 

N,N-Dimorpholinomethane; Morpholine,4,4-methylenebis-; Bis(4-morpholinyl)methane; N,N'-Methylenebismorpholine; 
4,4'-methanediyldimorpholine; 4,4-methylenebis-Morpholine; N,N-Methylene-bis-morpholine; N,N'-DIMORPHOLINOMETHANE;
4,4'-methylenedi-morpholin; 4,4'-methylenedimorpholine; bis(morpholino-)methan; bismorpholinomethane; N,N'-Methylenebismorpholine; 
N,N'-DIMORPHOLINOMETHANE; 4,4'-methylenedi-morpholin; 4,4'-methylenedimorpholine; bis(morpholino-)methan; bismorpholinomethane; N,N'-Methylenebismorpholine;
DIMORPHOLINOMETHANE; DIMORPHOLINOMETHONE;N,N'-Dimorpholinomethane;;N,N´-Methylene bismorpholine;Bis (morpholino-) methan; Bismorpholino methane; 
4,4-Methylenedimorpholine; Morpholine, 4,4-methylenedi-
DIMORPHOLINOMETHANE; DIMORPHOLINOMETHONE
cas no : 5625-90-1

 

 

N,N'-Methylene-bis-morpholine helps to increase the life of metalworking fluid with maintaining the stable product function and preserving the fluid from bacteria and fungi. 
It could be for metalworking fluid concentrate during manufacturing or for tank side treatment.
Name: N,N'-Methylene-bis-morpholine
CAS: 5625-90-1
N,N'-Methylene-bis-morpholine - CAS 5625-90-1 
Molecular Formula: C9H18N2O2
Molecular Weight: 186.251

 

 

Name N,N'-Methylene-bis-morpholine
Synonyms N,N-Dimorpholinomethane
Morpholine,4,4-methylenebis-
Bis(4-morpholinyl)methane
N,N'-Methylenebismorpholine
4,4'-methanediyldimorpholine
4,4-methylenebis-Morpholine
CAS 5625-90-1
EINECS 227-062-3

 

 


N,N'-Methylene-bis-morpholine - Physico-chemical Properties
Molecular Formula C9H18N2O2
Molar Mass 186.251 g/mol
Density 1.09g/cm3
Boling Point 265.1°C at 760 mmHg
Flash Point 77.6°C
Vapor Presure 0.00935mmHg at 25°C
Refractive Index 1.496

 

 

1.Product name:N,N'-Methylene-bis-morpholine
2.Molecular weight:186.25
Molecular formula:C9H18N2O2
3.CAS No:5625-90-1
Eiencs No:227-062-3
4.Specification

 

Item

Index

Purity of Active Content

>92%

Appearance

Colorless liquid

Density

1.08-1.10g/m³

Boiling point ℃

122-124(P=12torr)

PH(1% water)

9.0-11.0

Solubility in Water

Completely

 


Usage of MBM ( Methylene-bis-morpholine) :
1, a low toxicity broad spectrum fungicide for water-based metalworking fluid
2, anti-Bacteria and fungi effectively
3, fully meet with the requirements of water-based metalworking fluid: low skin irritation, mild odor, low
toxicity; formulation compatibility, lasting bactericidal. At higher concentrations, fungi and molds also
have better inhibition.Recommended addition amount (mass ratio): Recipe 2-3%, the working liquid 1-2‰;
6.Package: 25kg/ drums or 200kg/ drums

 

 

Application and Benefits of Methylene-bis-morpholine : Biocide ( Preservative ) in the the metal working fluid composition permits the efficient practice of cutting, grinding, form rolling, press working and plastic
working of metallic materials. In addition, the fluid composition is excellent in the antiseptic properties and it is seldom that the fluid composition 
adversely affects the environment of the earth and the human bodies. The fluid composition comprises a morpholine compound,the fluid composition is significantly improved in the
antiseptic properties and the service life of the metal working fluid composition can thus significantly be extended, as compared with conventionally known metal working fluid
compositions. As a result, the fluid composition would permit the saving of natural resources, and the reduction of the amount of waste matter (waste fluid) and accordingly,
the use thereof would result in the reduction of any adverse effect on the environment of the earth.

 

 


NO MORE FORMALDEHYDE !!
Formaldehyde occurs naturally in the environment as a
by-product of metabolic processes in humans, animals and
through the natural decay process of plant species.
Formaldehyde is even detectable in human breath at low
levels. Under the changes planned to the labelling of
certain chemicals, formalin-releasing species have been
re-classified according to their total potential to release
formaldehyde and not through actual measurement in use.
Research by several chemical manufacturers supports very
low levels, no higher than the surrounding environment,
when used well managed metalworking fluid systems.
Formaldehyde has long been classed as a category 1B
carcinogen. Formaldehyde Depots or ‘donors' (FADs) have
been used to improve the sump life of soluble metalworking
fluids.
New legislation now affects certain formalin- containing
biocides. Under the recent update to CLP regulation, ATP
(Adaptation to Technical Progress, review May 4th 2017),
any product or treated article which contains certain formalin-containing biocides (to protect the function of the
product) will need to be labelled as category 1B. Examples
of the biocides affected include methylene bis-morpholine
(MBM) and methylene bis[5-methyloxazolidine] (MBO).

 

 

Methylene bis-morpholine (MBM) is a low toxicity biocide developed for use in metal working concentrates. Nipacide MBM is effective against a wide range of microorganisms including
gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically.

 

 

Methylene bis-morpholine (MBM)is recommended for preservation of metal working solution concentrates. N,N'-Methylene-bis-morpholine is effective against a wide range of spoilage 
organisms and effective over a wide pH and temperature range.

 

 

Use level;
Methylene bis morpholine should be evaluated in finished products at levels between 2.0% and 5.0%.

 

 

 


MBM (Metilen-bis-morfolin) Kullanımı:
1, su bazlı metal işleme sıvısı için düşük toksisiteli geniş spektrumlu bir fungisit
2, anti-Bakteriler ve mantarlar etkili
3, su bazlı metal işleme sıvısının gereksinimlerini tam olarak karşılar: düşük cilt tahrişi, hafif koku, düşük
toksisite; formülasyon uyumluluğu, kalıcı bakteri yok edici. Daha yüksek konsantrasyonlarda, mantarlar ve küfler de
daha iyi inhibisyona sahiptir. Önerilen ilave miktarı (kütle oranı): Reçete% 2-3, çalışma sıvısı 1-2 ‰;
6. Paket: 25kg / bidon veya 200kg / bidon

 

Metilen-bis-morfolinin Uygulaması ve Faydaları: Metal işleme sıvısı bileşimindeki Biyosit (Koruyucu), metalik malzemelerin kesilmesi, taşlanması, şekillendirilmesi, presle işlenmesi ve plastik işlemenin verimli bir şekilde uygulanmasına izin verir. Ek olarak, sıvı bileşimi antiseptik özellikler açısından mükemmeldir ve sıvı bileşiminin yeryüzü ortamını ve insan vücudunu olumsuz etkilemesi nadiren görülür. Sıvı bileşim bir morfolin bileşiği içerir, sıvı bileşim antiseptik özelliklerde önemli ölçüde iyileştirilir ve böylece metal işleme sıvısı bileşiminin hizmet ömrü, geleneksel olarak bilinen metal işleme sıvısı bileşimleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde uzatılabilir. Sonuç olarak, sıvı bileşimi, doğal kaynakların tasarrufuna ve atık madde miktarının (atık sıvı) azaltılmasına izin verecek ve buna göre bunların kullanımı, dünyanın çevresi üzerindeki herhangi bir olumsuz etkinin azalmasına neden olacaktır.

 


METAL İŞLEME SIVILARINDA ARTIK FORMALDEHİT YOK !!
Formaldehit, insanlarda, hayvanlarda metabolik süreçlerin bir yan ürünü olarak ve bitki türlerinin doğal bozunma süreci yoluyla çevrede doğal olarak bulunur. Formaldehit insan nefesinde bile düşük seviyelerde tespit edilebilir. Bazı kimyasalların etiketlenmesinde planlanan değişikliklere göre, formalin salan türler
formaldehit salma potansiyeline göre yeniden sınıflandırılır ve kullanımdaki gerçek ölçümlerle değil. Birkaç kimyasal madde üreticisi tarafından yapılan araştırmalar, iyi yönetilen metal işleme sıvısı sistemleri kullanıldığında çevredeki ortamdan daha yüksek olmayan çok düşük seviyeleri destekler.
Formaldehit uzun süredir 1B kategorisi kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Formaldehit Depoları veya "vericiler" (FAD'ler), çözünür metal işleme sıvılarının karter ömrünü iyileştirmek için kullanılmıştır. Yeni mevzuat artık belirli formalin içeren biyositleri etkiliyor. CLP yönetmeliğine yapılan son güncelleme uyarınca, ATP (Teknik İlerlemeye Uyum, 4 Mayıs 2017 gözden geçirme), belirli formalin içeren biyositler içeren (ürünün işlevini korumak için) herhangi bir ürün veya işlenmiş eşyanın kategori 1B olarak etiketlenmesi gerekecektir. . Etkilenen biyositlerin örnekleri arasında metilen bis-morfolin (MBM) ve metilen bis [5-metiloksazolidin] (MBO) yer alır. Metilen bis-morfolin (MBM), metal işleme konsantrelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide MBM, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmazsa, sayılar önemli ölçüde artabilir.

 

 

Metal işleme solüsyon konsantrelerinin korunması için metilen bis-morfolin (MBM) önerilir. N, N'-Metilen-bis-morfolin çok çeşitli bozulmalara karşı etkilidir
organizmalar ve geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir.

 

 

Düzey kullanın;
Metilen bis morfolin, bitmiş ürünlerde% 2.0 ile% 5.0 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir.

 

 

 


Utilisation de MBM (méthylène-bis-morpholine):
1, un fongicide à large spectre de faible toxicité pour le fluide de travail des métaux à base d'eau
2, anti-bactéries et champignons efficacement
3, répond pleinement aux exigences du fluide de travail des métaux à base d'eau: faible irritation cutanée, odeur douce, faible
toxicité; compatibilité de formulation, bactéricide durable. À des concentrations plus élevées, les champignons et les moisissures également
avoir une meilleure inhibition.Quantité d'addition recommandée (rapport de masse): recette 2-3%, le liquide de travail 1-2 ‰;
6. emballage: 25 kg / tambours ou 200 kg / tambours

 

Application et avantages du méthylène-bis-morpholine: Le biocide (conservateur) dans la composition du fluide de travail des métaux permet la pratique efficace de la coupe, du meulage, du laminage de formes, du travail à la presse et du travail du plastique des matériaux métalliques. De plus, la composition fluide présente d'excellentes propriétés antiseptiques et il est rare que la composition fluide affecte négativement l'environnement de la terre et des corps humains. La composition fluide comprend un composé morpholine, la composition fluide est significativement améliorée dans les propriétés antiseptiques et la durée de vie de la composition fluide de travail des métaux peut ainsi être considérablement prolongée, par rapport aux compositions de fluide de travail des métaux classiquement connues. En conséquence, la composition fluide permettrait l'économie de ressources naturelles, et la réduction de la quantité de déchets (fluide résiduaire) et par conséquent, leur utilisation entraînerait la réduction de tout effet néfaste sur l'environnement de la terre.

 


PLUS DE FORMALDÉHYDE !!
Le formaldéhyde est naturellement présent dans l'environnement en tant que sous-produit des processus métaboliques chez l'homme, les animaux et par le processus de décomposition naturelle des espèces végétales. Le formaldéhyde est même détectable dans l'haleine humaine à de faibles niveaux. Dans le cadre des changements prévus pour l'étiquetage de certains produits chimiques, les espèces libérant du formol ont été
reclassé en fonction de leur potentiel total de libération de formaldéhyde et non par mesure réelle en cours d'utilisation. Les recherches de plusieurs fabricants de produits chimiques soutiennent des niveaux très bas, pas plus élevés que l'environnement environnant, lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de fluides de travail des métaux bien gérés.
Le formaldéhyde a longtemps été classé comme cancérogène de catégorie 1B. Les dépôts de formaldéhyde ou «donneurs» (DCP) ont été utilisés pour améliorer la durée de vie du carter de fluides solubles pour le travail des métaux. Une nouvelle législation concerne désormais certains biocides contenant du formol. Dans le cadre de la récente mise à jour du règlement CLP, ATP (Adaptation to Technical Progress, revue du 4 mai 2017), tout produit ou article traité contenant certains biocides contenant du formol (pour protéger la fonction du produit) devra être étiqueté comme catégorie 1B . Des exemples de biocides touchés comprennent le méthylène bis-morpholine (MBM) et le méthylène bis [5-méthyloxazolidine] (MBO). Le méthylène bis-morpholine (MBM) est un biocide à faible toxicité développé pour être utilisé dans les concentrés de travail des métaux. Le Nipacide MBM est efficace contre un large éventail de micro-organismes, y compris les bactéries Gram positives et Gram négatives, les levures et les champignons. Les micro-organismes se développent à un rythme rapide et sans l'utilisation du bon biocide, leur nombre peut augmenter considérablement.

 

 

Le méthylène bis-morpholine (MBM) est recommandé pour la conservation des concentrés de solutions de travail des métaux. La N, N'-méthylène-bis-morpholine est efficace contre une large gamme d'altérations
et efficace sur une large plage de pH et de température.

 

 

Utiliser le niveau;
Le méthylène bis morpholine doit être évalué dans les produits finis à des niveaux compris entre 2,0% et 5,0%.

 

 

 


Использование МБМ (метилен-бис-морфолина):
1, малотоксичный фунгицид широкого спектра действия для металлообрабатывающей жидкости на водной основе
2, эффективно против бактерий и грибков
3, полностью соответствует требованиям к металлообрабатывающей жидкости на водной основе: слабое раздражение кожи, мягкий запах, низкий
токсичность; совместимость рецептур, стойкое бактерицидное действие. При более высоких концентрациях грибки и плесень также
имеют лучшее ингибирование. Рекомендуемое количество добавки (массовое соотношение): рецепт 2-3%, рабочая жидкость 1-2 ‰;
6. посылка: 25 кг / барабаны или 200 кг / барабаны

 

Применение и преимущества метилен-бис-морфолина: биоцид (консервант) в составе рабочей жидкости для металлов позволяет эффективно выполнять резку, шлифование, формовку, прессование и пластическую обработку металлических материалов. Кроме того, жидкая композиция обладает превосходными антисептическими свойствами, и жидкая композиция редко оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду земли и человеческое тело. Жидкая композиция содержит соединение морфолина, у жидкой композиции значительно улучшены антисептические свойства, и, таким образом, можно значительно продлить срок службы композиции жидкой рабочей жидкости по сравнению с традиционно известными композициями рабочей жидкости для металла. В результате состав текучей среды позволит экономить природные ресурсы, а уменьшение количества отходов (текучих отходов) и, соответственно, их использование приведет к уменьшению любого неблагоприятного воздействия на окружающую среду земли.

 


БОЛЬШЕ НЕТ ФОРМАЛЬДЕГИДА !!
Формальдегид естественным образом встречается в окружающей среде как побочный продукт метаболических процессов у людей, животных и в результате естественного процесса разложения видов растений. Формальдегид даже в небольших количествах обнаруживается в дыхании человека. В соответствии с планируемыми изменениями в маркировке некоторых химических веществ, выделяющие формалин виды были
переклассифицированы в соответствии с их общим потенциалом выделения формальдегида, а не в результате реальных измерений при использовании. Исследования, проведенные несколькими производителями химикатов, подтверждают очень низкие уровни, не выше, чем в окружающей среде, при использовании хорошо управляемых систем жидкости для обработки металлов.
Формальдегид уже давно классифицируется как канцероген категории 1B. Депо формальдегида или «доноры» (FAD) использовались для увеличения срока службы отстойника растворимых жидкостей для металлообработки. Новое законодательство теперь касается некоторых биоцидов, содержащих формалин. В соответствии с недавним обновлением правил CLP, ATP (Адаптация к техническому прогрессу, обзор 4 мая 2017 г.), любой продукт или обработанный продукт, который содержит определенные формалинсодержащие биоциды (для защиты функции продукта), должен быть помечен как категория 1B. . Примеры затронутых биоцидов включают метилен-бис-морфолин (МБМ) и метилен-бис [5-метилоксазолидин] (МБО). Метилен-бис-морфолин (МБМ) - это биоцид с низкой токсичностью, разработанный для использования в концентратах для металлообработки. Нипацид МБМ эффективен против широкого спектра микроорганизмов, включая грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и грибки. Микроорганизмы растут быстрыми темпами, и без использования правильного биоцида их численность может резко возрасти.

 

 

Метилен бис-морфолин (МБМ) рекомендуется для консервирования концентратов рабочих растворов металлов. N, N'-метилен-бис-морфолин эффективен против широкого спектра порчи.
микроорганизмы и эффективны в широком диапазоне pH и температур.

 

 

Уровень использования;
Метилен-бисморфолин должен оцениваться в готовой продукции на уровне от 2,0% до 5,0%.

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.