1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHOXY PROPANOL (METOKSİ PROPANOL)

METHOXY PROPANOL

CAS NUMBER : 107-98-2
EINECS NUMBER : 203-539-1

 

METATAGS : Metoksipropanol; metoksi propanol; 1 metoksipropan-1-ol; metoxipropanol; metoxi propanol; 1,2 propandiol; 1-methoxypropan-1-ol; Methoxypropanol; 1-methoxypropan-1-ol; 1-methoxy-1-propanol; Methyl Propasol; Arcosolv PM; Solvenon PM; Dowanol PM; Kuraray PGM; PM (solvent); Propanol, 1(or 2)-methoxy-; Methyl ether of propylene glycol; 1,2-Propanediol, monomethyl ether; EINECS 215-306-1; Propylenglykol-monomethylaether [German]; 13071-62-0; 1-Propanol, 1-methoxy-; Propionaldehyde, methyl hemiacetal; metil hemiasetal; metilhemiasetal; propilen glikol metil eter; monometil eter, monometileter, mono metil eter; 1-metoksi-2-propanol; (+/-)-1-methoxy-2-propanol; 1-methoxy-2-hydroxypropane; 1-Methoxy-2-propanol; 1-methoxy-2-propanol, (+/-)-; 1-methoxypropan-2-ol; 1-methoxypropanol-2; 2-methoxy-1-methylethanol; 2-propanol, 1-methoxy-; 2-Propanol, 1-methoxy-; alpha-propylene glycol 1-methyl ether; alphapropylene glycol monomethyl ether; dowtherm 209; glycol ether P; methoxy ether of propyleneglycol; methoxyisopropanol; methyl ether of propylene glycol; monoethyl ether of propylene glycol; monopropylene glycol methyl ether; MP-S / PGME (= propylene glycol monomethyl ether); poly-solve MPM; propasol solvent M; propylene glycol methyl ether; propylene glycol monomethyl ether; UCAR PM solvent; UCAR solvent LM; UCAR triol HG-170; Methoxy Propanol; 1-methoxy-2-propanol; propylene glycol monomethyl ether; 1-metmetoksi-2-propanol; PM; PGME; C4H10O2; Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether; CH3CH(OH)CH2OCH3; Methoxypropanol; 1-methoxy-1-propanol; 1-methoxypropan-1-ol; Propanol, 1(or 2)-methoxy-; Methyl Propasol; CH3CH(OH)CH2OCH3; PM-EL; PGMME; C4H10O2; 2-Propanol, 1-methoxy-;«alpha»-Propylene glycol monomethyl ether; Dowanol-33B; Dowtherm 209; 1-Methoxy-2-hydroxypropane; 1-Methoxy-2-propanol; 2-Methoxy-1-methylethanol; 1-Methoxypropan-2-ol;Propylene glycol monomethyl ether; Monopropylene glycol methyl ether; Propylene glycol methyl ether; Propylenglykol-monomethylaether; Dowanol pm; Dowanol pm glycol ether; Glycol ether pm; Methoxy ether of propylene glycol; Poly-solve mpm;Propasol solvent M; Ucar;

 

 

 

 

Metoksi propanol, suda çözünen ve oldukça yanıcı olan renksiz bir sıvıdır. Bir metoksi alkol türevi olup C4H10O2 formülüne sahiptir. Methexypropanol hafif uçuculuğa sahip ve suda tamamen çözünebilen bir üründür. Methoxypropanol kimyasal, tarım, otomotiv, boya, vernik ve cila endüstrisinde kullanılmaktadır. Methoxypropanol çeşitli üretim proseslerinde çözücü olarak ya da propilen glikol metil eter asetat üretiminde yapıyı oluşturur. Methoxyethanol aynı zamanda endüstriyel, ticari, otomotiv ve ev temizlik ürünlerinin formülasyonunda da mevcuttur. Methexypropanol hafif uçuculuğa sahip ve suda tamamen çözünebilen bir üründür.

Metoksi Propanol Üretim;
Metoksi propanol, 1,2-epoksi propan ve metanolün bir katalizör varlığında reaksiyona sokulmasıyla üretilmekte ve daha sonra damıtılması sağlanmaktadır.
Dünya çapında yıllık metoksi propanol üretimi yaklaşık 100,000 ila 500,000 ton arasındadır.
Metoksi Propanol Depolama ve Dağıtım Şartları;
Metoksi propanol 0,924 özgül ağırlığına ve 33 ° C parlama noktasına sahiptir ve bu nedenle oldukça yanıcı olduğundan, ateş kaynaklarından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda saklanmalıdır. Taşımacılık amacıyla, metoksi propanol, ambalaj grubu III ve tehlike sınıfı 3 olarak sınıflandırılmıştır ve tahriş edicidir.
Metoksi Propanol Kullanım Alanları;
Metoksi propanol çoğunlukla propilen glikol metil eter asetat (başka şekilde PMA olarak bilinir) üretiminde kullanılır ve aynı zamanda boya, vernik, mürekkep, sentetik reçine ve kauçuk yapıştırıcılar ve otomotiv ve fırın temizleyicileri de dahil olmak üzere endüstriyel ve ticari ürünlerde kullanılır. Ayrıca LCD ve elektronik endüstrisinde bir temizlik maddesi olarak kullanılır.
Metoksi Propanol Reaktivite Profili;
Metoksi propanol bir metoksi alkol türevidir. Eter nispeten reaksiyona girmez. Yanıcı ve / veya zehirli gazlar, alkollerin alkali metaller, nitritler ve kuvvetli indirgeyici ajanlar ile kombinasyonuyla üretilir. Esterleri artı su oluşturmak için oksoasitler ve karboksilik asitler ile reaksiyona girer. Oksitleyici maddeler onları aldehitlere veya ketonlara dönüştürür. Alkoller, zayıf asit ve zayıf baz davranışları sergiler. İzosiyanatların ve epoksitlerin polimerizasyonunu başlatabilirler.
Metoksi Propanolun Sağlık Tehlikesi;
BUHAR: Gözleri, burnu ve boğazı tahriş eder. Sıvı: Cildi ve gözleri tahriş eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Methoxy propanol is a colourless liquid that is soluble in water and is highly flammable. It is a methoxy alcohol derivative and has a formula of C4H10O2. Methexypropanol is a slightly flammable material that is completely soluble in water.
Methoxypropanol is used in chemical, agriculture, automotive, paint, varnish and polish industries. Methoxypropanol builds up as a solvent in various production processes or in the production of propylene glycol methyl ether acetate. Methoxyethanol is also present in the formulation of industrial, commercial, automotive and household cleaning products.
Methoxy Propanol Production;
Methoxy propanol is produced by the reaction of 1,2-epoxy propane and methanol in the presence of a catalyst, and this is then followed by distillation.
The worldwide annual production of methoxy propanol is approximately 100,000 to 500,000 tonnes.
Methoxy Propanol Storage and Distribution Conditions;
Methoxy propanol has a specific gravity of 0.924 and a flash point of 33° C and is therefore highly flammable so should be stored in a cool, dry and well-ventilated area that is free from sources of ignition. For transport purposes, methoxy propanol is classified as packing group III and hazard class 3 and is an irritant.
Uses of Methoxy Propanol;
Methoxy propanol is predominately used in the manufacture of propylene glycol methyl ether acetate (otherwise known as PMA) and is also used in industrial and commercial products including paints, varnishes, inks, synthetic resin and rubber adhesives, and automotive and oven cleaners. It is also used as a cleaning agent in the LCD and electronics industry.

Methoxy Propanol Reactivity Profiles;
Methoxy propanol is a methoxy alcohol derivative. The ether being relatively unreactive. Flammable and/or toxic gases are generated by the combination of alcohols with alkali metals, nitrides, and strong reducing agents. They react with oxoacids and carboxylic acids to form esters plus water. Oxidizing agents convert them to aldehydes or ketones. Alcohols exhibit both weak acid and weak base behavior. They may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides.
Methoxy Propanol Health Hazard;
VAPOR: Irritating to eyes, nose, and throat. LIQUID: Irritating to skin and eyes.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.