1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BENZOYL CHLORIDE (BENZOİL KLORÜR)


BENZOYL CHLORIDE

CAS NO:98-88-4
EC NO:202-710-8 METATAGS: benzoyl chloride; Benzoik asit klorid, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid, Chloride benzoylchlorid, alpha-Chlorobenzaldehyde, a-Chlorobenzaldehyde, Benzaldehyde, alpha-chloro-CCRIS 802, Benzaldehyde, .alpha.-chloro-, HSDB 383, CHEBI:82275, benzoyl-chloride,benzoyl chloride, Benzoyl chlorite, Acılıopd, Chlorobenzaldehyde, Benzoıc acıd chlorıde, Benzoil klorit, Benzoil Klorid, Benzil Klorit, Benzil Kılorid; BENZOYL CHLORIDE; Benzenecarbonyl chloride; Benzoic acid, chloride; benzoylchlorid; alpha-Chlorobenzaldehyde; a-Chlorobenzaldehyde; Benzaldehyde, alpha-chloro-; Benzaldehyde, .alpha.-chloro-; HSDB 383; CHEBI:82275; PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N; EINECS 202-710-8; benzoyl-chloride; benzoyl chloride-; PubChem22045; Benzoyl chloride [UN1736] [Corrosive]; ; Benzoyl chloride [UN1736] [Corrosive]; C7H5ClO / C6H5COCl; BENZOİL KLORÜR; benzoil klorür; benzoil klorit; benzoil kloride; benzoil chloride; 247-558-3 [EINECS]; 98-88-4 [RN]; a-Chlorobenzaldehyde, Benzaldehyde, α-chloro-; benzoic acid chloride; Benzoic acid, chloride; Benzoyl chloride [ACD/IUPAC Name] [Wiki]; Benzoyl chloride [UN1736] [Corrosive]; Benzoylchlorid [German] [ACD/IUPAC Name]; Chlorure de benzoyle [French] [ACD/IUPAC Name]; ALPHA-CHLOROBENZALDEHYDE; BENZALDEHYDE, ALPHA-CHLORO-; BENZENECARBONYL CHLORIDE; BENZOIC ACID CHLORIDE; BENZOYL CHLORIDE; DIBENZOYL CHLORIDE {BENZOYL CHLORIDE}; benzoil klorit; benzoil klorür; benzoil chlorür; benzoil chloride; benzoil klorite.


Benzoikarbonil klorür olarak da bilinen benzoil klorür, C6H5COCl formülüne sahip bir organochlorin bileşiğidir. Bu, tahriş edici bir koku veren, renksiz, köpüren bir sıvıdır. Aslında peroksitlerin üretimi için yararlıdır, ancak genellikle boyalar, parfümler, farmasötikler ve reçinelerin hazırlanması gibi diğer alanlarda da yararlıdır.
Benzoil klorür, keskin kokusu olan renksiz bir köpürme sıvısıdır. Parlama noktası 162 ° F. Lachrymator, cildi ve gözleri tahriş eder. Metallere ve dokulara karşı koroziftir. Yoğunluk 10,2 lb / gal. Tıpta ve diğer kimyasalların üretiminde kullanılır.

Fiziksel ve kimyasal özellikler
Saf ürünü, havada havaya maruz bırakılan, renksiz ve şeffaf yanıcı bir sıvıdır. Endüstride, hafif soluk sarı, güçlü bir keskin kokusu vardır. Buhar, göz mukoza zarları, cilt ve solunum yolu için, mukoza zarlarını ve göz yırtıklarını uyararak güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptir. Benzoil klorür Erime noktası -1.0 ℃, kaynama noktası 197.2 ° C ve nispi yoğunluk 1.212 (20 ° C) iken, parlama noktası 72 ° C, refraktif indeks (n20) ise 1.554'dür. Eter, kloroform, benzen ve karbon disülfide çözünür. Su veya etanol, benzoik asit üreten amonyak, benzamit, etil benzoat ve hidrojen klorür üretirken giderek ayrışabilir. Laboratuarda, susuz koşullar altında benzoik asit ve fosfor pentaklorid damıtımı ile elde edilebilir. Endüstriyel üretim süreci tiyonil klorür benzaldehid kullanılarak elde edilebilir. Benzoil klorür boyalar, parfümler, organik peroksitler, reçineler ve ilaçlar hazırlamak için önemli bir ara maddedir. Ayrıca kimyasal savaşta tahriş edici bir gaz olarak kullanılan fotoğraf ve suni tanen üretiminde de kullanılır.
Uygulama
Boya ara maddeleri, başlatıcı, UV emici, kauçuk katkı maddeleri, ilaç vb için kullanılır.
Benzoil klorür herbisit metamitron ve insektisid propargit, benzen hidrazin veya ara gıdanın ara ürünüdür.
Benzoil klorür, organik sentez, boya ve farmasötik hammadde, başlatıcı benzoil peroksit, t-butil peroksibenzoat, böcek öldürücüler ve herbisitler üretmek için kullanılır. Pestisitlerde, yeni bir insektisittir ve bu indüksiyon izoksazol paratiyonudur (izoaksiyon, Karphos) ara madde. Benzoil klorür, önemli bir benzoil ve benzil reaktifidir. Benzoil klorürün birçoğu benzoil peroksit üretiminde, ikinci olarak benzofenon, benzil benzoat, benzil selüloz üretimi için kullanılır. Benzoil peroksit, bir cam elyaf malzemesi, florür kauçuğu, silikon çapraz bağlama ajanları, yağ rafine edilmiş, ağartılmış un, elyaf renk giderme Bekleme monomer plastik, polyester, epoksi, akrilik reçine üretimi, kendini sertleştirici ajan için polimerizasyon başlatıcı katalize eder. Yurtiçi orijinal benzoil klorür üretim işletmelerinin 20'den fazla. Üreticilerin bazıları da asit klorür üretmek ve üretim kapasitesi 10.000t. Bununla birlikte, 2003 araştırmasına göre, kirleten rota kullanımının hükümet kısıtlamaları ile kontrol edildiği ve küçük bir kirleten üretim hattının kullanılması nedeniyle karın çok düşük olduğu ve bir başka hammadde fiyatının arttığı belirtildi. Bu nedenle imalatçıların çoğu üretimi durdurmaktadır. Asit klorid ile reaksiyona girmek ayrıca asit anhidrit üretebilir ve benzoik asit anhidrid, bir ağartma maddesi ve bir bileşen akışı olarak da kullanılabilen asilasyon ajanları için asıl amaçtır, ayrıca hazırlama için de kullanılabilir Benzoil peroksit üzerinden.
Analiz için reaktifler, aynı zamanda baharatlar, organik sentez için.Benzoyl chloride, also known as benzenecarbonyl chloride, is an organochlorine compound with the formula C6H5COCl. It is a colourless, fuming liquid with an irritating odour. It is mainly useful for the production of peroxides but is generally useful in other areas such as in the preparation of dyes, perfumes, pharmaceuticals, and resins.
Benzoyl chloride is a colorless fuming liquid with a pungent odor. Flash point 162°F. Lachrymator, irritating to skin and eyes. Corrosive to metals and tissue. Density 10.2 lb / gal. Used in medicine and in the manufacture of other chemicals.

Physical and Chemical Properties
Its pure product is a colorless and transparent flammable liquid, which is smoking exposed to air in the air. In Industry, it is slightly pale yellow, with a strong pungent odor. Its steam has a strong stimulating effect for eye mucous membranes, skin and respiratory tract, by stimulating the mucous membranes and eyes tear. Benzoyl chloride Melting point is -1.0 ℃, boiling point is 197.2 ℃, and the relative density is 1.212 (20 ℃), while a flash point is 72 ℃, and refractive index (n20) is 1.554. It is soluble in the ether, chloroform, benzene and carbon disulfide. It can gradually decomposed in water or ethanol, ammonia, which generates benzoic acid, generating benzamide, ethyl benzoate and hydrogen chloride. In the laboratory, it can be obtained by distillation of benzoic acid and phosphorus pentachloride under anhydrous conditions. Industrial production process can be obtained by the use of thionyl chloride benzaldehyde. Benzoyl chloride is an important intermediate for preparing dyes, perfumes, organic peroxides, resins and drugs. It is also used in photography and artificial tannin production, which was formerly used as an irritant gas in chemical warfare.

Application
Used for dye intermediates, initiator, UV absorbers, rubber additives, medicine etc.
Benzoyl chloride is intermediate of herbicide metamitron, and insecticide propargite, benzene hydrazine or intermediate food.
Benzoyl chloride is used for organic synthesis, dye and pharmaceutical raw material, manufacturing initiator benzoyl peroxide, t-butyl peroxybenzoate, pesticides and herbicides. In pesticides, it is a new insecticide, which is inducible isoxazole parathion (Isoxathion, Karphos) intermediate. Benzoyl chloride is an important benzoyl and benzyl reagent. Most of benzoyl chloride is used in the production of benzoyl peroxide, and secondly for the production of benzophenone, benzyl benzoate, benzyl cellulose. Benzoyl peroxide catalyzes polymerization initiator for the monomer plastic, polyester, epoxy, acrylic resin production, self-curing agent, which is a glass fiber material, fluorine rubber, silicone crosslinking agents, oil refined, bleached flour, fiber decolorizing Wait. Domestic original benzoyl chloride manufacturing enterprises are more than 20. Some of the manufacturers also produce acid chloride, and the production capacity is 10,000t. However, according to the 2003 survey, the profit is too low, because of the use of small polluting production line, while the use of polluting route is controlled by the government restrictions, and a further raw material price increases. Therefore most of the manufacturers stop the production. Further reaction with the acid chloride can also produce acid anhydride,  and benzoic acid anhydride is the main purpose for acylation agents, which can also be used as a bleaching agent and flux of a component, as well as it can also be used for the preparation of benzoyl peroxide over.
Reagents for the analysis, but also for spices, organic synthesis.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.