1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

JMAC S 10

JMAC S 10

CAS No. : -
EC No. : -

Synonyms:
7783-90-6; SILVER CHLORIDE; TITANIUM DIOXIDE; Rutile; Titania; Titanium(IV) oxide; 13463-67-7; dioxotitanium; Anatase; Brookite; Titanium White; Anatase (TiO2); Flamenco; Hombitan; Titafrance; Titandioxid; Tiofine; Tioxide; Tipaque; Titanox; 1317-70-0; Rayox; Rutile (TiO2); Bayertitan A; Titanic anhydride; Rutiox CR; Tioxide RHD; Tioxide RSM; Titanox RANC; Zopaque LDC; 1317-80-2; A-Fil Cream; JMAC S 10

EN

Antimicrobial active
JMAC S 10 COMPOSITION
JMAC S 10 Silver chloride antimicrobial agent and titanium dioxide
JMAC S 10 PRODUCT PROPERTIES*)
JMAC S 10 Silver chloride content About 2%
JMAC S 10 Appearance at 25 °C White, solid powder
JMAC S 10 Loss on drying (30 minutes at 130°C) Max. 2%
*) These characteristics are for guidance only and are not to be taken as product specifications. The tolerances are given in the product specification sheet. For further information on product properties, toxicological, ecological and safety data, please refer to the safety data sheet.

JMAC S 10 USE
JMAC S 10  is used as antimicrobial agent with low toxicity in non aqueous based applications. Following are some examples:
 Hot melt plastics injection moldings
 Extruded PVC
 Powder based grouts and tile adhesives
 Alkyd coatings
 Powder coatings and master batches

JMAC S 10 is used in a wide pH range of 3 – 12 and is stable to temperatures of up to 300°C without loosing antimicrobial effectiveness. The effective dosage should be tested in appropriate challenge tests prior to use. Typical dose levels in solid formulations are 0,05 – 1,0% JMAC S 10 . 

MECHANISM OF ACTION
When JMAC S 10 particles are exposed to aqueous media, a saturated solution of silver chloride is formed around the titanium dioxide particles. Silver ions diffuse from the particles to the aqueous phase and form an equilibrium concentration. Silver ions react destructively within microbial cells by interruption of cell membrane, enzyme inhibition and interrupting DNA.

MICROBIAL DATA
JMAC S 10 has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data.

CHEMICAL COMPATIBILITY AND STABILITY IN FORMULATIONS
JMAC S 10 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. At normal use levels JMAC S 10  should not cause color problems. Care, however, should be taken to check color stability of products when using JMAC S 10 . JMAC S 10  can react with redox agents reducing to metallic silver. This can give rise to rapid formation of blue-grey-pink color. Compatibility should always be checked and evaluated before use.

HANDLING AND STORAGE
Protect from exposure to humidity. Biocidal products should ideally being stored between + 5 and max.+ 40°C.Use biocides safely. Always read the label and product information before use. Any usage shall comply with the Biocides Product Regulations 2012-538-EC.

TR

Antimikrobiyal aktif
JMAC S 10 BİLEŞİMİ
JMAC S 10 Gümüş klorür antimikrobiyal madde ve titanyum dioksit
JMAC S 10 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
JMAC S 10 Gümüş klorür içeriği Yaklaşık% 2
JMAC S 10 Görünüm 25 ° C'de Beyaz, katı toz
JMAC S 10 Kurutma kaybı (130 ° C'de 30 dakika) Maks. % 2
*) Bu özellikler sadece yol gösterme amaçlıdır ve ürün özellikleri olarak alınmamalıdır. Toleranslar ürün özellik sayfasında verilmiştir. Ürün özellikleri, toksikolojik, ekolojik ve güvenlik verileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın.

JMAC S 10 KULLANIMI
JMAC S 10, susuz bazlı uygulamalarda düşük toksisiteye sahip antimikrobiyal ajan olarak kullanılır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:
 Sıcak eriyik plastik enjeksiyon kalıpları
 Ekstrüde PVC
 Toz bazlı harçlar ve fayans yapıştırıcıları
 Alkid kaplamalar
 Toz boyalar ve ana seriler

JMAC S 10, 3 - 12 gibi geniş bir pH aralığında kullanılır ve antimikrobiyal etkinliği kaybetmeden 300 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Etkili dozaj, kullanımdan önce uygun tehdit testlerinde test edilmelidir. Katı formülasyonlarda tipik doz seviyeleri% 0,05 - 1,0 JMAC S 10'dur.

HAREKET MEKANİZMASI
JMAC S 10 parçacıkları sulu ortama maruz bırakıldığında, titanyum dioksit parçacıklarının çevresinde doymuş bir gümüş klorür çözeltisi oluşur. Gümüş iyonları parçacıklardan sulu faza yayılır ve bir denge konsantrasyonu oluşturur. Gümüş iyonları mikrobiyal hücreler içinde hücre zarının kesintiye uğraması, enzim inhibisyonu ve DNA'yı kesintiye uğratarak yıkıcı bir şekilde tepki verir.

MİKROBİYAL BİLGİLER
JMAC S 10, aşağıdaki MIC verileri ile gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

FORMÜLASYONLARDA KİMYASAL UYUMLULUK VE STABİLİTE
JMAC S 10, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Normal kullanım seviyelerinde JMAC S 10, renk sorunlarına neden olmamalıdır. Bununla birlikte, JMAC S 10 kullanırken ürünlerin renk stabilitesini kontrol etmek için özen gösterilmelidir. JMAC S 10, metalik gümüşe indirgen redoks maddeleriyle reaksiyona girebilir. Bu, hızlı mavi-gri-pembe renk oluşumuna neden olabilir. Uyumluluk her zaman kullanımdan önce kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Neme maruz kalmaktan koruyun. Biyosidal ürünler ideal olarak + 5 ile maks. + 40 ° C arasında depolanmalıdır Biyositleri güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun. Her türlü kullanım Biyosit Ürün Yönetmelikleri 2012-538-EC'ye uygun olacaktır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.