1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

JMAC LP 10

JMAC LP 10

CAS No. : -
EC No. : -

Synonyms:
7783-90-6; SILVER CHLORIDE; TITANIUM DIOXIDE; Rutile; Titania; Titanium(IV) oxide; 13463-67-7; dioxotitanium; Anatase; Brookite; Titanium White; Anatase (TiO2); Flamenco; Hombitan; Titafrance; Titandioxid; Tiofine; Tioxide; Tipaque; Titanox; 1317-70-0; Rayox; Rutile (TiO2); Bayertitan A; Titanic anhydride; Rutiox CR; Tioxide RHD; Tioxide RSM; Titanox RANC; Zopaque LDC; 1317-80-2; A-Fil Cream

EN

Antimicrobial active
JMAC LP 10 COMPOSITION
Aqueous dispersion of silver chloride and titanium dioxide
JMAC LP 10 PRODUCT PROPERTIES*)
JMAC LP 10 Silver chloride content About 2%
JMAC LP 10 Ionicity Anionic
JMAC LP 10 Appearance at 25 °C White liquid
JMAC LP 10 Freeze point About 0°C
JMAC LP 10 Density at 25 °C (DIN 51757) About 1,0 g/cm³
JMAC LP 10 Brookfield viscosity (Sp. 4/20 rpm) About 3500 mPas
*) These characteristics are for guidance only and are not to be taken as product specifications. The tolerances are given in the product specification sheet. For further information on product properties, toxicological, ecological and safety data, please refer to the safety data sheet.

JMAC LP 10 USE
JMAC LP 10 is used as antimicrobial agent with low toxicity in a wide range of applications. Following are some examples:
• Paints and coatings
• Paper and paper board
• Emulsion polymers
• Textile applications
• Chalks, sealants and adhesives

JMAC LP 10 is used in a wide pH range of 3 – 12. The active component is a silver chloride / titanium dioxide compound which is stable in dry form to temperatures of up to 300°C without loosing antimicrobial effectiveness.The effective dosage should be tested in appropriate challenge tests prior to use. Typical dose levels in liquid, aqueous formulations are 0,25 – 1,0% JMAC LP 10. 

MECHANISM OF ACTION
When JMAC LP 10 is formulated in aqueous media, a saturated solution of silver chloride is formed around the titanium dioxide particles. Silver ions diffuse from the particles to the aqueous phase and form an equilibrium concentration. Silver ions react destructively within microbial cells by interruption of cell membrane, enzyme inhibition and interrupting DNA. 

MICROBIAL DATA
JMAC LP 10 has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

CHEMICAL COMPATIBILITY AND STABILITY IN FORMULATIONS
JMAC LP 10 is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Under reducing conditions JMAC LP 10 can cause discoloration by the formation of metallic silver. Reducing agents can give rise to rapid formation of blue-greypink color. Compatibility should always be checked and evaluated before use.When adding JMAC LP 10 to formulations of low viscosity titanium dioxide and silver chloride particles can precipitate. To overcome sedimentation the rheology of the preparation needs to be adjusted. 

HANDLING AND STORAGE
Protect from exposure to cold during transport and storage. The properties of the product are irreversibly altered upon exposure to cold. At below 0°C grey discoloration occures and the product becomes inhomogenous and separates irreversibly. The precipites can not be homogenized by warming up.The storage of JMAC LP 10 at higher temperatures than room temperature (15 – 25°C) will lead to reduces shelf life. JMAC LP 10 tends to separate and precipite above temperatures of 40°C. Precipitates will agglomerate and will irreversably perish the product.Use biocides safely. Always read the label and product information before use. Any usage shall comply with the Biocides Product Regulations 2012-538-EC.

TR

Antimikrobiyal aktif
JMAC LP 10 BİLEŞİMİ
Gümüş klorür ve titanyum dioksitin sulu dispersiyonu
JMAC LP 10 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
JMAC LP 10 Gümüş klorür içeriği Yaklaşık% 2
JMAC LP 10 İyoniklik Anyonik
JMAC LP 10 25 ° C'de Görünüm Beyaz sıvı
JMAC LP 10 Donma noktası Yaklaşık 0 ° C
JMAC LP 10 25 ° C'de Yoğunluk (DIN 51757) Yaklaşık 1,0 g / cm³
JMAC LP 10 Brookfield viskozitesi (Sp. 4/20 rpm) Yaklaşık 3500 mPas
*) Bu özellikler sadece yol gösterme amaçlıdır ve ürün özellikleri olarak alınmamalıdır. Toleranslar ürün özellik sayfasında verilmiştir. Ürün özellikleri, toksikolojik, ekolojik ve güvenlik verileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın.

JMAC LP 10 KULLANIMI
JMAC LP 10, çok çeşitli uygulamalarda düşük toksisiteye sahip antimikrobiyal ajan olarak kullanılmaktadır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:
• Boyalar ve kaplamalar
• Kağıt ve kağıt tahtası
• Emülsiyon polimerleri
• Tekstil uygulamaları
• Tebeşir, sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar

JMAC LP 10, 3 - 12 arasında geniş bir pH aralığında kullanılır. Aktif bileşen, antimikrobiyal etkinliği kaybetmeden kuru formda 300 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı bir gümüş klorür / titanyum dioksit bileşiğidir. kullanımdan önce uygun tehdit testlerinde test edilmiştir. Sıvı, sulu formülasyonlarda tipik doz seviyeleri% 0,25 - 1,0 JMAC LP 10'dur.

HAREKET MEKANİZMASI
JMAC LP 10 sulu ortamda formüle edildiğinde, titanyum dioksit partiküllerinin çevresinde doymuş bir gümüş klorür çözeltisi oluşur. Gümüş iyonları parçacıklardan sulu faza yayılır ve bir denge konsantrasyonu oluşturur. Gümüş iyonları mikrobiyal hücreler içinde hücre zarının kesintiye uğraması, enzim inhibisyonu ve DNA'yı kesintiye uğratarak yıkıcı bir şekilde tepki verir.

MİKROBİYAL BİLGİLER
JMAC LP 10, aşağıdaki MIC verileri ile gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

FORMÜLASYONLARDA KİMYASAL UYUMLULUK VE STABİLİTE
JMAC LP 10, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. İndirgeme koşulları altında JMAC LP 10, metalik gümüş oluşumuyla renk bozulmasına neden olabilir. İndirgeyici ajanlar, hızlı mavi-gri-pembe renk oluşumuna neden olabilir. Kullanımdan önce uyumluluk her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir. Düşük viskoziteli titanyum dioksit ve gümüş klorür partikülleri formülasyonlarına JMAC LP 10 eklenirken çökelebilir. Sedimantasyonun üstesinden gelmek için müstahzarın reolojisinin ayarlanması gerekir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun. Ürünün özellikleri soğuğa maruz kaldığında geri dönüşü olmayan bir şekilde değişir. 0 ° C'nin altında gri renk değişikliği meydana gelir ve ürün homojen olmaz ve geri dönüşü olmayan bir şekilde ayrılır. Çökeltiler ısınarak homojenize edilemez. JMAC LP 10'un oda sıcaklığından (15 - 25 ° C) daha yüksek sıcaklıklarda saklanması raf ömrünün kısalmasına neden olacaktır. JMAC LP 10, 40 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ayrılma ve çökelme eğilimindedir. Çökeltiler topaklaşacak ve geri dönüşü olmayan bir şekilde ürünü yok edecektir. Biyositleri güvenli bir şekilde kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun. Her türlü kullanım Biyosit Ürün Yönetmelikleri 2012-538-EC'ye uygun olacaktır.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.