1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIPROPYLENE GLYCOL DME

Dipropylene Glycol DME (Dipropilen Glikol Dimetil Eter)

 

CAS No. : 111109-77-4
EC No. : 404-640-5

 

 

Synonyms:
Dipropylene glycol dimethyl ether; DGDME; Dipropylene glycol monomethyl ether; Dipropyleneglycol methyl ether; DPGME; 1,2`-oxydipropanol dimethyl ether; 2-METHOXY-1-[(1-METHOXYPROPAN-2-YL)OXY]PROPANE; Propane, 2-methoxy-1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-; 1-methoxy-2-(2-methoxypropoxy)propane; 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol dimethyl ether; Dipropylenglycol dimethylether; SCHEMBL77962; 2-methoxy-1-(1-methoxypropan-2-yloxy)propane; Propane,2-methoxy-1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-; Dipropylene Glycol Dimethyl Ether (mixture of isomers); Di(propylene glycol) dimethyl ether; mixture of isomers; DIPROPYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER; dipropilen glikol dimetil eter; dipropilen glikol dimetil eter; dipropilen glycol DME; DPGDME

 

 


Dipropylene Glycol DME

 

 

Technical Datasheet
Chemical Characterization
Dipropylene glycol dimethyl ether
CAS-No.: 111109-77-4
ELINCS-No.: 404-640-5
TSCA-No.: 111109-77-4
MITI-No. 7-1321
Product Description
Dipropylene glycol DME is a colorless liquid with a mild, pleasant odor. It is completely miscible with most common organic solvents. However, it has limited solubility in water.
Due to its chemical stability and the absence of reactive groups, Dipropylene glycol DME can be used as an inert, aprotic reaction medium, e.g. for organic reactions and polymerizations etc.
Dipropylene glycol DME is not listed as a Hazardous Air Pollutant, has low toxicity, and offers an alternative to solvents being phased out as a result of the Clean Air Act. It is therefore used as environmentally friendly replacement for NMP (N-methyl pyrrolidone).
Dipropylene glycol DME is used in solvent-based coatings and water-based polyurethane/ isocyanate coating systems e.g. as a coalescing agent or as solvent for the isocyanate prepolymer in 2c-PUDs.
Effective paint and varnish-stripping formulations can be made by the combination of Dipropylene glycol DME with a protic solvent.
Due to its chemical inertness, Dipropylene glycol DME may be used in strongly acidic or alkaline industrial cleaning product e.g. for the cleaning of metal surfaces.
Dipropylene glycol DME can be used as a component in formulations designed to clean resin and polymeric-based optical lenses and associated lens molds. Due to its low toxicity it also finds application in cosmetic formulations e.g. nail polish removers. The solvent may be used to align liquid crystals during manufacture and to replace halogenated solvents used to clean LCDs and printed circuit boards. As an entrainer for aceotropic water removal, Dipropylene glycol DME is used in esterification reactions to yield clear resins. It is also used as cosolvent in aluminum pastes and as a coupling agent for agricultural formulations.
Storage Advice
Dipropylene glycol DME is supplied in road tankers, steel drums and IBCs. Glycol ethers and their derivatives may form peroxides in the presence of oxygen, and Dipropylene glycol DME may absorb moisture in the presence of air. Therefore, Dipropylene glycol DME is stabilized with 100 mg/kg 2,6-di-tert.-butyl-4- methylphenol (BHT). The product is hygroscopic and must be properly stored in order to prevent water absorption. This can be done by storing the product under a dry nitrogen blanket. If stored in a breathable tank, drying agents such as silica gel should be utilized. For further information please refer to the safety data sheet.
Azeotropic Mixtures
Dipropylene glycol DME (DPG DME) forms an azeotrope with water.
composition
[% w/w]
boiling point
[1013 hPa]
water 38 DPG DME
62 water 98°C 
Technical Data
molar mass g/mol 162
boiling point /1013 hPa (DIN 53171) °C 175
freezing point (DIN 51583) °C -80
flash point (DIN 51755) °C 65
ignition temperature (DIN 51 794) °C 165
density /20 °C (DIN 51757) g/cm³ 0.90
kinematic viscosity (DIN 51562) mm²/s 1,12 (20 °C)
1,36 (10 °C)
1,64 (0 °C)
vapor pressure /20 °C mbar 0.8
evaporation rate (DIN 53170, Diethylether = 1) 95
surface tension /25 °C mN/m 26.3
miscibility water in solvent % w/w 4.5
miscibility solvent in water 35
J/cm3 Hansen solubility parameter δd /Dispersion) 14,9
δp (Polar) 2,1
δh (Hydrogen bonding) 3,8

 

 


Dipropilen Glikol DME

 

 

Teknik veri sayfası
Kimyasal Karakterizasyon
Dipropilen glikol dimetil eter
CAS-No .: 111109-77-4
ELINCS-No .: 404-640-5
TSCA-No .: 111109-77-4
MITI-Hayır. 7-1321
Ürün Açıklaması
Dipropilen glikol DME, hafif, hoş bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. En yaygın organik çözücülerle tamamen karışabilir. Bununla birlikte, suda sınırlı çözünürlüğe sahiptir.
Kimyasal stabilitesi ve reaktif grupların bulunmaması nedeniyle Dipropilen glikol DME, inert, aprotik bir reaksiyon ortamı olarak kullanılabilir, ör. organik reaksiyonlar ve polimerizasyonlar vb. için
Dipropilen glikol DME, Tehlikeli Hava Kirletici olarak listelenmemiştir, düşük toksisiteye sahiptir ve Temiz Hava Yasası nedeniyle aşamalı olarak kaldırılan solventlere bir alternatif sunar. Bu nedenle, NMP (N-metil pirolidon) için çevre dostu bir ikame olarak kullanılır.
Dipropilen glikol DME, solvent bazlı kaplamalarda ve su bazlı poliüretan / izosiyanat kaplama sistemlerinde kullanılır, örn. bir birleştirici ajan olarak veya 2c-PUD`larda izosiyanat ön polimeri için çözücü olarak.
Etkili boya ve vernik sıyırma formülasyonları, Dipropilen glikol DME`nin protik bir çözücü ile kombinasyonu ile yapılabilir.
Dipropilen glikol DME, kimyasal inertliğinden dolayı güçlü asidik veya alkali endüstriyel temizlik ürünlerinde kullanılabilir, örn. metal yüzeylerin temizlenmesi için.
Dipropilen glikol DME, reçine ve polimerik bazlı optik lensleri ve ilgili lens kalıplarını temizlemek için tasarlanmış formülasyonlarda bir bileşen olarak kullanılabilir. Düşük toksisitesinden dolayı kozmetik formülasyonlarda da uygulama alanı bulur; oje çıkarıcılar. Çözücü, üretim sırasında sıvı kristalleri hizalamak ve LCD`leri ve baskılı devre kartlarını temizlemek için kullanılan halojenli çözücüleri değiştirmek için kullanılabilir. Aseotropik su giderimi için bir sürükleyici olarak Dipropilen glikol DME, berrak reçineler elde etmek için esterleştirme reaksiyonlarında kullanılır. Aynı zamanda alüminyum macunlarında yardımcı çözücü olarak ve tarımsal formülasyonlar için bir bağlayıcı ajan olarak kullanılır.
Depolama Önerileri
Dipropilen glikol DME, karayolu tankerlerinde, çelik varillerde ve IBC`lerde tedarik edilir. Glikol eterler ve türevleri, oksijen varlığında peroksitler oluşturabilir ve Dipropilen glikol DME, hava varlığında nemi emebilir. Bu nedenle Dipropilen glikol DME, 100 mg / kg 2,6-di-tert.-butil-4-metilfenol (BHT) ile stabilize edilir. Ürün higroskopiktir ve su emilimini önlemek için uygun şekilde saklanmalıdır. Bu, ürünü kuru bir nitrojen örtüsü altında saklayarak yapılabilir. Nefes alabilen bir tankta saklanırsa, silika jel gibi kurutucu maddeler kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen güvenlik veri sayfasına bakın.
Azeotropik Karışımlar
Dipropilen glikol DME (DPG DME), su ile bir azeotrop oluşturur.
kompozisyon
[% w / w]
kaynama noktası
[1013 hPa]
su 38 DPG DME
62 su 98 ° C
Teknik veri
molar kütle g / mol 162
kaynama noktası / 1013 hPa (DIN 53171) ° C 175
donma noktası (DIN 51583) ° C -80
parlama noktası (DIN 51755) ° C 65
tutuşma sıcaklığı (DIN 51794) ° C 165
yoğunluk / 20 ° C (DIN 51757) g / cm³ 0.90
kinematik viskozite (DIN 51562) mm² / s 1,12 (20 ° C)
1,36 (10 ° C)
1,64 (0 ° C)
buhar basıncı / 20 ° C mbar 0.8
buharlaşma hızı (DIN 53170, Diethylether = 1) 95
yüzey gerilimi / 25 ° C mN / m 26.3
çözücü içinde karışabilirlik su% w / w 4.5
suda karışabilirlik çözücü 35
J / cm3 Hansen çözünürlük parametresi δd / Dağılım) 14,9
δp (Kutupsal) 2,1
δh (Hidrojen bağı) 3,8

 

 


Dipropylène Glycol DME

 

 

Fiche technique
Caractérisation chimique
Éther diméthylique du dipropylène glycol
N ° CAS: 111109-77-4
Numéro ELINCS: 404-640-5
Numéro TSCA: 111109-77-4
MITI-No. 7-1321
Description du produit
Le dipropylène glycol DME est un liquide incolore à l`odeur douce et agréable. Il est complètement miscible avec la plupart des solvants organiques courants. Cependant, sa solubilité dans l`eau est limitée.
En raison de sa stabilité chimique et de l`absence de groupes réactifs, le dipropylène glycol DME peut être utilisé comme milieu de réaction inerte aprotique, par ex. pour les réactions organiques et les polymérisations, etc.
Le dipropylène glycol DME n`est pas répertorié comme un polluant atmosphérique dangereux, a une faible toxicité et offre une alternative aux solvants qui sont progressivement éliminés en raison de la Clean Air Act. Il est donc utilisé comme substitut écologique de la NMP (N-méthyl pyrrolidone).
Le dipropylène glycol DME est utilisé dans les revêtements à base de solvant et les systèmes de revêtement polyuréthane / isocyanate à base d`eau, par ex. comme agent coalescent ou comme solvant pour le prépolymère d`isocyanate dans les 2c-PUD.
Des formulations efficaces de décapage de peinture et de vernis peuvent être réalisées en combinant du dipropylène glycol DME avec un solvant protique.
En raison de son inertie chimique, le dipropylène glycol DME peut être utilisé dans les produits de nettoyage industriels fortement acides ou alcalins, par ex. pour le nettoyage des surfaces métalliques.
Le dipropylène glycol DME peut être utilisé comme composant dans des formulations conçues pour nettoyer les lentilles optiques à base de résine et de polymère et les moules de lentilles associés. En raison de sa faible toxicité, il trouve également une application dans les formulations cosmétiques, par ex. dissolvants de vernis à ongles. Le solvant peut être utilisé pour aligner les cristaux liquides pendant la fabrication et pour remplacer les solvants halogénés utilisés pour nettoyer les LCD et les cartes de circuits imprimés. En tant qu`entraîneur pour l`élimination de l`eau acéotropique, le dipropylène glycol DME est utilisé dans les réactions d`estérification pour produire des résines claires. Il est également utilisé comme cosolvant dans les pâtes d`aluminium et comme agent de couplage pour les formulations agricoles.
Conseils de stockage
Le dipropylène glycol DME est fourni en camions-citernes, fûts en acier et IBC. Les éthers de glycol et leurs dérivés peuvent former des peroxydes en présence d`oxygène et le dipropylène glycol DME peut absorber de l`humidité en présence d`air. Par conséquent, le dipropylène glycol DME est stabilisé avec 100 mg / kg de 2,6-di-tert.-butyl-4-méthylphénol (BHT). Le produit est hygroscopique et doit être correctement stocké afin d`éviter l`absorption d`eau. Cela peut être fait en stockant le produit sous une couverture d`azote sec. S`il est stocké dans un réservoir respirant, des agents de séchage tels que le gel de silice doivent être utilisés. Pour plus d`informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Mélanges azéotropes
Le dipropylène glycol DME (DPG DME) forme un azéotrope avec l`eau.
composition
[% w / w]
point d`ébullition
[1 013 hPa]
eau 38 DPG DME
62 eau 98 ° C
données techniques
masse molaire g / mol 162
point d`ébullition / 1013 hPa (DIN 53171) ° C 175
point de congélation (DIN 51583) ° C -80
point d`éclair (DIN 51755) ° C 65
température d`inflammation (DIN 51794) ° C 165
densité / 20 ° C (DIN 51757) g / cm³ 0,90
viscosité cinématique (DIN 51562) mm² / s 1,12 (20 ° C)
1,36 (10 ° C)
1,64 (0 ° C)
pression de vapeur / 20 ° C mbar 0,8
taux d`évaporation (DIN 53170, diéthyléther = 1) 95
tension superficielle / 25 ° C mN / m 26,3
miscibilité eau dans le solvant% p / p 4,5
solvant de miscibilité dans l`eau 35
J / cm3 Paramètre de solubilité de Hansen δd / Dispersion) 14,9
δp (polaire) 2,1
δh (liaison hydrogène) 3,8

 

 


Дипропиленгликоль DME

 

 

Технический паспорт
Химическая характеристика
Диметиловый эфир дипропиленгликоля
Номер CAS: 111109-77-4
ELINCS-№: 404-640-5
TSCA-№: 111109-77-4
MITI-Нет. 7-1321
Описание продукта
Дипропиленгликоль DME представляет собой бесцветную жидкость со слабым приятным запахом. Он полностью смешивается с большинством обычных органических растворителей. Однако его растворимость в воде ограничена.
Благодаря своей химической стабильности и отсутствию реакционноспособных групп, дипропиленгликоль DME можно использовать в качестве инертной апротонной реакционной среды, например для органических реакций и полимеризации и т. д.
Дипропиленгликоль DME не указан как опасный загрязнитель воздуха, имеет низкую токсичность и предлагает альтернативу растворителям, которые постепенно прекращаются в результате Закона о чистом воздухе. Поэтому он используется в качестве экологически чистой замены NMP (N-метилпирролидон).
Дипропиленгликоль DME используется в покрытиях на основе растворителей и системах покрытий из полиуретана / изоцианата на водной основе, например как коалесцирующий агент или как растворитель для изоцианатного форполимера в 2c-PUD.
Эффективные составы для удаления краски и лака могут быть получены путем комбинации дипропиленгликоля DME с протонным растворителем.
Благодаря своей химической инертности, дипропиленгликоль DME может использоваться в сильнокислых или щелочных промышленных чистящих средствах, например для очистки металлических поверхностей.
Дипропиленгликоль DME может использоваться в качестве компонента в составах, предназначенных для очистки оптических линз на основе смолы и полимеров и связанных с ними форм для линз. Из-за своей низкой токсичности он также находит применение в косметических составах, например. жидкости для снятия лака. Растворитель можно использовать для выравнивания жидких кристаллов во время производства и для замены галогенированных растворителей, используемых для очистки ЖК-дисплеев и печатных плат. В качестве уловителя для удаления ацетотропной воды дипропиленгликоль DME используется в реакциях этерификации для получения прозрачных смол. Он также используется в качестве сорастворителя в алюминиевых пастах и ​​в качестве связующего агента для сельскохозяйственных рецептур.
Совет по хранению
Дипропиленгликоль DME поставляется в автоцистернах, стальных бочках и IBC. Гликолевые эфиры и их производные могут образовывать пероксиды в присутствии кислорода, а дипропиленгликоль DME может поглощать влагу в присутствии воздуха. Таким образом, дипропиленгликоль ДМЭ стабилизируется 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенолом (ВНТ) 100 мг / кг. Продукт гигроскопичен и должен храниться надлежащим образом, чтобы предотвратить впитывание воды. Это можно сделать, храня продукт под слоем сухого азота. При хранении в воздухопроницаемом резервуаре следует использовать осушители, такие как силикагель. Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту безопасности.
Азеотропные смеси
Дипропиленгликоль DME (DPG DME) образует азеотроп с водой.
сочинение
[% по массе]
точка кипения
[1013 гПа]
вода 38 DPG DME
62 воды 98 ° C
Технические данные
молярная масса г / моль 162
точка кипения / 1013 гПа (DIN 53171) ° C 175
точка замерзания (DIN 51583) ° C -80
температура вспышки (DIN 51755) ° C 65
температура воспламенения (DIN 51794) ° C 165
плотность / 20 ° C (DIN 51757) г / см³ 0,90
кинематическая вязкость (DIN 51562) мм² / с 1,12 (20 ° C)
1,36 (10 ° С)
1,64 (0 ° С)
давление пара / 20 ° C мбар 0,8
скорость испарения (DIN 53170, диэтиловый эфир = 1) 95
поверхностное натяжение / 25 ° C мН / м 26,3
смешиваемость воды с растворителем% мас. / мас. 4,5
смешиваемость растворителя с водой 35
Дж / см3 параметр растворимости Хансена δd / Дисперсия) 14,9
δp (полярный) 2,1
δh (водородная связь) 3,8

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.