1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TALLOW AMINE POLYETHOXYLATE ( TALLOW AMİN POLİETOKSİLAT)

  TALLOW AMINE POLYETHOXYLATES

CAS NUMBER:61791-26-2

 

SYNONYMS: trymeentamseries;PEG-2 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-5 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-8 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-10 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-15 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-20 HYDROGENATED TALLOW AMINE;PEG-30 HYDROGENATED TALLOW AMINE; POE (15) TALLOW AMINE; g3780a; Ethokem; frigate; MON-0818; Entry II; noramoxs; Berol 392; Berol 387; Atmer 261; Amiet 502
 

 

Polyethoxylated tallow amine (POEA) surfactants have been used in many glyphosate-based herbicide formulations for agricultural, industrial and residential weed control. The potential for release of these compounds into the environment is of increasing concern due to their toxicity towards aquatic organisms. Current methods for analysis of POEA surfactants require significant time and effort to achieve limits of quantification that are often higher than the concentrations at which biological effects have been observed (as low as 2 ng mL-1). We have developed a rapid and robust method for quantifying the POEA surfactant mixture MON 0818 at biologically relevant concentrations in fresh water, sea water and lake sediment using reversed phase high-performance liquid chromatography and electrospray ionization-tandem mass spectrometry. Water samples preserved by 1:1 v/v dilution with methanol are analyzed directly following centrifugation. Sediment samples undergo accelerated solvent extraction in aqueous methanol prior to analysis. Large volume (100 μL) sample injection and multiple reaction monitoring of a subset of the most abundant POEA homologs provide limits of quantification of 0.5 and 2.9ng mL-1 for MON 0818 in fresh water and sea water, respectively, and 2.5 ng g-1 for total MON 0818 in lake sediment. Average recoveries of 93 and 75% were achieved for samples of water and sediment, respectively spiked with known amounts of MON 0818. Precision and accuracy for the analysis of water and sediment samples were within 10 and 16%, respectively based upon replicate analyses of calibration standards and representative samples. Results demonstrate the utility of the method for quantifying undegraded MON 0818 in water and sediment, although a more comprehensive method may be needed to identify and determine other POEA mixtures and degradation profiles that might occur in the environment. Polyoxyethylene tallow amine (POEA) is an inert ingredient added to formulations of glyphosate, the most widely applied agricultural herbicide. POEA has been shown to have toxic effects to some aquatic organisms making the potential transport of POEA from the application site into the environment an important concern. This study characterized the adsorption of POEA to soils and assessed its occurrence and homologue distribution in agricultural soils from six states. Adsorption experiments of POEA to selected soils showed that POEA adsorbed much stronger than glyphosate; calcium chloride increased the binding of POEA; and the binding of POEA was stronger in low pH conditions. POEA was detected on a soil sample from an agricultural field near Lawrence, Kansas, but with a loss of homologues that contain alkenes. POEA was also detected on soil samples collected between February and early March from corn and soybean fields from ten different sites in five other states (Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Mississippi). This is the first study to characterize the adsorption of POEA to soil, the potential widespread occurrence of POEA on agricultural soils, and the persistence of the POEA homologues on agricultural soils into the following growing season.Polyethoxylated tallowamine (POEA) is a non-ionic surfactant used in herbicide formulations to increase the efficacy of active ingredients. POEA promotes penetration of herbicide active ingredients into plant cuticles, and in animal species is known to cause alterations in respiratory surfaces. POEA use has increased recently with the advent of "Roundup-Ready" crops; however, its potential effects on aquatic invertebrates are relatively unknown. The aquatic macroinvertebrate Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca) was used to assess the acute toxicity of POEA. Three formulations of POEA consisting of a 5:1, 10:1, and 15:1 average oxide:tallowamine were used in this study. All POEA formulations were found to be extremely toxic to T. platyurus with 48-h LC50 concentrations as low as 2.01 μg/L for 15:1. POEA toxicity increased as the tallowamine chain length was reduced, whereas the oxide chain length appeared to only slightly increase toxicity. Based on these results, POEA has the potential to adversely affect aquatic organisms in areas in which it is used.

 

 

 

Polietoksillenmiş tallow amin (POEA) sürfaktanları, birçok glifosat bazlı herbisit formülasyonunda kullanılmıştır. Tarımsal, endüstriyel ve yerleşim amaçlı yabancı ot kontrolü. Bu bileşiklerin çevreye salınımı potansiyeli Sudaki organizmalara karşı toksisiteleri nedeniyle artan endişe. POEA sürfaktanlarının analizi için güncel yöntemler buradaki konsantrasyonlardan genellikle daha yüksek olan nicelleştirme sınırlarına ulaşmak için önemli zaman ve çaba gerektirir.Hangi biyolojik etkiler gözlenmiştir (2 ng mL - 1 kadar düşük). Için hızlı ve sağlam bir yöntem geliştirdik POEA yüzey aktif madde karışımını MON 0818'in tatlı su, deniz suyu ve gölde biyolojik olarak ilgili konsantrasyonlarda ölçülmesi Ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve elektrosprey iyonizasyon-tandem kütle spektrometresi kullanılarak çökelti.1: 1 v / v metanol ile seyreltme ile korunan su örnekleri, santrifüjlemeden hemen sonra analiz edilir. Sediment örnekleri Analizden önce sulu metanol içinde hızlandırılmış çözücü ekstraksiyonuna maruz kalır. Büyük hacimli (100 μL) örnek enjeksiyon ve En çok bulunan POEA homologlarının bir alt kümesinin çoklu tepkime izlemesi, 0.5 ve 2.9'luk kantifikasyon sınırları sağlar. Göl 0818'de taze su ve deniz suyunda MON 0818 için ng mL - 1 ve göl tortusunda toplamda MON 0818 için 2.5 ng g - 1. Ortalama Su ve tortu örnekleri için sırasıyla% 93 ve% 75'lik geri kazanımlar elde edilmiş ve bunlar bilinen miktarlarda MON ile elde edilmiştir. 0818. Su ve tortu örneklerinin analizi için kesinlik ve doğruluk, sırasıyla% 10 ve% 16'dır. Kalibrasyon standartları ve temsili numunelerin analizlerini çoğaltmak. Sonuçlar, yöntemin faydasını göstermektedir. Bozulmamış MON 0818'in su ve tortuda ölçülmesi, tanımlamak için daha kapsamlı bir yönteme ihtiyaç duyulabilir ve Çevrede oluşabilecek diğer POEA karışımlarını ve bozulma profillerini belirler. Polioksietilen donyağı amin(POEA) en yaygın olarak uygulanan tarımsal herbisit olan glifosat formülasyonlarına eklenen inert bir maddedir. POEA var bazı sucul organizmalar için POEA'nın potansiyel uygulama alanını uygulama bölgesinden toksik olarak etkilediği gösterilmiştir.Çevreye önemli bir endişe. Bu çalışma, POEA'nın topraklara adsorpsiyonunu tanımlamış ve Altı eyaletten tarımsal topraklarda oluşum ve homolog dağılımı. POEA'nın seçilme için adsorpsiyon deneyleri topraklar POEA'nın glifosattan çok daha güçlü adsorbe olduğunu gösterdi; kalsiyum klorür, POEA'nın bağlanmasını artırdı; ve düşük pH koşullarında POEA'nın bağlanması daha güçlüydü. Yakın bir tarım alanından alınan toprak örneklerinde POEA tespit edildi. Lawrence, Kansas, ama alkenleri içeren homologlar kaybıyla. POEA toplanan toprak numunelerinde de tespit edildi Şubat ve Mart ayları arasında, diğer beş eyaletteki on farklı yerden mısır ve soya tarlalarından (Iowa, Illinois,Indiana, Missouri, Mississippi). Bu, POEA'nın toprağa adsorpsiyonunu, potansiyelini karakterize eden ilk çalışmadır.Tarım topraklarında POEA'nın yaygın olarak ortaya çıkması ve tarımsal topraklar üzerindeki POEA homologlarının kalıcılığı aşağıdaki büyüme mevsimi.Polietoksile edilmiş tallowamin (POEA), herbisit formülasyonlarında kullanılan iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.Aktif bileşenlerin etkinliğini arttırır. POEA, herbisit aktif bileşenlerinin bitki kütiküllerine nüfuzunu arttırır.Ve hayvan türlerinde solunum yüzeylerinde değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. POEA kullanımı son zamanlarda "Yuvarlanmaya Hazır" ürünlerin; bununla birlikte, su omurgasızları üzerindeki potansiyel etkileri nispeten bilinmemektedir. Sucul Makro-omurgasız Thamocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca), POEA'nın akut toksisitesini değerlendirmek için kullanıldı. Üç bu çalışmada 5: 1, 10: 1 ve 15: 1 ortalama oksit: tallowamin içeren POEA formülasyonları kullanıldı. Tüm POEA Formülasyonların, T. platyurus'a, 15: 1 için 2.01 ug / L kadar düşük 48 saatlik LC50 konsantrasyonları ile aşırı derecede toksik olduğu bulunmuştur.Tavaamin zincir uzunluğu azaldıkça POEA toksisitesi arttı, buna karşın oksit zinciri uzunluğu ortaya çıktı biraz toksisite artırır. Bu sonuçlara dayanarak, POEA, bölgedeki su organizmalarını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. 
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.