1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPAGIN A

Nipagin A

CAS No. : 120-47-8 
EC No. : 204-399-4

Synonyms:
Ethylparaben; ETHYL 4-HYDROXYBENZOATE; 120-47-8; Ethyl paraben; Ethyl p-hydroxybenzoate; Mycocten; Ethyl parasept; Ethyl parahydroxybenzoate; 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; Easeptol; Ethyl butex; p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; Tegosept E; Napagin A; Nipagin A; Nipazin A; Solbrol A; Sobrol A; p-Carbethoxyphenol; Aseptoform E; Mekkings E; Aseptin A; Bonomold OE; Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester; Ethyl p-oxybenzoate; Ethyl-p-hydroxybenzoate; Ethyl-4-hydroxybenzoate; Ethyl para-hydroxybenzoate; Carbethoxyphenol; p-Oxybenzoesaeureaethylester; Caswell No. 447; 4-Hydroxy-benzoic acid ethyl ester; 4-Carbethoxyphenol; NSC 23514; p-Hydroxybenzoate ethyl ester; Ethylparaben [NF]; HSDB 938; 9001-05-2; UNII-14255EXE39; 4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester

EN

Nipagin A Chemical name Ethyl 4-Hydroxybenzoate
Nipagin A Chemical structure
Nipagin A INCI designation Ethylparaben
Nipagin A Product properties *)
Nipagin A Appearance (20°C) White, or almost white crystalline powder.
Nipagin A Chemical and physical data
Nipagin A Melting point 115 - 118 oC
Nipagin A Assayacc. BP/PH.Eur 98.0 - 102.0 % 

Nipagin A Uses
Nipagin A is a broad spectrum antimicrobial agent designed for preservation of a wide range of cosmetics, toiletries and topical pharmaceuticals. Nipagin A is suitable to preserve both rinse- off and leave- on formulations. 

Nipagin A Applications
Typical use concentrations of Nipagin A is 0.1 – 0.3 %. Combinations of p- Hydroxybenzoic acid esters, e.g. with Nipasol M, Nipagin M or Nipabutyl exhibit increased activity compared with individual esters. 

Nipagin A Regulatory Status
Europe: maximum concentration 0.4 % (acid) for 1 ester, and 0.8 % (acid) for mixtures of esters, no restrictions, Annex VI, 76/768/EEC. Japan: maximum concentration 1 % in cosmetic product, no restrictions. USA: considered safe as used by Cosmetic Ingredient Review (1984). 

Nipagin A Incorporation
Nipagin A is freely soluble in most oils, waxes, fatty alcohols, but have relatively low solubility in water. The low aqueous solubility does not affect the microbiological efficacy of the esters. Most formulations requiring preservation contain a significant amount of water. This may mean that Nipagin A cannot readily be added directly to the formulation. Other methods of incorporation are quite straightforward however, and are listed below.

Nipagin A Dissolving in water 
The solubility of Nipagin A increases greatly as the temperature of the water rises. Therefore a concentrate may be made up by heating an appropriate quantity of water to 60- 100 °C prior to addition of Nipagin A. This concentrate may then be added to the formulation, provided that the ester concentration does not exceed its solubility in the formulation at normal ambient temperatures. 

Nipagin A Dissolving in organic solvents
Nipagin A is readily soluble in polar organic solvents. Where such a solvent is already part of a formulation an Nipagin A concentrate may be made up prior to addition. If a suitable solvent is not already part of the formulation, a highly concentrated solution may be made up e.g. 32 % in Ethanol, which would give insignificant residual levels of ethanol in the end product. 

Nipagin A Solubilisation in oils, emulsifiers etc.
Nipagin A is readily soluble in lipophilic ingredients and may be introduced to a formulation by adding to the oil phase with some warming before any emulsification stage. In multiphase systems, such as emulsions, it is often advisable to use a combination of aqueous dissolution with either of the other methods to ensure adequate preservation. The ester may be incorporated in the water to its maximum solubility and any further quantities may be dissolved in the oil phase, or solvent, as appropriate. 

Nipagin A pH stability
Nipagin A remains fully stable over a wide pH range from 4- 8. In general the lower the pH of the formulation, the more active is Nipagin A. That can result in a lower use concentration when the pH of the formulation is more acidic. 

Nipagin A Temperature stability
Nipagin A is stable up to 80 °C. 

Nipagin A Storage instructions
The product must be stored in tighly closed container in a cool, well- ventilated, dry place. Further information on handling, storage and dispatch is given in the EC safety data sheet. 

TR

Nipagin A Kimyasal adı Ethyl 4-Hydroxybenzoate
Nipagin A Kimyasal yapı
Nipagin A INCI tanımı Ethylparaben
Nipagin A Ürün özellikleri *)
Nipagin A Görünüm (20 ° C) Beyaz veya neredeyse beyaz kristal toz.
Nipagin A Kimyasal ve fiziksel veriler
Nipagin A Erime noktası 115 - 118 oC
Nipagin A Assayacc. BP / PH.Eur 98.0 -% 102.0

Nipagin A Kullanımlar
Nipagin A, çok çeşitli kozmetik, tuvalet malzemeleri ve topikal farmasötik ürünlerin korunması için tasarlanmış geniş spektrumlu bir antimikrobiyal ajandır. Nipagin A, hem durulama hem de durulama formülasyonlarını korumak için uygundur.

Nipagin A Uygulamalar
Nipagin A'nın tipik kullanım konsantrasyonları% 0.1 - 0.3'tür. P-Hidroksibenzoik asit esterlerin kombinasyonları, ör. Nipasol M, Nipagin M veya Nipabutyl ile tek tek esterler ile karşılaştırıldığında daha yüksek aktivite sergiler.

Nipagin A Düzenleyici statü
Avrupa: 1 ester için maksimum konsantrasyon% 0,4 (asit) ve ester karışımları için% 0,8 (asit), kısıtlama yok, Ek VI, 76/768 / EEC. Japonya: kozmetik üründe maksimum konsantrasyon% 1, kısıtlama yok. ABD: Cosmetic Ingredient Review (1984) tarafından kullanıldığı şekliyle güvenli kabul edilir.

Nipagin A Kuruluş
Nipagin A, çoğu yağda, balmumunda, yağlı alkollerde serbestçe çözünür, ancak suda nispeten düşük çözünürlüğe sahiptir. Düşük suda çözünürlük, esterlerin mikrobiyolojik etkinliğini etkilemez. Koruma gerektiren çoğu formülasyon önemli miktarda su içerir. Bu, Nipagin A'nın doğrudan formülasyona doğrudan eklenemeyeceği anlamına gelebilir. Bununla birlikte, diğer birleştirme yöntemleri oldukça basittir ve aşağıda listelenmiştir.

Nipagin A Suda çözünme
Nipagin A'nın çözünürlüğü, suyun sıcaklığı yükseldikçe büyük ölçüde artar. Bu nedenle, Nipagin A ilavesinden önce uygun miktarda suyun 60-100 ° C'ye ısıtılmasıyla bir konsantre yapılabilir. Bu konsantre daha sonra, ester konsantrasyonunun formülasyondaki çözünürlüğünü aşmaması şartıyla formülasyona eklenebilir. normal ortam sıcaklıklarında.

Nipagin A Organik çözücülerde çözünme
Nipagin A, polar organik çözücüler içinde kolaylıkla çözünür. Böyle bir çözücünün zaten bir formülasyonun parçası olduğu durumlarda, eklemeden önce bir Nipagin A konsantresi hazırlanabilir. Uygun bir çözücü halihazırda formülasyonun bir parçası değilse, oldukça konsantre bir çözelti örn. Etanolde% 32, bu da son üründe önemsiz kalıntı etanol seviyeleri verir.

Nipagin A Yağlarda, emülgatörlerde vb. Çözündürme
Nipagin A, lipofilik bileşenlerde kolaylıkla çözünür ve herhangi bir emülsifikasyon aşamasından önce bir miktar ısıtma ile yağ fazına ilave edilerek bir formülasyona dahil edilebilir. Emülsiyonlar gibi çok fazlı sistemlerde, yeterli korumayı sağlamak için çoğu zaman diğer yöntemlerden herhangi biri ile sulu çözünmenin bir kombinasyonunun kullanılması tavsiye edilir. Ester, maksimum çözünürlüğüne kadar suya dahil edilebilir ve diğer miktarlar, uygun şekilde yağ fazında veya çözücüde çözündürülebilir.

Nipagin A pH kararlılığı
Nipagin A, 4-8 arası geniş bir pH aralığı üzerinde tamamen stabil kalır. Genelde formülasyonun pH'ı ne kadar düşükse, Nipagin A o kadar aktif olur. Bu, formülasyonun pH'ı daha asidik olduğunda daha düşük bir kullanım konsantrasyonuna neden olabilir.

Nipagin A Sıcaklık kararlılığı
Nipagin A, 80 ° C'ye kadar stabildir.

Nipagin A Saklama talimatları
Ürün, sıkıca kapatılmış bir kapta serin, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanım, depolama ve sevkiyatla ilgili daha fazla bilgi EC güvenlik veri sayfasında verilmektedir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.