1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL ED 3060

GENAPOL ED 3060

CAS No.: 26316-40-5
EC No.: 500-047-1/607-913-9

Synonyms:
GENAPOL ED 3060; Genapol ED 3060; 2-[1-[1-[2-[bis[2-[2-(2-hydroxyethoxy)propoxy]propyl]amino]ethyl-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)propoxy]propyl]amino]propan-2-yloxy]propan-2-yloxy]ethanol; ETHYLENEDIAMINE TETRAKIS(ETHOXYLATE-BLOCK-PROPOXYLATE) TETROL;1,2-Ethanediamine,methyloxirane,oxiranepolymer;1,2 Ethanediamine, polymerwithmethyloxiraneandoxirane; Ethoxylated,propoxylatedethylenediamine


GENAPOL ED 3060

Product Fact Sheet
GENAPOL ED 3060
Wetting agent, tinting strength enhancer and paint stabilizer
COMPOSITION
Block copolymer
PRODUCT PROPERTIES*)
Active substance content About 100 %
Appearance at 20 °C Yellowish liquid
(The colour can turn darker during storage.)
Ionicity Nonionic
Density at 20 °C (DIN 51757) About 1.03 g/cm³
Viscosity at 20 °C (DIN 53015) At 20 °C: about 1300 mPas
At 50 °C: 230 – 330 mPas
pH of a 1% aqueous solution About 10 - 11
Solubility at 20°C Soluble in water
Pour point (DIN/ISO 3016) -39 °C
Flash point (DIN/ISO 2592) About 220°C
Cloud point
(5g in 25 g aqueous solution) Cloud point (5g in 25 g aqueous solution)

USAGE
Genapol ED 3060 is used as a low-foaming wetting and dispersing agent for aqueous paints and coatings, in particular for white emulsion paints tinted with waterborne pigment preparations.
USAGE AS WETTING AGENT
Genapol ED 3060 improves the wetting of the pigments used for the coating formulation and the wetting of the coated surface.
USAGE AS TINTING STRENGTH ENHANCER
Genapol ED 3060 improves the compatibility of pigments and minerals with polymers and binders in emulsion paints and prevents the rub-out effects of organic pigments.
Genapol ED 3060 prevents the flocculation of organic pigments during drying of the paint film.
The resulting coating obtains the optimum tinting strength also with organic pigments like phthalocyanine blue and green and polycyclic red and purple pigments (e.g. PB 15, PG 7, PR 122, PV 19, PV 23).
USAGE AS PAINT STABILIZER
Genapol ED 3060 improves the stability of paint formulations containing organic and inorganic pigments in waterborne paint formulations: Genapol ED 3060 is added to prevent the following appearances in waterborne coatings:
— Flocculation
— Separation
— Rub out
— Flooding
DOSAGES
Recommended dosage in waterborne coating formulations: 0.1 – 0.5% Genapol ED 3060 based on the paint formulation.
This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale.
STORAGE STABILITY
Keep container tightly closed, cool and dry. Protect from extreme heat and cold. Storage temperature should be between 5 – 40 °C. Maximum storage time is 2 years.
SENSITIVITY TO FROST
In case of the product becoming opaque, thickening or being frozen due to the effects of cold, allow to thaw slowly at room temperature. Stir briefly before use.

GENAPOL ED 3060

Ürün Bilgi Sayfası
GENAPOL ED 3060
Islatma maddesi, renklendirme mukavemeti arttırıcı ve boya stabilizatörü
KOMPOZİSYON
Blok kopolimer
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
Aktif madde içeriği Yaklaşık% 100
20 ° C'de görünüm Sarımsı sıvı
(Saklama sırasında renk koyulaşabilir.)
İyonik Noniyonik
20 ° C'de yoğunluk (DIN 51757) Yaklaşık 1.03 g / cm³
20 ° C'de viskozite (DIN 53015) 20 ° C'de: yaklaşık 1300 mPas
50 ° C'de: 230 - 330 mPas
% 1 sulu çözeltinin pH'ı Yaklaşık 10 - 11
20 ° C'de çözünürlük Suda çözünür
Akma noktası (DIN / ISO 3016) -39 ° C
Parlama noktası (DIN / ISO 2592) Yaklaşık 220 ° C
Bulut noktası
(25 g sulu çözelti içinde 5 g) Bulutlanma noktası (25 g sulu çözelti içinde 5 g)

KULLANIM
Genapol ED 3060, sulu boyalar ve kaplamalar için, özellikle su bazlı pigment preparatlarıyla renklendirilmiş beyaz emülsiyon boyalar için düşük köpüren bir ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılır.
ISLATMA MADDESİ OLARAK KULLANIMI
Genapol ED 3060, kaplama formülasyonu için kullanılan pigmentlerin ıslanmasını ve kaplanmış yüzeyin ıslanmasını iyileştirir.
RENKLENDİRME GÜCÜ ARTIRICI OLARAK KULLANIM
Genapol ED 3060, emülsiyon boyalarda pigmentlerin ve minerallerin polimer ve bağlayıcılarla uyumluluğunu artırır ve organik pigmentlerin sürtünme etkilerini önler.
Genapol ED 3060, boya filminin kuruması sırasında organik pigmentlerin topaklanmasını önler.
Elde edilen kaplama aynı zamanda ftalosiyanin mavisi ve yeşil gibi organik pigmentler ve polisiklik kırmızı ve mor pigmentler (örneğin PB 15, PG 7, PR 122, PV 19, PV 23) ile de optimum renklendirme mukavemetini elde eder.
BOYA STABİLİZATÖRÜ OLARAK KULLANIMI
Genapol ED 3060, su bazlı boya formülasyonlarında organik ve inorganik pigmentler içeren boya formülasyonlarının stabilitesini artırır: Su bazlı kaplamalarda aşağıdaki görünümleri önlemek için Genapol ED 3060 eklenir:
- Flokülasyon
- Ayrılık
- Silmek
- Su baskını
DOZAJLAR
Su bazlı kaplama formülasyonlarında önerilen dozaj: Boya formülasyonuna göre% 0.1 - 0.5 Genapol ED 3060.
Bu bilgiler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünlerimiz ve kullanımları hakkında genel notlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, açıklanan ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulama için uygunluğunu garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Mevcut tüm sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin kalitesi Genel Satış Koşullarımız kapsamında garanti edilmektedir.
DEPOLAMA STABİLİTESİ
Kabı sıkıca kapalı tutun, serin ve kuru tutun. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun. Depolama sıcaklığı 5 - 40 ° C arasında olmalıdır. Maksimum saklama süresi 2 yıldır.
DONMAYA HASSASİYET
Ürünün soğuğun etkisiyle matlaşması, koyulaşması veya donması durumunda oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesini bekleyin. Kullanmadan önce kısa süre karıştırın.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.