1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRISODIUM PHOSPHATE ( TRİSODYUM FOSFAT)

TRISODIUM PHOSPHATE

CAS NUMBER:7601-54-9

 

 

SYNONYMS:TRISODIUM PHOSPHATE; 7601-54-9; Sodium orthophosphate; Tromete; Tribasic sodium phosphate; Phosphoric acid, trisodium salt; tri sodyum fosfat; trisodyum fosfat; trisodyumfosfat; TRİ SODYUM FOSFAT; TRİSODYUM FOSFAT; TRİSODYUMFOSFAT; TRISODIUM PHOSPHATE; TRI SODIUM PHOSPHATE; TRISODIUMPHOSPHATE; tri sodium phosphate; trisodium phosphate; trisodiumphosphate;TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate;Trisodium phosphate;Phosphate de trisodium;sodium phosphate;sodiumphosphate;SX01TZO3QZ;Trinatriumphosphat ;UNII:SX01TZO3QZ;Trisodium orthophosphate;Tertiary sodium phosphate;Sodium orthophosphate - tertiary;Sodium phosphate -tribasic; TSP; TSPC; TSPA; ATSP; TSP1;THBS;THBS1;oakite;dri-tri;tromete;

 

 

 

 

 

 

 

Trisodium phosphate (TSP) is an alkaline detergent that has been approved by USDA for use as a spray-application or carcass-dip at concentrations of 8-12% (21 CFR 182.1778). The treatment temperature should be maintained at 4555 0 F to ensure efficacy. As an antimicrobial, Trisodium phosphate removes attached bacteria from carcass surfaces by means of its surfactant properties and high alkalinity (pH about 12.0). In addition, Trisodium phosphate kills bacteria by disrupting the cell membrane and causing leakage of cellular material (Giese, 1993). Slavik et al. (1994) found that Campylobacter levels were significantly reduced when poultry carcasses were dipped in a 10% Trisodium phosphate solution after chilling. In another study, Trisodium phosphate (8%) was shown to be an effective means of reducing levels of S, Typhimurium on chicken skin (Tamblyn et al., 1997). A 1.48 log-reduction was reported when the bacterial cells were loosely attached and a 1.60 log-reduction when attachment was firmer. Spray pressure and application time have been shown to influence the efficacy of Trisodium phosphate treatment. Determined the efficacy of spray application, using a 10% Trisodium phosphate solution at pressures of 207, 345 and 827 pKa, respectively. It was concluded that a pressure of 827 pKa and a contact time of 30 sec were most effective and reduced S. Typhimurium by 1.82 log units per carcass.Although, Trisodium phosphate is effective in reducing microbial counts from poultry, there are some concerns about using the compound. In particular, the high pH can cause problems when the spray-application method is used prior to carcasses entering the chiller. The resultant increase in the alkalinity of the chill-water to pH 9.5-10.5 decreases the antimicrobial activity of added chlorine. Following treatment, any attempt to remove residual Trisodium phosphate by spray-washing the carcasses would only add to treatment cost and complexity. In addition, large amounts of phosphate in the wastewater represent an environmental issue. Finally, like many chemical treatments, the compatibility of phosphate compounds with processing equipment must be considered. Over time, phosphates can be corrosive to metal equipment, although less so than substances such as chlorine.Trisodium Phosphate is the inorganic compound Na3PO4, also known as Trisodium phosphate, trisodium orthophosphate or simply sodium phosphate. It is a white, granular or crystalline solid and mostly come in form of white powder.Trisodium phosphate can serve as a food additive (E339) and can also be found in daily consumer products such as toothpastes, dental cleansers, shampoos, cosmetics, and bleaching agents. As a nutritional supplement, Trisodium phosphate can also improve performance in sports players.Trisodium phosphate can act as the acidity regulator and reduce the acid nature of the food and can always be found in in dry and extruded cereals. It can also modify the cereal color and aid in the cereal's flow through the extruder. When used with other phosphates, it can help provide phosphorus fortification. And Trisodium phosphate can also be used as an emulsifier in cheese.Trisodium phosphate and other sodium phosphate additives have multiple uses in the food industry and are found in many commercially prepared products.They are used to decrease acidity and improve texture in foods like baked goods and meats.They also act as leavening agents in baked goods, meaning they help dough rise and maintain its form.For example, trisodium phosphate is a popular ingredient in store-bought bread, cakes, muffins and cake mixes due to its ability to increase the fluffiness and height of these items.It's also often added to meat and seafood products like bacon, sausage, lunch meat and canned tuna to help retain moisture, increase shelf life and prevent spoilage .Additionally, sodium phosphate additives help balance out the pH levels of these foods, keeping them from becoming too acidic or alkaline, which can cause food to spoil more quickly.Furthermore, sodium phosphate additives act as thickening agents in products like boxed mashed potatoes, prevent soda from darkening in color and keep the oil and water in processed cheese products from separating.

 

 

 

 

Cleaning

 


Trisodium phosphate was at one time extensively used in formulations for a variety of consumer-grade soaps and detergents, and the most common use for trisodium phosphate has been in cleaning agents. The pH of a 1% solution is 12 (i.e., very basic), and the solution is sufficiently alkaline to saponify grease and oils. In combination with surfactants, Trisodium phosphate is an excellent agent for cleaning everything from laundry to concrete driveways. This versatility and low manufacturing price made Trisodium phosphate the basis for a plethora of cleaning products sold in the mid-20th century. Trisodium phosphate is still sold and used as a cleaning agent, but since the late 1960s, its use has diminished in the United States and many other parts of the world because, like many phosphate-based cleaners, it is known to cause extensive eutrophication of lakes and rivers once it enters a water system. Substitutes are generally not as effective.TSP is commonly used after cleaning a surface with mineral spirits to remove hydrocarbon residues and may be used with household chlorine bleach in the same solution without hazardous reactions.[citation needed] This mixture is particularly effective for removing mildew, but is less effective at removing mold. Although it is still the active ingredient in some toilet bowl-cleaning tablets, Trisodium phosphate is generally not recommended for cleaning bathrooms because it can stain metal fixtures and can damage grout.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trisodyum fosfat (TSP), bir sprey uygulaması olarak kullanılmak üzere USDA tarafından onaylanmış bir alkalin deterjandır. % 8-12'lik konsantrasyonlarda karkas-daldırma (21 CFR 182.1778). Tedavi sıcaklığı 4555 0 F'de muhafaza edilmelidir etkinliği sağlamak. Bir antimikrobiyal olan Trisodyum fosfat, yüzey aktif madde sayesinde eklenmiş bakterileri karkas yüzeylerinden uzaklaştırır.Özellikleri ve yüksek alkalinite (pH yaklaşık 12.0). Buna ek olarak, Trisodyum fosfat, hücre zarını bozarak ve buna neden olarak bakterileri öldürür.Hücresel materyalin sızması (Giese, 1993). Slavik ve diğ. (1994) Campylobacter düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığını bulmuşlardır.Kümes hayvanları karkasları, soğutmadan sonra% 10'luk bir Trisodyum fosfat çözeltisine daldırıldığında. Başka bir çalışmada Trisodyum fosfat'nin (% 8) bir tavuk derisinde S, Typhimurium düzeylerinin azaltılmasında etkili araçlar (Tamblyn et al., 1997). 1.48 log azaltma oldu bakteriyel hücreler gevşek bir şekilde bağlandığında ve bağlanma daha sert olduğunda 1.60 log indirgeme olduğunda rapor edildi. Sprey basıncı ve uygulama süresinin Trisodyum fosfat tedavisinin etkinliğini etkilediği gösterilmiştir. 207, 345 ve 827 basınçlarında% 10'luk bir Trisodyum fosfat çözeltisi kullanılarak sprey uygulamasının etkinliğini belirlemiştir.Sırasıyla pKa. 827 pKa'lık bir basıncın ve 30 saniyelik bir temas süresinin en etkili ve azaltılmış olduğu sonucuna varıldı.S. Typhimurium, karkas başına 1.82 log birimdir. Buna rağmen Trisodyum fosfat, kümes hayvanlarından mikrobiyal sayıları azaltmada etkilidir.Bileşeni kullanmanın bazı endişeleri vardır. Özellikle, yüksek pH, sprey uygulama yönteminde sorunlara neden olabilir.Soğutucuya giren karkaslardan önce kullanılır. Chill-suyun alkalinitesinde ortaya çıkan artış pH 9.5-10.5'e ilave edilen klorun antimikrobiyal aktivitesini azaltır. Tedavi sonrası, kalıntı Trisodyum çıkarmak için herhangi bir girişim fosfor yıkayarak karkasları sadece tedavi maliyetine ve karmaşıklığına ekleyecektir. Ek olarak, büyük miktarlarda atık sudaki fosfat çevresel bir sorunu temsil etmektedir. Son olarak, birçok kimyasal tedavi gibi, uyumluluk İşleme ekipmanlı fosfat bileşikleri dikkate alınmalıdır. Zamanla, fosfatlar metal için aşındırıcı olabilir ekipman, klor gibi maddelerden daha az olmasına rağmen ,.Trisodium Fosfat inorganik bileşik Na3PO4, aynı zamanda Trisodyum fosfat, trisodyum ortofosfat veya sadece sodyum fosfat olarak bilinir. Beyaz, granüler veya kristal bir katıdır ve çoğunlukla beyaz toz şeklinde gelir.Trisodyum fosfat bir gıda katkı maddesi (E339) olarak hizmet edebilir ve ayrıca günlük olarak bulunabilir diş macunları, diş temizleyiciler, şampuanlar, kozmetikler ve ağartma maddeleri gibi tüketici ürünleri. Bir besin olarak takviye, Trisodyum fosfat da sporcularda performansı artırabilir.Trisodyum fosfat asitlik olarak hareket edebilir regülatör ve gıdaların asit yapısını azaltır ve her zaman kuru ve ekstrüde tahıllarda bulunabilir. Ayrıca değiştirebilir tahıl rengi ve ekstrüder boyunca tahıl akışında yardım. Diğer fosfatlarla kullanıldığında, yardımcı olabilir fosfor takviyesi. Trisodyum fosfat da peynirde bir emülgatör olarak kullanılabilir.Trisodyum fosfat ve diğer Sodyum fosfat katkı maddeleri gıda endüstrisinde birçok kullanıma sahiptir ve ticari olarak hazırlanmış birçok üründe bulunur.Bakliyat ve et gibi gıdalarda asitliği azaltmak ve dokuyu iyileştirmek için kullanılırlar. Ayrıca mayalama maddesi görevi görürler.Fırınlanmış ürünlerde, hamurun yükselmesine ve formunu korumasına yardımcı olurlar. Örneğin, trisodyum fosfat popüler bir terkip maddesidir.Bunların kabarıklığını ve yüksekliğini arttırma kabiliyetinden dolayı mağazada satın alınmış ekmek, kek, kek ve kek karışımları öğeler.Çok sık sık korunmak için pastırma, sosis, öğle yemeği ve konserve ton balığı gibi et ve deniz ürünleri ürünlerine eklenir nem, raf ömrünü uzatır ve bozulmayı önler. Ayrıca, sodyum fosfat katkıları pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu gıdaların, onları çok daha çabuk bozulabilmesi için çok asidik veya alkali haline gelmesini engeller.Sodyum fosfat katkı maddeleri, kutulu patates püresi gibi ürünlerde koyulaştırıcı maddeler olarak görev yapar, sodadan koyulaşmayı önler işlenmiş peynir ürünlerindeki yağı ve suyu ayırmaktan ayırır.

  

 


Temizlik


Trisodyum fosfat, çeşitli tüketici sınıfı sabunlar ve deterjanlar için formülasyonlarda yaygın bir şekilde kullanılmıştır ve trisodyum fosfatın en yaygın kullanımı temizlik maddelerinde olmuştur. % 1'lik bir çözeltinin pH'ı 12'dir (yani çok bazik) ve çözelti, sabun ve yağları sabunlaştırmak için yeterince alkalidir. Yüzey aktif maddelerle kombinasyon halinde, Trisodyum fosfat, çamaşırlardan beton yollara kadar her şeyi temizlemek için mükemmel bir maddedir. Bu çok yönlülük ve düşük üretim fiyatı, 20. Yüzyılın ortalarında satılan çok sayıda temizlik ürününün temelini oluşturan Trisodyum fosfattır. Trisodyum fosfat hala bir temizlik maddesi olarak satılmakta ve kullanılmaktadır, ancak 1960'lı yılların sonlarından beri, ABD'de ve dünyanın birçok yerinde kullanımları azalmıştır, çünkü birçok fosfat bazlı temizleyici gibi, geniş çaplı ötrofikasyona neden olduğu bilinmektedir. Bir su sistemine girdiğinde göller ve nehirler. İkameler genellikle etkili değildir. Hidrokarbon kalıntılarını gidermek için mineral alkollü bir yüzey temizlendikten sonra yaygın olarak kullanılan ve tehlikeli reaksiyonlar olmadan aynı çözelti içinde ev kloru ağartıcı ile birlikte kullanılabilen bir karışımdır.Bu karışım özellikle küf çıkarmada etkilidir. Ancak kalıbı çıkarmada daha az etkilidir. Bazı klozet temizleme tabletlerinde hala aktif bileşen olmasına rağmen, banyoların temizlenmesi için Trisodyum fosfat genellikle tavsiye edilmez, çünkü metal armatürleri lekeleyebilir ve harca zarar verebilir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.