1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRIBUTYL PHOSPHATE (TRİBÜTİL FOSFAT)

TRIBUTYL PHOSPHATE ( TRİBÜTİL FOSFAT)

 

CAS NUMBER:126-73-8

EC NUMBER:204-800-2

 

 

 


SYNONYMS:TBP, TBPA; tri butyl phosphate; tributyl phosphate; tribütil fosfat; tri bütil fosfat;TRI BUTYL PHOSPHATE; TRIBUTYL PHOSPHATE; TRIBUTYLPHOSPHATE; tributylphosphate; tribütilfosfat;TRIBUTYL PHOSPHATE; 126-73-8; Tributylphosphate; Tri-n-butyl phosphate; Butyl phosphate; Phosphoric acid tributyl ester;Tributyl phosphate;n-butyl phosphate;butyl phosphate;Phosphate de tributyle;Phosphoric acid tributyl ester;PHOSPHORIC ACID TRI-N-BUTYL ESTER;Phosphoric acid, tributyl ester;Phosphoric acid, tri-n-butyl ester;TBP;mcs2495;tributyl;Tributyle;ANTIFOAM T;celluphos4;Celluphos 4;Phos-Ad 100;disflamolltb;Kronitex TBP;Phosphoric acid, tri-n-butyl ester; tri-n-butyl phosphate; Butyl phosphate; Phosphoric acid tributyl ester; celluphos 4; TBP; n-Butyl Phosphate;phosphoric acid, tributyl ester; tri-n-butyl phosphate; TBP; Celluphos4;Tributyl phosphate; TBP; Phosphoric acid tributyl ester; Butyl phosphate; Celluphos 4; Disflamoll TB; Tributoxyphosphine oxide; Butyl phosphate, ((BuO)3PO); Butyl phosphate, tri-; Tributilfosfato; Tributyle(phosphate de); Tributylfosfaat; Tributylphosphat; Tributyle; Tributylfosfat; Tributylphsophate; Antifoam T; Kronitex TBP; Phos-Ad 100; Syn-O-Ad 8412; Tri-n-butylphosphate; Tributyl ester of phosphoric acid; Phosphoric acid tri-n-butyl ester; tributhyl phosphate;BaysolvexTBP;Antifoam T;Tributyl phosphate;126-73-8;≥99%;Phosphoric Acid Tributyl Ester;

 

 

 

Tributyl phosphate (TBP) is a strong polar solvent used in the production of solutions of synthetic resins and naturalrubber. In both cellulose based plastics and synthetic resins, TBP is used as a flame-retarding plasticizer.Tributylphosphate is employed as a pasting agent for pigment pastes. Due to the limited influence of temperature on the viscosity of Tributyl phosphate, it also serves as an important component in the manufacture of hydraulic fluids for aircraft.Tributyl phosphate, an organic liquid solvent used in the extraction of uranium and plutonium salts from reactoraircraft.Tributyl phosphate, an organic liquid solvent used in the extraction of uranium and plutonium salts from reactor effluents, as a solvent for nitrocellulose and cellulose acetate, and as a heat-exchange medium. A phosphorus-containing compound with molecular formula (C4H9)3PO4, it is prepared by reaction of phosphorus oxychloride with butyl alcohol. Tributyl phosphate is corrosive to the skin and irritating to the mucous membranes.Diffusion, rheology, and small angle neutron scattering (SANS) data for organic phase 30 v/v % tributyl phosphate (TBP) samples containing varying amounts of water, nitric acid, and uranium or zirconium nitrate were interpreted from a colloidal perspective to give information on the types of structures formed by Tributyl phosphate under different conditions. Taken as a whole, the results of the different analyses were contradictory, suggesting that these samples should be treated as molecular solutions rather than colloids. This conclusion is supported by molecular dynamics (MD) simulations showing the existence of small, molecular aggregates in Tributylphosphate samples containing water and nitric acid. Interpretation of Tributyl phosphate and nitric acid diffusion measurements from a molecular perspective suggest that nitric acid and metal species formed are consistent with the stoichiometric solvates that have traditionally been considered to exist in solution.A molecular dynamics model for tributyl phosphate (TBP) and diamyl amyl phosphonate (DAAP) is presented using the Generalized AMBER Force Field (GAFF) and the AM1-BCC method for calculated atomic charges with a modification to the phosphorus-containing dihedral parameters. The density and average molecular dipole in a neat liquid simulation, and dimerization in dodecane and octane diluents, compare favorably to experimental values. At low extractant concentration, investigation of the dimer structure reveals the offset "head-to-head" orientation as the predominant structure over a range of TBP and DAAP concentrations with a phosphoryl oxygen separation distance between dimerized extractants of 3-5.5 Å. At high extractant concentrations, a graph analysis of extractant aggregates was used to determine concentrations of each aggregate size and the average coordination number, which gives a measure of the linearity of the aggregates. For aggregates up to 7 extractant molecules, the mean free energy of association per molecule was found to be 0.55-0.59 and 0.72 kcal/mol for Tributyl phosphate and DAAP, respectively. In both diluents, Tributyl phosphate formed large aggregates more frequently than DAAP, and those aggregates were more nonlinear than their DAAP equivalents. This finding anticipates differences in aggregation chemistry between Tributyl phosphate and DAAP in PUREX extraction systems.

 

 

 

Use

Tributyl phosphate is a solvent and plasticizer for cellulose esters such as nitrocellulose and cellulose acetate. It forms stable hydrophobic complexes with some metals; these complexes are soluble in organic solvents as well as supercritical  CO2. The major uses of Tributyl phosphate in industry are as a component of aircraft hydraulic fluid, brake fluid, and as a solvent for extraction and purification of rare-earth metals from their ores.Tributyl phosphate finds its use as a solvent in inks, synthetic resins, gums, adhesives (namely for veneer plywood) and herbicide and fungicide concentrates. As it has no odour, it finds use as anti-foaming agent in detergent solutions, and in various emulsions, paints, and adhesives. It is also found as a defoamer in ethylene glycol-borax antifreeze solutions.[citation needed] In oil-based lubricants addition of Tributyl phosphate increases the oil film strength. It is used also in mercerizing liquids, where it improves their wetting properties. It is also used as a heat-exchange medium. Tributyl phosphate is used in some consumer products such as herbicides and water-thinned paints and tinting bases.

 

 

 

 

 

 

Tribütil fosfat (TBP), sentetik reçinelerin ve doğal çözeltilerin üretiminde kullanılan güçlü bir polar çözücüdür silgi. Selüloz bazlı plastik ve sentetik reçinelerde, Tribütil fosfat alev geciktirici plastikleştirici olarak kullanılır.Fosfat macunları için bir yapıştırma maddesi olarak fosfat kullanılır. Viskozitede sıcaklığın sınırlı etkisi nedeniyle Tribütil fosfat, aynı zamanda hidrolik sıvıların üretiminde önemli bir bileşen olarak hizmet vermektedir uçak.Tribütil fosfat, reaktörden uranyum ve plütonyum tuzlarının ekstraksiyonunda kullanılan organik bir sıvı çözücüdür. Nitroselüloz ve selüloz asetat için bir çözücü olarak ve bir ısı değişim ortamı olarak. Bir fosfor içeren moleküler formülü (C4H9) 3P04 ile bileşik, fosfor oksikloridin bütil alkol ile reaksiyonu ile hazırlanır. Tribütil fosfat cildi tahriş eder ve mukoza zarlarını tahriş eder. Difüzyon, reoloji ve küçük açı değişken miktarlarda organik faz 30 v / v% tributil fosfat (TBP) örnekleri için nötron saçılma (SANS) verileri su, nitrik asit ve uranyum ya da zirkonyum nitrat koloidal bir bakış açısıyla yorumlanarak Tribütil fosfatın farklı koşullar altında oluşturduğu yapı tipleri. Bir bütün olarak ele alındığında, Farklı analizler çelişkiliydi, bu örneklerin yerine moleküler çözümler olarak kabul edilmesi gerektiğini düşündürdü kolloidleri. Bu sonuç, küçük, moleküler varlığını gösteren moleküler dinamik (MD) simülasyonları ile desteklenmektedir. Su ve nitrik asit içeren Tributilfosfat örneklerinde agregalar. Tribütil fosfat ve nitriklerin yorumlanması Moleküler bir perspektiften asit difüzyon ölçümleri, oluşan nitrik asit ve metal türlerinin tutarlı olduğunu göstermektedir.Geleneksel olarak çözeltide var olduğu düşünülen stoikiometrik solvatlar ile. Tribütil fosfat (TBP) ve diamil amil fosfonat (DAAP) için moleküler dinamik modeli, Genelleştirilmiş AMBER Kuvvet Alanı (GAFF) ve hesaplanan AM1-BCC yöntemi kullanılarak sunulmuştur. Fosfor içeren dihedral parametrelerinde bir değişiklik ile atomik yükler. Düzgün sıvı simülasyonunda yoğunluk ve ortalama moleküler dipol ve dodekan ve oktan seyrelticilerde dimerizasyon deneysel değerlere göre daha uygundur. Düşük ekstraktan konsantrasyonda, dimer yapısının incelenmesi, 3-5.5 A'lik dimerize ekstraktanlar arasında bir fosforil oksijen ayırma mesafesi olan bir dizi Tribütil fosfat ve DAAP konsantrasyonları üzerinde baskın yapı olarak ofset "kafa kafaya" oryantasyonu ortaya çıkarır. Yüksek ekstraktan konsantrasyonlarda, her bir agregat boyutunun ve ortalama koordinasyon sayısının konsantrasyonlarını belirlemek için ekstraktan agregaların bir grafik analizi kullanıldı; bu, agregatların doğrusallığının bir ölçüsünü verir. 7 ekstraktan molekülüne kadar olan agregatlar için molekül başına ortalama serbest ilişki enerjisi sırasıyla Tribütil fosfat ve DAAP için 0.55-0.59 ve 0.72 kcal / mol olarak bulunmuştur. Her iki seyrelticide de, Tribütil fosfat büyük agregatları DAAP'dan daha sık olarak oluşturmuştur ve bu agregatlar DAAP eşdeğerlerinden daha doğrusal değildi. Bu bulgu, PUREX ekstraksiyon sistemlerinde Tribütil fosfat ve DAAP arasındaki agregasyon kimyasında farklılıkları öngörmektedir.

 

 

 

Kullanım

Tribütil fosfat, nitroselüloz ve selüloz asetat gibi selüloz esterleri için bir çözücü ve plastikleştiricidir. Oluşturuyor bazı metallerle kararlı hidrofobik kompleksler; Bu kompleksler organik çözücülerde ve süper kritiklerde çözünür CO2. Endüstride Tribütil fosfatın başlıca kullanım alanları, uçak hidrolik sıvısının, fren sıvısının ve bir nadir toprak metallerinin kendi özlerinden çıkarılması ve saflaştırılması için çözücü.Tribütil fosfat, bir çözücü olarak kullanımını bulur. Mürekkeplerde, sentetik reçineler, zamklar, yapıştırıcılar (yani kaplama kontrplakları için) ve herbisit ve mantar öldürücü konsantreler. Olduğu gibi kokusuzdur, deterjan çözeltilerinde ve çeşitli emülsiyonlarda, boyalarda ve yapıştırıcılarda köpük önleyici madde olarak kullanılır. Bu ayrıca etilen glikol-boraks antifriz çözeltilerinde bir köpük giderici olarak bulunur. [kaynak belirtilmeli] Yağ bazlı yağlayıcılarda Tribütil fosfatın yağ filmi kuvvetini arttırır. Aynı zamanda sıvıları merserize etmekte kullanılır. ıslatma özellikleri. Isı değişim aracı olarak da kullanılır. Tribütil fosfat gibi bazı tüketici ürünlerinde kullanılır. Herbisitler ve su inceltilmiş boyalar ve renklendirme tabanları.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.