1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TETRAHYDROFURAN (TETRAHİDROFURAN)


TETRAHYDROFURAN


CAS NUMBER: 109-99-9

EC NUMBER: 203-726-8

 


SYNONYMS: THF;Tetrahydrofuran;TETRAHYDROFURAN; Oxolane; 109-99-9; Furan, tetrahydro-; Furanidine; Hydrofuran ;1,4-epoxy-Butane; butylene oxide; Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, THF-d8;1,4-epoxy-butan;agrisynththf;Butane alpha,delta-oxide;Butane, 1,4-epoxy-;butane,alpha,delta-oxide;butanealpha,delta-oxide;Dynasolve 150;Hydrofuran;Diethylene oxide, oxacyclopentane; THF; tetrahydrofuran and stabilizer; 1,4-Epoxybutane; Butylene Oxide; Cyclotetramethylene Oxide; Furan, tetrahydro ;Diethylene oxide, 1,4-Epoxybutane, Tetramethylene oxide, THF; THF; Tetramethylene oxide; Oxolane; Butylene oxide;TETRAHYDROFURAN; TETRA HYDRO FURAN; TETRA HİDRO FURAN; TETRAHİDROFURAN; tetrahydrofuran; tetra hydro furan; tetra hidro furan; tetrahidrofuran; tetrahidro furan;
 

 

 

 

 


Production

 

Tetrahydrofuran was traditionally produced using the Furfural process where furfural, extracted from corn husks, is used as the raw material in production. However, the disadvantage of this method is that supply depended on agricultural conditions and, could not therefore be relied upon, so a move was made to the fully synthetic Reppe process. In the Reppe process, ethyne and formaldehyde are used as the raw materials that produce 1,4 butanediol, at the first step. Tetrahydrofuran can then be obtained by dehydration under the existence of an acidic ion exchange resin. This is currently the main method of extraction employed throughout the world. Another method is a butadiene chlorination process but the method most likely to be employed in the future is one that was developed by DuPont. This involves oxidising n-butane to create maleic anhydride and this is then followed by catalytic hydrogenation. It is a relatively simple process and one that is of interest to chemical producers. The world annual production of tetrahydrofuran is approximately 200,000 tonnes and it is predicted that demand and production will grow as the Chinese economy continues to expand.Tetrahydrofuran (THF) is a contaminant of exposure and appears in human biofluids. The Food and Drug Administration (FDA) has announced recommendations to revise the permitted daily exposures for THF, and so has the International Conference on Harmonisation. THF oxidizes readily, which can lead to instability and result in cytotoxicity. It is a colourless low-viscosity liquid with a smell similar to diethyl ether and is one of the most polar ethers. Tetrahydrofuran is essentially considered in occupational toxicology, and acute poisoning cases are extremely rare. THF is often used for hydroborations used to synthesize primary alcohols. THF is often used as a solvent for Grignard reagents because of the oxygen atom's ability to coordinate to the magnesium ion component of the Grignard reagent (an organometallic chemical reaction involving alkyl- or aryl-magnesium halides). THF is often used in polymer science. For example, it can be used to dissolve rubber prior to 
determining its molecular mass using gel permeation chromatography.
 

 

 

Storage and Distribution

Tetrahydrofuran is stored in tightly sealed metal drums and/or amber glass containers. It has a specific gravity of 0.89 and a flashpoint of -17.2° C (closed cup) and is highly flammable. It should be stored in a cool, dry, and well-ventilated area that is free from the risk of ignition. For transportation purposes, tetrahydrofuran is classified as packing group III and hazard class 3 and should be labeled as an irritant.

 


Uses

Tetrahydrofuran has many uses in the industrial marketplace. It is a versatile industrial solvent for natural and synthetic resins and is a solvent used in the production of nylon. It is also an industrial solvent for PVC. Tetrahydrofuran is also a valuable chemical intermediate as it is a precursor to polymers, such as poly (tetramethylene ether) glycol. The primary use of this polymer is the production of elastomeric polyurethane fibres like Spandex. It is also an intermediate in the natural gas industry where it is a natural gas odourant. It is also used as a reaction medium, primarily in the pharmaceutical industry, in processes such as Grignard syntheses or lithium aluminium hydride reductions.

 


Üretim

 


Tetrahydrofuran geleneksel olarak Furfural yöntemi kullanılarak üretildi, burada mısır kabuklarından çıkarılan furfural, üretimde hammadde. Ancak, bu yöntemin dezavantajı, arzın ziraat kaynaklarına bağlı olmasıdır. Bu nedenle koşullara ve buna güvenilemedi, bu nedenle tam sentetik Reppe işlemine bir hamle yapıldı. Reppe'de İlk aşamada 1,4 bütandiol üreten hammadde olarak işlem, ethyne ve formaldehit kullanılır. Tetrahidrofuran daha sonra bir asidik iyon değişim reçinesi mevcudiyeti altında dehidrasyon ile elde edilebilir. Bu şu anda Dünya genelinde kullanılan ana ekstraksiyon yöntemi. Başka bir yöntem de bütadien klorlama işlemidir. Gelecekte kullanılması muhtemel olan yöntem, DuPont tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Bu, n-bütanın oksitlenmesine maleik anhidrit oluşturur ve bunu daha sonra katalitik hidrojenasyon takip eder. Nispeten basit bir süreç ve bir Bu kimyasal üreticilerin ilgisini çekiyor. Dünyadaki yıllık tetrahidrofuran üretimi yaklaşık 200.000 ton Çin ekonomisinin genişlemeye devam etmesiyle talep ve üretimin artacağı öngörülüyor. Tetrahydrofuran (THF) bir kirletici maddedir ve insan biyofluidlerinde görülür. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) açıkladı THF için izin verilen günlük riskleri gözden geçirme tavsiyeleri ve Uluslararası Uyum Konferansı da buna dahildir. THF, kolayca kararsızlaşır ve sitotoksisite ile sonuçlanabilir. Renksiz düşük viskoziteli bir sıvıdır.Dietil etere benzer bir kokuya sahiptir ve en polar eterlerden biridir. Tetrahidrofuran esas olarak kabul edilir. Mesleki toksikoloji ve akut zehirlenme vakaları oldukça nadirdir. THF genellikle kullanılan hidroborasyonlar için kullanılır. Birincil alkolleri sentezler. Oksijen atomunun yeteneği nedeniyle THF genellikle Grignard reaktifleri için bir çözücü olarak kullanılır. Grignard reaktifinin magnezyum iyonu bileşenini (alkil içeren organometalik kimyasal reaksiyonu) veya aril-magnezyum halidler). THF genellikle polimer biliminde kullanılır. Örneğin, önce kauçuk çözmek için kullanılabilir Jel geçirgenlik kromatografisi kullanılarak molekül kütlesinin belirlenmesi.

 


Depo ve Dağıtım

 


Tetrahidrofuran sıkıca kapatılmış metal variller ve / veya amber cam kaplarda saklanır. 0.89 özgül ağırlığa sahiptir. Ve 17.2 ° C (kapalı kap) bir parlama noktası ve oldukça yanıcıdır. Serin, iyi ve iyi havalandırılmış bir yere saklanıyoruz. Tutuşma riski bulunmayan alan. Taşıma amacı için tetrahidrofuran paketleme grubu. III ve tehlike sınıfı 3 ve tahriş edici olarak etiketlenmelidir.
 

 

 

Kullanımları

 


Tetrahidrofuranın endüstriyel pazarda birçok kullanımı vardır. Doğal ve çok yönlü bir endüstriyel solventtir. Sentetik reçineler ve naylon üretiminde kullanılan bir solventtir. Ayrıca PVC için endüstriyel bir solventtir. Tetrahidrofuran ayrıca, poli (tetrametilen) gibi polimerlere bir öncü olduğu için değerli bir kimyasal ara madde eter) glikol. Bu polimerin birincil kullanımı Spandex gibi elastomerik poliüretan liflerin üretilmesidir. Bu ayrıca doğal gaz endüstrisinde doğal gaz odunu olan bir ara ürün. Aynı zamanda bir reaksiyon ortamı olarak kullanılır öncelikle ilaç endüstrisinde, Grignard sentezleri veya lityum alüminyum hidrit indirgemeleri gibi süreçlerde.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.