1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TERT BUTYLCATHECOL 100% WT ( TERSİYER BÜTİLKATEKOL)

TERTIARY BUTYLCATHECOL 100% WT

CAS NUMBER: 98-29-3

EC NUMBER: 202-653-9

 

SYNONYMS:4-Tertiary-Butyl catechol; 4-tert-Butylpyrocatechol; Paratertiobutyl catechol; ≥99.0%; 4tertbutyl1,2;dihydroxybenzene;TERTBÜTİLKATEKOL; TERT BÜTİL KATEKOL; TERTİARİBÜTİLKATEKOL; TERTİARİ BÜTİL KATEKOL; tertbütilkatekol, tertiaribütilkatekol; tertiari bütil katekol;p-t-butylpyrocatechol; 4-t-butyl-1,2-benezenediol; TBC; 98-29-3; p-tert-butylcatechol;

 

 

 

 

Tertiarybutylcathecol (4-tert-ButylCatechol) is usually added as a stabilizer and an inhibitor of polymerization to butadiene, styrene and other reactive monomer streams. It is 25 times higher than hydroquinone at 60 deg C for polymerization inhibitory effect. It is used as a polymerization inhibitor in processing Styrene, Butadiene, and Vinyl Acetate monomers, Polyester resins. Also used as a stabilizer in the manufacture of polyurethane foam. It also can be used as antioxidants for synthetic rubber, polymers and oil derivatives, it can be used as purification agent for aminoformate catalysts. Tertiarybutylcathecol is available in a form of a solid crystal and 85% solution in methanol or water. 4-tert-Butylcatechol, short for Tertiarybutylcathecol, is an important fine chemical product. As polymerization inhibitor, it has quite well effect. It is widely used in the production process and polymer monomer storage and transportation process of olefin and polyolefine to avoid autohemagglutination of active olefin. It is a new-style polymerization inhibitor lately.

 

Use:

Tertiarybutylcathecol is widely used in the production process and polymer monomer storage and transportation process of olefin and polyolefine, such as ethylene production equipment, butadiene production equipment, styrene production equipment, etc. Using method:Dissolving Tertiarybutylcathecol in relevant solvent and then use it.

 

Packing, Storage, Transportation and Notice:

Steel drum lined with plastic foil and avoiding light during storage and transportation. Stored cool and lightless place, far from heat. Transport it as the rules of general chemicals.

 

Liquid TBC Product Description

We the professional manufacturer of Tertiarybutylcathecol. Apart from producing solid Tertiarybutylcathecol, we can customize liquid Tertiarybutylcathecol for our customers with 3 configurations: 85% methanol solution, 45-50% alcohol solution and 92%liquid. After certification, it has obvious polymerization inhibiting effect, and it becomes high efficiency polymerization inhibitor. The liquid Tertiarybutylcathecol the derivative of Solid Tertiarybutylcathecol with the same physical properties as solid Tertiarybutylcathecool. (It can be customized.)Polymerisation inhibitor for monomers such as: Styrene, butadiene, vinyl acetate, vinyl chloride, Chloropene, Isoprene, Norbornene, Unsaturated hydrocarbons Well adapted to stabilize monomers which tend to react with oxygen to give peroxides, starting up a polymerization process. Tertiarybutylcathecol combines with peroxides to prevent polymerisation in the process of distillation, during transport,during storage.

 

 

 

 

Tersiyerbütilkatekol (4-tert-ButilCatechol) genellikle bir stabilizatör olarak ve butadien, stiren ve bir polimerizasyon inhibitörü olarak eklenir.Diğer reaktif monomer akışları. Polimerizasyon inhibitör etkisi için 60 ° C'de hidrokinondan 25 kat daha yüksektir. Stiren, Bütadien ve Vinil Asetat monomerlerinin, Polyester reçinelerinin işlenmesinde bir polimerizasyon inhibitörü olarak kullanılır. Poliüretan köpük üretiminde de stabilizatör olarak kullanılır. Ayrıca sentetik için antioksidanlar olarak kullanılabilir kauçuk, polimerler ve yağ türevleri, aminoformat katalizörleri için saflaştırma maddesi olarak kullanılabilir. Tersiyerbütilkatekol mevcuttur bir katı kristal ve metanol veya su içinde% 85'lik bir çözelti formudur. Tersiyerbütilkatekol için kısa 4-tert-Butilcatechol, önemli bir para cezasıdır kimyasal ürün. Polimerizasyon inhibitörü olarak oldukça iyi bir etkiye sahiptir. Üretim sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif madde otohemaglutinasyonunu önlemek için polimer monomer depolama ve olefin ve poliolefin taşıma işlemi olefin. Son zamanlarda yeni bir stil polimerizasyon inhibitörüdür.

 

Kullanım:

Tersiyerbütil katekol, üretim sürecinde ve olefin polimer monomer depolama ve taşıma sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Etilen üretim ekipmanları, bütadien üretim ekipmanları, stiren üretim ekipmanı, vb. gibi poliolefin yöntemi kullanma: İlgili çözücü içinde Tersiyerbütilkatekol çözün ve sonra kullanın.

 

Paketleme, Depolama, Nakliye ve İhbar:

Çelik folyo plastik folyo ile kaplanmış ve depolama ve nakliye sırasında ışıktan kaçınıyor. Serin ve hafif depolanmış Isıdan uzak bir yer. Genel kimyasalların kuralları olarak taşıyın.

 

 

Sıvı Tersiyer Bütil Katekol Ürün Açıklaması

Biz Tersiyerbütilkatekol'nin profesyonel üreticisi. Katı Tersiyer bütil katekol  üretmek dışında, müşterilerimiz için sıvı Tersiyer bütil katekol 'yi özelleştirebiliriz. 3 konfigürasyon:% 85 metanol çözeltisi,% 45-50 alkol solüsyonu ve% 92 sıvı. Sertifikasyondan sonra, belirgin Polimerizasyon inhibe edici etki ve yüksek verim polimerizasyon inhibitörü haline gelir. Sıvı Tersiyerbütilkatekol, katı Tersiyerbütilkatekol'nin katı yersiyer bütilkatekol ile aynı fiziksel özelliklere sahip türevidir. (Özelleştirilebilir.) Monomerlerin polimerizasyon inhibitörü gibi: Stiren, bütadien, vinil asetat, vinil klorür, Kloropen, İzopren, Norbornen, Doymamış hidrokarbonlar İyi eğilim gösteren monomerleri stabilize etmek için iyi adapte edilmiştir. Bir polimerizasyon işlemi başlatarak, peroksitler vermek için oksijen ile reaksiyona girer. Tersiyer bütil katekol, önlemek için peroksitlerle birleşir depolama sırasında, depolama sırasında, damıtma sürecinde polimerizasyon.


 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.