1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TCMTB 2-( THIOCYANOMATHYLTHIO) BENZOTHIAZOLE

TCMTB - 2-( THIOCYANOMETHYLTHIO) BENZOTHIAZOLE

CAS NUMBER: 21564-17-0

 

 

SYNONYMS:21564-17-0; 2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole; Superdavloxan; 2-((Thiocyanatomethyl)thio)benzo[d]thiazole; TCMTB;21564-17-0; TCMTB; Benthiazole; Thiocyanic acid; Acticide WB 300; Superdavloxan; 2thiocyanatomethylthiobenzothiazole; (2-benzothiazolylthio)methyl thiocyanate; 2-(thiocyanatomethylthio) benzothiazole; 2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole (TCMTB);2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole; 21564-17-0;2-(4-ThiocyanomethylThio)Benzothiazole(Tcmtb);

 

 

 

 

Identity of the active constituent must be established by one or more of the following methods: spectroscopic tests (IR spectrum, NMR, mass spectra), Chromatography (HPLC or GC retention time with reference compound) or any other suitable test method.The new ISO 13365:2011 develops a test method for the determination of the content of the preservative agents 2-(thiocyanomethylthio)-benzothiazole (TCMTB), 4-chloro-3- methylphenol (PCMC), 2-phenylphenol (OPP) and 2-Octyl- 3(2H) isothiazolone (OIT) in leather by liquid chromatography. The simultaneous determination of the fungicides TCMTB, PCMC, OPP, OIT, and also 2-mercaptobenzothiazol (MBT) and 3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate (IPBC) in leather samples was carried out by liquid chromatography (HPLC) with diode array ultraviolet detection. The sample preparation and extraction step was performed following the new ISO 13365 Standard. The mobile phase was 0.1% formic acid in water (A): 0.1% formic acid in acetonitrile (B). Gradient: 60% B, 6 min isocratic, then linear to 95% B in 9 min. The chromatographic detection introduced only a minor change with respect to the Standard: a photo diode array detector was used instead of a single wavelength ultraviolet one, thereby improving the reliability of the identifications and the sensitivity of the quantification. It has been ensured that 2,4,6-trichlorophenol (TCP) and pentachlorophenol (PCP) not interfere in the determination. The leather fortifications of 30 and 300 mg/kg yielded average TCMTB recoveries of 94% and 99%, respectively. The recoveries of the other fungicides were similar. The targeted fungicides were determined in 40 samples of commercial leather. Residues of TCMTB were found in 90% of samples. In summary, the new ISO 13365:2011 Standard provides a quick and reliable method not only for the determination of the four molecules that are within the scope of the Standard but also for other fungicides such as IPBC and MBT. (PDF) Determination of TCMTB and other fungicides in leather. The invention provides a solid TCMTB formulation for controlling the growth of at least one microorganism. The use of a solid TCMTB formulation, as compared to a liquid, minimizes user contact and is more readily packaged. A solid TCMTB formulation of the invention contains TCMTB adsorbed onto a water-soluble, salt carrier matrix, with the TCMTB present in an amount effective to control the growth of at least one microorganism, preferably in an aqueous system. Other microbicides and additives may also be incorporated into a solid TCMTB formulation of the invention. In a preferred embodiment, the formulation contains both TCMTB and one or more other microbicides (e.g., methylene bisthiocyanate (MTC)) and a water-soluble, salt carrier matrix. The TCMTB is adsorbed onto the water-soluble salt carrier matrix. The TCMTB and other microbicide are present in a combined antimicrobial amount effective for the control of at least one microorganism. A solid TCMTB formulation may be used in a wide variety of biocide applications. Accordingly, the invention also relates to a method for controlling the growth of at least one microorganism in a liquid, preferably aqueous, system. In particular, the method controls the growth of at least one microorganism in an aqueous system by contacting an aqueous system with a solid TCMTB formulation comprising TCMTB adsorbed onto a water-soluble salt carrier matrix in an amount effective to control the growth of at least one microorganism in the aqueous system.

 

 

 

 

 

 

Aktif bileşenin kimliği, aşağıdaki yöntemlerden bir veya daha fazlası ile belirlenmelidir: spektroskopik testler (IR) spektrum, NMR, kütle spektrumları), Kromatografi (referans bileşik ile HPLC veya GC tutma süresi) veya başka herhangi bir uygun test method.The yeni ISO 13365: 2011 koruyucu ajanların içeriğinin belirlenmesi için bir test yöntemi geliştirir 2-(tiyosiyanometiltio) -benzotiazol (TCMTB), 4-kloro-3-metilfenol (PCMC), 2-fenilfenol (OPP) ve 2-Oktil-3 (2H) - Derideki izotiyazolon (OIT) sıvı kromatografi ile. Fungisitler TCMTB, PCMC, OPP, eşzamanlı belirlenmesi deri örneklerinde OIT ve ayrıca 2-merkaptobenzotiazol (MBT) ve 3-iyodo-2-propinil-butilkarbamat (IPBC) gerçekleştirilmiştir. Diyot dizisi ultraviyole algılama ile sıvı kromatografisi (HPLC) ile. Örnek hazırlama ve ekstraksiyon adımı yeni ISO 13365 Standardını takiben gerçekleştirilmiştir. Mobil faz su içinde% 0.1 formik asittir (A):% 0.1 formik asit asetonitril (B). Gradyan:% 60 B, 6 dakika izokratik, daha sonra 9 dakikada% 95 B'ye doğrusal. Kromatografik algılama tanıttı Standart'a göre sadece küçük bir değişiklik: tek bir dalga boyunun yerine bir foto diyot dizisi detektörü kullanıldı Ultraviyole bir, böylece kimliklerin güvenilirliğini ve niceliğin duyarlılığını geliştirir. O var 2,4,6-triklorofenol (TCP) ve pentaklorofenolün (PCP) belirlenmeye müdahale etmemesi sağlanmıştır. Deri 30 ve 300 mg / kg'lık tahkimatlar, sırasıyla% 94 ve% 99'luk ortalama TCMTB geri kazanımları vermiştir. Geri kazanımları diğer fungisitler benzerdi. Hedeflenen fungisitler 40 ticari deri örneğinde belirlenmiştir. Kalıntıları TCMTB, örneklerin% 90'ında bulunmuştur. Özet olarak, yeni ISO 13365: 2011 Standardı hızlı ve güvenilir bir yöntem sağlamaktadır. Sadece Standardın kapsamı içinde olan ancak diğer fungisitler için olan dört molekülün belirlenmesi için IPBC ve MBT gibi.Derideki TCMTB ve diğer fungisitlerin belirlenmesi.Buluş, en az bir mikroorganizmanın büyümesini kontrol etmek için katı bir TCMTB formülasyonu sağlar. Kullanım bir katı TCMTB formülasyonunun, bir sıvıya kıyasla, kullanıcı temasını en aza indirir ve daha kolay bir şekilde paketlenir. Katı bir TCMTB buluşun formülasyonu TCMTB'nin suda çözünebilir, tuz taşıyıcı bir matriks üzerine adsorbe edilmiş TCMTB'yi içerir; tercihen sulu bir sistemde en az bir mikroorganizmanın büyümesini kontrol etmek için etkili bir miktar. Diğer mikrobisidler ve katkı maddeleri de buluşun bir katı TCMTB formülasyonuna dahil edilebilir. Tercih edilen düzenlemede, formülasyon hem TCMTB'yi hem de bir veya daha fazla başka mikrobisidi (örn., metilen bistiyosiyanat (MTC)) içerir. Ve suda çözünebilen bir tuz taşıyıcı matrisi. TCMTB, suda çözünür tuz taşıyıcı matrisine adsorbe edilir. TCMTB ve diğer mikrobisidler, en az bir mikroorganizmanın kontrolü için etkili bir kombine antimikrobiyal miktarda bulunur. Bir katı TCMTB formülasyonu çok çeşitli biyosit uygulamalarında kullanılabilir. Buna göre, buluş ayrıca bir tercihen sulu bir sistemde en az bir mikroorganizmanın büyümesini kontrol etmek için yöntem Özellikle, yöntem bir sulu sistemde en az bir mikroorganizmanın büyümesini bir sulu madde ile temas ettirerek kontrol eder. TCMTB içeren bir TCMTB formülasyonu ile bir miktarda suda çözünür bir tuz taşıyıcı matrisi üzerine adsorbe edilen sistem Sulu sistemde en az bir mikroorganizmanın büyümesini kontrol etmek için etkilidir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.