1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TBHP 70%( TERT BUTYL HYDROPEROXİDE 70% - TERT BÜTİL HİDROPEROKSİT %70)


TERT BUTYL HYDRO PEROXİDE 70% ( TERT BÜTİL HİDRO PEROKSİT %70 )


CAS NO: 75-91-2

EC NO: 200-915-7

  

 

SYNONYMS: 1,1-Dimethylethyl hydroperoxide; 2-Hydroperoxy-2-methylpropane; TBHP; 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate; 367522-96-1 ; BMPyrrOTf; ≥95.0% (T); ≤0.3% water; tert-Butyl Hydroperoxide (70% inWater); 75-91-2; 7732-18-5 ; tert-Butyl hydroperoxide ;TERT-BUTYL HYDROPEROXIDE; 75-91-2; T-Butyl hydroperoxide; TBHP; Tert-Butylhydroperoxide; Perbutyl H ; Hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl; Cadox TBH; 1,1-Dimethyl hydroperoxide; Perbutyl H; t-Butyl hydroperoxide; TBHP; Trigonox AW70 TBHP, tbhp 70 %, TERTBUTYLHYDROPEROXIDE, TERTBÜTİLHİDROPEROKSİT, tersiyer, bütil, hidroksi, peroksit, cas no : 75-91-2, tersiyer, bütil, hidro, peroksit, tertiary butyl hydroperoxide ; 1,1-Dimethyl ethyl hydroperoxide ( 1,1-Dimetil etilhidroksiperoksit ) , Tertiary butyl hydroperoxide ( Tertiary butil hidroperoksit ), t-Butyl hydroperoxide; 2-Hydroperoxy-2-methylpropane ( 2-Hidroperoksi-2-metilpropan ) ; Hydroperoxide, t-Butyl; Hydroperoxide; tert-Butyl; t Butyl Hydroperoxide; t Butylhydroperoxide; t-Butyl Hydroperoxide; t-Butylhydroperoxide; tert Butyl; Hydroperoxide; tert Butylhydroperoxide; tert-Butyl Hydroperoxide; tert-Butylhydroperoxide; tertiary Butylhydroperoxide; tertiary-Butylhydroperoxide; TERT-BUTYL HYDROPEROXIDE; TBHP; T-Butyl hydroperoxide; Perbutyl H; tert-Butylhydroperoxide; t-Butylhydroperoxide; 2-Hydroperoxy-2-methylpropane; 75-91-2; 1,1-Dimethylethyl hydroperoxide; Hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl; Hydroperoxyde de butyle tertiaire; Terc. butylhydroperoxid; tert-Butyl hydrogen peroxide; Hydroperoxide; tert-butyl;

 

 

 

T-Hydro TBHP provides a readily available and convenient source of active oxygen suitable for diverse oxidation technologies. Lyondell`s epoxidation of propylene to propylene oxide accounts for the largest commercial application for TBHP. Producers of initiators use T-Hydro solution to synthesize many perester, dialkyl peroxide and perketal derivatives.The product itself serves as a free radical initiator for polymerizations, copolymerizations, graft polymerizations and curing of polymers. T-Hydro TBHP offers advantages of versatility, regioselectivity, stereoselectivity, chemoselectivity and reactivity control with catalyst choice, mild reaction conditions and bulk availability. T-Hydro TBHP finds use in preparing specialty chemicals required by fine chemical and performance chemical industries such as pharmaceuticals and agrochemicals. TBHP can selectively oxidize hydrocarbons, olefins and alcohols. Asymmetric epoxidation and kinetic resolution with TBHP can provide access to complex chiral intermediates. T-Hydro TBHP provides a readily available and convenient source of active oxygen suitable for diverse oxidation technologies. Lyondell`s epoxidation of propylene to propylene oxide accounts for the largest commercial application for TBHP. Producers of initiators use T-Hydro solution to synthesize many perester, dialkyl peroxide and perketal derivatives.The product itself serves as a free radical initiator for polymerizations, copolymerizations, graft polymerizations and curing of polymers. T-Hydro TBHP offers advantages of versatility, regioselectivity,stereoselectivity, chemoselectivity and reactivity control with catalyst choice, mild reaction conditions and bulk availability.T-Hydro TBHP finds use in preparing specialty chemicals required by fine chemical and performance chemical industries such as pharmaceuticals and agrochemicals. TBHP can selectively oxidize hydrocarbons, olefins and alcohols. Asymmetric epoxidation and kinetic resolution with TBHP can provide access to complex chiral intermediates.

 

 

 

Physical Hazards

T-Hydro TBHP is a highly reactive product. The three types of significant physical hazards are flammability, thermal and decomposition due to contamination (see Section 2 for toxicity hazards). To minimize these hazards, avoid exposure to heat, fire or any condition that will concentrate the liquid material. Store away from heat, sparks, open flames, foreign contaminants, combustibles and reducing agents. Inspect containers frequently to identify bulges or leaks.

 

Flammability Hazards

 

T-Hydro TBHP is highly combustible with a flash point of 38°C (100°F).Once ignited, the material burns with a flare-burning effect. During combustion, thermal decomposition may occur as well. As a peroxide, T-Hydro TBHP vapors can burn in the absence of oxygen.Determination of flammability limits are affected by temperature, pressure, the volume of sample tested and type of ignition source. The lower flammability limit of T-Hydro solution vapors in air is 5.75 vol% TBHP at 80°C (176°F). The upper flammability limit is 100 vol% TBHP.Because TBHP is capable of decomposing at elevated temperatures with the generation of oxygen, the flammability limits in nitrogen were also measured under the above conditions. The lower flammability limit in pure nitrogen is 42.8 mol% and the upper limit is 100%. The lower flammability limit will decrease as decomposition occurs and oxygen is generated, depending on temperature and time. Similarly, the flash point of T-Hydro TBHP in pure nitrogen is 74°C (165°F) and will decrease as decomposition occurs.
 

 


Thermal Hazards

Compared with most other hydroperoxides, T-Hydro TBHP has high thermal stability. The material is stable at temperatures below approximately 38°C (100°F), and unadulterated material may keep for several months without a significant loss of activity. However, at increased temperatures T-Hydro solution will deflagrate1 rather than detonate with a concurrent generation of oxygen, highly flammable isobutylene and incomplete combustion products such as carbon monoxide. The thermal decomposition rate and half-life of TBHP will change dramatically depending upon specific conditions. Surface-tovolume effects as well as container material and trace contamination may change rate and temperature relationships for decomposition.

 

 

 

 

 

 

T-Hydro TBHP, çeşitli oksidasyona uygun, kolayca bulunabilen ve uygun bir aktif oksijen kaynağı sağlar teknolojiler. Lyondell`in propilenin propilen okside epoksitlenmesi en büyük ticari TBHP için uygulama. İnisiyatörler üreticileri, birçok perester, dialkil peroksiti sentezlemek için T-Hydro solüsyonu kullanırlar.Perketal türevleri. Ürünün kendisi polimerizasyonlar, kopolimerizasyonlar, greft için serbest radikal başlatıcı görevi görür.Polimerizasyonlar ve polimerlerin kürlenmesi. T-Hydro TBHP çok yönlülük, regioselectivity, stereoselectivity avantajları sunuyor,katalizör seçimi, hafif reaksiyon koşulları ve toplu kullanılabilirlik ile kemoselektivite ve reaktivite kontrolü.T-Hydro TBHP, ince kimyasal ve performans kimya endüstrilerinin gerektirdiği özel kimyasalların hazırlanmasında kullanılır.ilaç ve zirai ilaç olarak. TBHP, hidrokarbonları, olefinleri ve alkolleri seçici olarak oksitleyebilir. Asimetrik TBHP ile epoksidasyon ve kinetik çözünürlük, karmaşık kiral ara maddelere erişim sağlayabilir. T-Hydro TBHP bir sağlar Çeşitli oksidasyon teknolojileri için uygun, aktif ve uygun oksijen kaynağıdır. Lyondell`in epoksidasyonu Propilenin propilen oksit için en büyük ticari uygulama TBHP için hesaplar. İnisyatör üreticileri T kullanıyor.Birçok solucanı, dialkil peroksidi ve perketal türevleri sentezleyen hidro çözeltidir. Ürünün kendisi ücretsiz olarak hizmet vermektedir.Polimerizasyonlar, kopolimerizasyonlar, aşı polimerizasyonu ve polimerlerin kürlenmesi için radikal başlatıcı.T-Hydro TBHP çok yönlülük, regioselectivity, stereoselectivity, chemoselectivity ve reaktivite kontrol avantajları sunuyor katalizör seçimi, hafif reaksiyon koşulları ve toplu kullanılabilirlik ile. T-Hydro TBHP, özel kimyasalların hazırlanmasında kullanılır.ilaç ve zirai kimyasallar gibi ince kimyasal ve performans kimyasal endüstrilerince gereklidir. TBHP olabilir Hidrokarbonları, olefinleri ve alkolleri seçici olarak oksitler. TBHP ile asimetrik epoksidasyon ve kinetik çözünürlük Karmaşık kiral ara maddelere erişim sağlar.

 

 


Fiziksel riskler

T-Hydro TBHP oldukça reaktif bir üründür. Üç tür önemli fiziksel tehlikeler yanıcıdır, termal ve Kirlenme nedeniyle ayrışma (toksisite tehlikeleri için Bölüm 2`ye bakınız). Bu tehlikeleri en aza indirmek için, ısıya maruz kalmaktan kaçının, sıvı malzemeyi yoğunlaştıracak yangın veya herhangi bir durum. Isıdan, kıvılcımdan, açık alevden, yabancıdan uzak tutunuz. Kirleticiler, yanıcı maddeler ve indirgeyici maddeler. Çıkıntıları veya sızıntıları tanımlamak için kapları sık sık kontrol edin.

 


Yanma Tehlikesi

 

T-Hydro TBHP bir parlama noktası 38 ° C (100 ° F) ile yanıcıdır. Alevlenirse, malzeme parlama ile yanar. Yanma sırasında, termal ayrışma da meydana gelebilir. Bir peroksit olarak, T-Hydro TBHP buharları yanabilir Oksijen yokluğu. Yanıcılık limitlerinin belirlenmesi, sıcaklık, basınç ve test edilen örnek hacminden etkilenir.Ve ateşleme kaynağının türü. Havadaki T-Hydro çözelti buharlarının düşük tutuşma sınırı,% 5,75 volt TBHP`dir. 80 ° C (176 ° F). Üst alevlenme limiti 100 vol% TBHP`dir. Çünkü TBHP yüksek sıcaklıklarda ayrışabilir. Oksijen üretimiyle, azottaki yanıcılık limitleri de yukarıdaki koşullar altında ölçülmüştür. Alt Saf azotta yanma sınırı% 42,8 mol, üst sınır ise% 100`dür. Düşük yanmazlık sınırı sıcaklık ve zamana bağlı olarak ayrışma meydana gelir ve oksijen oluşur. Benzer şekilde, T-Hydro TBHP`nin parlama noktası Saf azotta 74 ° C (165 ° F) `dir ve ayrışma meydana geldikçe azalacaktır.
 

 


Termal Tehlikeler

Diğer hidroperoksitler ile karşılaştırıldığında T-Hydro TBHP yüksek termal stabiliteye sahiptir. Malzeme sıcaklıklarda kararlıdır yaklaşık 38 ° C (100 ° F) altında ve katkısız malzeme önemli bir kayıp olmadan birkaç ay sürebilir aktivite. Bununla birlikte, artan sıcaklıklarda T-Hydro çözeltisi, eşzamanlı olarak patlatılmak yerine deflagrate olur Oksijen, yüksek derecede yanıcı izobütilen ve karbon monoksit gibi tamamlanmamış yanma ürünlerinin üretilmesi. Termal TBHP`nin ayrışma oranı ve yarı ömrü, spesifik koşullara bağlı olarak önemli ölçüde değişecektir. Yüzey-tovolume konteynır malzemesi ve iz kirliliğinin yanı sıra etkiler, için oran ve sıcaklık ilişkilerini değiştirebilir.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.