1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYMETACRYLATE (POLİMETAKRİLAT)

POLYMETACRYLATE

CAS NO:25087-26-7

METATAGS:POLYMETACRYLATE; 2-methyl-2-propenoicacihomopolymer;2-Propenoicacid,2-methyl-,homopolymer;anaerobicadhesive(gy-168);anaerobicadhesive(gy-340);METHACRYLIC ACID POLYMER;POLYMETHACRYLATE;POLYMETHACRYLATE MICRO PARTICLES;POLY(METHACRYLIC ACID);Polymethyl methacrylate. Also: a salt or ester of polymethacrylic acid; a polymer of an ester of methacrylic acid; Polymethacrylic acid; Poly(methacrylic acid), Poly(methacrylic acid) ; Poly(methacrylic acid); Poly(methacrylic acid); Polymethacrylate
; Polymethacrylic acid; Polymethacrylic acid; POLYMETHACRYLATE;POLY(METHACRYLIC ACID);METHACRYLIC ACID POLYMER;anaerobicadhesive(gy-340);anaerobicadhesive(gy-168);methacrylic acid homopolymer;POLYMETHACRYLATE MICRO PARTICLES;2-methyl-2-propenoicacihomopolymer;2-Propenoicacid,2-methyl-,homopolymer;2-methyl-2-propenoic acid homopolymer; 2-methyl-2-propenoicacihomopolymer; 2-Propenoicacid,2-methyl-,homopolymer; anaerobicadhesive(gy-168); anaerobicadhesive(gy-340); METHACRYLIC ACID POLYMER; POLYMETHACRYLATE; POLYMETHACRYLATE MICRO PARTICLES; POLY(METHACRYLIC ACID); METAKRİLİK ASİT; metakrilik asit; metakrilat; meta akrilat; polymetakrilat; polimetakrilat; polimethacrilat; polimethacrylate; polimeteacrilat.

 

 

 

 

 

 

PMA (Polymethacrylate)
Lubrizol Polymethacrylate (PMA) polymers are often used in high performance industrial and driveline lubricants. PMA polymers provide very good viscosity index increase, are shear stable and have excellent low temperature fluidity which is important for automatic transmission, gear oils and multi-viscosity hydraulic fluids. Functionalized PMAs with amine dispersants boost a lubricant's oxidation and cleanliness performance.

The viscosity and rheological properties of the dispersive polymethacrylic additives of ubricating oils are investigated in this paper. Polymeric additives are synthesized by copolymerization of styrene, long-chain alkyl methacrylates and a functional comonomer that contributes to the dispersive properties,1,2,8 dimethylaminoethyl methacrylate, in mineral base oil. Free-radical mechanism was handed in isothermal reactions where peroxy initiator was used. Viscosity of diluted solutions of homopolymeric constituents of investigated additives in a modal solvent, toluene, was investigated in detail, in order to assess polymer / solvent molecular interactions, and, thereby a more detailed description of rheological properties.

Insight into the supramolecular structure formed by a polymethacrylate with a highly tapered side chain is obtained from parallel X-ray analysis of oriented fibers of the polymer and its monomeric precursor. The polymer is poly(2-{2-[2-(2-methacryloyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 3,4,5-tris(p-dodecyloxybenzyloxy)benzoate) (abbreviated to 12-ABG-4EO-PMA); the monomeric precursor is the hydroxy-terminated side chain 2-{2-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethoxy]ethoxy}ethyl 3,4,5-tris(p-dodecyloxybenzyloxy)benzoate (12-ABG-4EO-OH). The polymer and precursor both form ordered solid state structures that are converted to columnar hexagonal liquid crystalline (φh) phases at approximately 40°C and 50°C, respectively. The ordered solid state structures consist of ordered hexagonally packed cylindrical columns, in which the monomer units are probably packed with helical symmetry. For the polymer at 25°C, the column diameter is 60.4Å with an axial repeat of 5.03Å containing eight monomer units. For the precursor at 25°C, the column diameter is reduced to 53.5Å, probably due to the absence of the polymer backbone from the center of the column, and the axial repeat is doubled to 10.04Å. The X-ray data are compatible with a tighter winding of the monomers in a helical structure, but otherwise suggest that there are common features in the stacking of the aromatic groups in the two structures.

Polymethacrylates are an important class of materials possessing a wide range of properties. Extensive studies by laboratories around the globe have lead to the discovery of many commercial applications for polymethacrylates spanning high-performance engineering plastics, energy storage materials, functional coatings, and biomaterials. More specifically, polymethacrylate derivatives have a long established role in biomedical devices and are utilized in restorative dental composites, contact lens materials, and bone cement. Here we present a review of polymethacrylate literature that demonstrates the evolution of combined combinatorial synthetic and high-throughput screening methodologies in the correlation of structure-property relationships for the discovery and evaluation of new materials. We focus on the field of biomaterials and the development of computational modeling tools for the prediction of polymer properties and bio-response.

Polymethacrylates as materials
In 1880, poly(methacrylic acid) became the first reported methacrylate polymer to be synthesized. Forty-eight years later, poly(methyl methacrylate) (PMMA) was developed. PMMA was eventually marketed in 1933 and is now the world's most widely produced methacrylate polymer. Today, worldwide annual production of methacrylate polymers exceeds 2 million metric tons.

Polymethacrylates are produced using free radical addition polymerization, one of the most widely used methods for the commercial production of high molecular weight polymers . In addition to being both cost effective and relatively simple to implement, free radical polymerization has the advantage of working with many monomer types and functional groups. Free radical polymerization of methacrylates is conducted by a variety of different methods, including bulk, solution, suspension, and emulsion. In general, the mechanism of free radical addition polymerization involves formation of free radicals from an initiator species, reaction of the free radical with monomer to form a radical monomer species, and subsequent propagation to high polymer by repeated addition of monomer to the growing radical chain. Polymerization is terminated by radical-radical reaction through coupling or disproportionation.

 

 

 

 

 

 

PMA (Polimetakrilat)
Lubrizol Polimetakrilat (PMA) polimerler genellikle yüksek performanslı endüstriyel ve aktarma organları yağlayıcılarında kullanılır. PMA polimerleri çok iyi viskozite indeksi artışı sağlar, kesilmezdir ve otomatik şanzıman, dişli yağları ve çok viskoziteli hidrolik sıvılar için önemli olan mükemmel düşük sıcaklıkta akışkanlığa sahiptir. Amin dispersanları içeren işlevselleştirilmiş PMA'lar, bir yağlayıcı maddenin oksidasyon ve temizlik performansını artırır.

Bu makalede, yağlama yağlarının dispersiyon polimetakrilik katkılarının viskozite ve reolojik özellikleri araştırılmıştır. Polimerik katkı maddeleri, stiren, uzun zincirli alkil metakrilatların ve mineral baz yağındaki dispersiyon özelliklerine, 1,2,8 dimetilaminoetil metakrilata katkıda bulunan bir fonksiyonel komonomerin kopolizasyonu ile sentezlenir. Peroksi başlatıcı kullanılan izotermal reaksiyonlarda serbest radikal mekanizma elde edildi. Polimer / çözücü moleküler etkileşimlerini ve dolayısıyla reolojik özelliklerin daha ayrıntılı bir tanımını yapmak için, incelenen katkıların homopolimerik bileşenlerinin seyreltilmiş çözeltilerinin, bir tür çözücü, toluen içinde viskozitesi ayrıntılı olarak araştırılmıştır.

Oldukça inceltilmiş bir yan zincire sahip bir polimetakrilatın oluşturduğu supramoleküler yapıyı anlama, polimerin ve monomerik öncülünün yönlendirilmiş liflerinin paralel X-ışını analizinden elde edilir. Polimer, poli (2- {2- [2- (2-metakriloiloksietoksi) etoksi] etoksi} etil 3,4,5-tris (p-dodesiloksibenziloksi) benzoat) (12-ABG-4EO-PMA olarak kısaltılır); Monomerik öncül hidroksi sonlanan yan zincirdir 2- {2- [2- (2-hidroksietoksi) -etoksi] etoksi} etil 3,4,5-tris (p-dodesiloksibenziloksi) benzoat (12-ABG-4EO-OH ). Polimer ve öncül, sırasıyla yaklaşık 40 ° C ve 50 ° C'de sütun altı altıgen likit kristal (φh) fazlara dönüştürülen sıralı katı hal yapıları oluşturmaktadır. Sipariş edilen katı hal yapıları, altıgen halinde paketlenmiş silindirik sütunlardan oluşur ve monomer birimleri muhtemelen sarmal simetri ile paketlenmiştir. 25 ° C'deki polimer için, sütun çapı, sekiz monomer birimi içeren 5.03Å'lık bir eksenel tekrarla 60.4Å'tır. Prekürsör 25 ° C'de sütun çapı, muhtemelen kolonun merkezinden polimer omurgasının bulunmaması nedeniyle 53.5 ° 'ye düşürülür ve eksenel tekrar, 10.04 °' ye iki katına çıkarılır. X-ışını verileri, sarmal bir yapıda monomerlerin sıkı bir şekilde sarılması ile uyumludur, ancak aksi halde, iki yapıdaki aromatik grupların istiflenmesinde ortak özellikler bulunduğunu önermektedir.

Polimetakrilatlar geniş bir özellik yelpazesine sahip önemli bir malzeme sınıfıdır. Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar tarafından kapsamlı çalışmalar, yüksek performanslı mühendislik plastikleri, enerji depolama malzemeleri, fonksiyonel kaplamalar ve biyomalzemeleri kapsayan polimetakrilatların birçok ticari uygulamasının keşfedilmesine yol açmıştır. Daha spesifik olarak, polimetakrilat türevleri, biyomedikal cihazlarda uzun süredir kurulmuş bir role sahiptir ve restoratif diş kompozisyonlarında, kontakt lens materyallerinde ve kemik çimentosunda kullanılır. Burada, yeni materyallerin keşfi ve değerlendirilmesi için yapı-özellik ilişkilerinin korelasyonunda kombine kombinasyonel sentetik ve yüksek verimli tarama metodolojilerinin evrimini gösteren polimetakrilat literatürünün bir gözden geçirmesini sunuyoruz. Biyomalzemeler alanına ve polimer özelliklerinin ve biyo-tepki tahmini için hesaplama modelleme araçlarının geliştirilmesine odaklanıyoruz.

Malzemeler olarak polimetakrilatlar
1880'de poli (metakrilik asit) sentezlenecek ilk bildirilen metakrilat polimer oldu. Kırk sekiz yıl sonra, poli (metil metakrilat) (PMMA) geliştirildi. PMMA sonunda 1933 yılında pazarlandı ve şu anda dünyanın en çok üretilen metakrilat polimeridir. Bugün, dünya çapında yıllık metakrilat polimer üretimi 2 milyon metrik tonu aşıyor.

Polimetakrilatlar, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin ticari üretimi için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan serbest radikal ekleme polimerizasyonu kullanılarak üretilmektedir. Hem maliyet açısından hem de nispeten basit uygulanmasına ek olarak, serbest radikal polimerizasyonu pek çok monomer türü ve fonksiyonel grup ile çalışma avantajına sahiptir. Metakrilatların serbest radikal polimerizasyonu hacim, çözelti, süspansiyon ve emülsiyon gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Genel olarak, serbest radikal ilaveli polimerizasyon mekanizması, bir başlatıcı türünden serbest radikal oluşumunu, radikal bir monomer türü oluşturmak için serbest radikal ile monomer arasındaki reaksiyonu ve büyüyen radikal zincirine monomer tekrar eden ilavesi ile yüksek polimere ilerlemeyi içerir . Polimerizasyon, bağlanma veya orantısızlaştırma yoluyla radikal-radikal reaksiyonu ile sonlandırılır.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.