1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ETHYLENE DIAMINE TETRA METHYLENE PHOSPONIC ACID (ETİLEN DİAMİN TETRA METİLEN FOSFONİK ASİT)

CAS No: 1429-50-1
EC No: 215-851-5


Molecular Formula: C6H20N2O12P4
Molecular Weight: 436.13


SYNONYMS
Ethylene diamine, tetra(methylene phosphonic acid)EDTMPA(Solid), EDTMP, EDTMPO;N,N,N,N-Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid); Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid); (Ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid; [ethane-1,2-diylbis(nitrilodimethanediyl)]tetrakis(phosphonic acid); Antiscale and inhibitor; Ethylene Diamine; Tetra(Methylene Phosphonic Acid) ;Ethylenebis(Nitrilodimethylene)Tetraphosphonic Acid; Ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid),;68Ga)-EDTMP;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, ammonium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, calcium (1:1) salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, hexasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, octaammonium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, pentasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, potassium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, sodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, tetrapotassium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, tetrasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, trisodium salt;68Ga-EDTMP;Dequest 2041;editempa;editempaacid;EDTPO;ethylenediaminetetra(methylenephosphonic)acid;ethylenediaminetetramethylenephosphonate, gallium salt;gallium-68 labeled ethylenediamine tetramethylene phosphonate;N,N,N',N' ethylenediamine tetra(methylenephosphonic acid;EDTMP


PROPERTIES
EDTMPA (Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid) is white crystal powder at room temperature, with melting point 215-217℃, easy dissolved in ammonia, but hard to be dissolved in water: the solubility is less that 5% at room temperature.
EDTMPA has a strong ability to chelate metal ions, and its complexation constant of copper ion is the largest of all chelating agents, including EDTA.

EDTMPA (Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid) is a kind of high-pure grade reagent and innocuous, it can be used as detergent in semiconductor chip to prepare integrated circuit, as carrying agent for radioelement in medical industry, and as agent for inspection and therapy. The chelating capacity of EDTMPA largely exceed that of EDTA, and can replace EDTA for chelating agent at almost any situation.

EDTMPA or ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid) is a phosphonic acid. It has chelating and anti corrosion properties. EDTMPA is the phosphonate analog of EDTA. It is classified as a nitrogenous organic polyphosphonic acid.
EDTMPA is normally delivered as its sodium salt, which exhibits good solubility in water.
Used in Water treatment as an antiscaling and anti corrosion agent, the corrosion inhibition of EDTMPA is 3-5 times better than that of inorganic polyphosphate. It has good chemical stability and thermal tolerance. It shows excellent scale inhibition ability under temperature 200 °C. It functions by chelating with many metal ions.
The anti-cancer drug Samarium (153Sm) lexidronam is also derived from EDTMPA.
EDTMP or ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid) is a phosphonic acid. It has chelating and anti corrosion properties. EDTMP is the phosphonate analog of EDTA.[1] It is classified as a nitrogenous organic polyphosphonic acid.
Properties and applications
EDTMP is normally delivered as its sodium salt, which exhibits good solubility in water.
Used in Water treatment as an antiscaling and anti corrosion agent, the corrosion inhibition of EDTMP is 3-5 times better than that of inorganic polyphosphate. It has good chemical stability and thermal tolerance. It shows excellent scale inhibition ability under temperature 200 °C. It functions by chelating with many metal ions.
The anti-cancer drug Samarium (153Sm) lexidronam is also derived from EDTMP.


SAFETY PROTECTION
Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water. 


PACKAGE AND STORAGE
Storage for one year in shady room and dry place.


Safety and Hazards
Hazards Identification
GHS Classification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 151 companies from 5 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.

H315 (98.68%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
H319 (96.03%): Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]
H335 (47.02%): May cause respiratory irritation [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Respiratory tract irritation]

Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.

 

 

 

 

 

 

 

CAS No: 1429-50-1
EC No: 215-851-5


Molekül formülü: C6H20N2O12P4
Molekül ağırlığı: 436.13


SYNONYMS
Ethylene diamine, tetra(methylene phosphonic acid)EDTMPA(Solid), EDTMP, EDTMPO;N,N,N,N-Ethylenediaminetetra(methylenephosphonic acid); Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid); (Ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid; [ethane-1,2-diylbis(nitrilodimethanediyl)]tetrakis(phosphonic acid); Antiscale and inhibitor; Ethylene Diamine; Tetra(Methylene Phosphonic Acid) ;Ethylenebis(Nitrilodimethylene)Tetraphosphonic Acid; ; Ethylenediamine tetra(methylene phosphonic acid),;68Ga)-EDTMP;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, ammonium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, calcium (1:1) salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, hexasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, octaammonium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, pentasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, potassium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, sodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, tetrapotassium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, tetrasodium salt;(ethylenedinitrilo)-tetramethylenephosphonic acid, trisodium salt;68Ga-EDTMP;Dequest 2041;editempa;editempaacid;EDTPO;ethylenediaminetetra(methylenephosphonic)acid;ethylenediaminetetramethylenephosphonate, gallium salt;gallium-68 labeled ethylenediamine tetramethylene phosphonate;N,N,N',N' ethylenediamine tetra(methylenephosphonic acid;EDTMP


ÖZELLİKLERİ
EDTMPA (etilendiamin tetra (metilen fosfonik asit) oda sıcaklığında beyaz kristal tozdur, erime noktası 215-217 ℃ ile, amonyakta kolay çözülür, ancak suda çözünmesi güçtür: çözünürlüğü oda sıcaklığında% 5 daha azdır.
EDTMPA, metal iyonlarını şelatlamak için güçlü bir kabiliyete sahiptir ve bakır iyonu kompleksini sabit tutar, EDTA dâhil tüm kenetleme maddelerinin en büyüğüdür.

EDTMPA (etilendiamin tetra (metilen fosfonik asit) bir tür yüksek saflık dereceli reaktif ve zararsızdır, entegre devre hazırlamak için yarı iletken çipte deterjan olarak kullanılabilir, tıp sektöründe telsiz için taşıyıcı ajan olarak ve muayene ve terapi için ajan olarak kullanılabilir. EDTMPA'nın şelatlama kapasitesi büyük ölçüde EDTA'nınkinden fazladır ve hemen hemen her durumda şelatlama maddesi için EDTA' nın yerini alabilir.

EDTMPA veya etilendiamin tetra (metilen fosfonik asit) bir fosfonik asittir. Çelatlama ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir. EDTMPA, EDTA'nın fosfonat analogudur. Azotlu organik bir polifosfonik asit olarak sınıflandırılmıştır.
EDTMPA normal olarak suda iyi bir çözünürlük sergileyen sodyum tuzu olarak verilir.
Su arıtımında antiscaling ve anti korozyon maddesi olarak kullanılan EDTMPA'nin korozyon inhibisyonu inorganik polifosfattan 3-5 kat daha iyidir. İyi kimyasal kararlılığa ve termal toleransa sahiptir. 200 ° C sıcaklıkta mükemmel ölçek inhibisyon kabiliyeti gösterir. Birçok metal iyon ile şelasyon yaparak çalışır.
Kanser karşıtı ilaç Samarium (153Sm) lexidronam da EDTMPA'den türetilmiştir. EDTMP veya etilendiamin tetra (metilen fosfonik asit) bir fosfonik asittir. Çelatlama ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir. EDTMP, EDTA'nın fosfonat analoğudur.Azotlu organik bir polifosfonik asit olarak sınıflandırılmıştır.
Özellikleri ve uygulamaları
EDTMP normal olarak suda iyi bir çözünürlük sergileyen sodyum tuzu olarak verilir.
Su arıtımında antiscaling ve anti korozyon maddesi olarak kullanılan EDTMP'nin korozyon inhibisyonu inorganik polifosfattan 3-5 kat daha iyidir. İyi kimyasal kararlılığa ve termal toleransa sahiptir. 200 ° C sıcaklıkta mükemmel ölçek inhibisyon kabiliyeti gösterir. Birçok metal iyon ile şelasyon yaparak çalışır.
Kanser karşıtı ilaç Samarium (153Sm) lexidronam da EDTMP'den türetilmiştir.

 

EMNİYET KORUMASI
Temas ettikten sonra göz ve cilt ile temasından sakının, su ile yıkayın.

 

PAKET VE DEPOLAMA
Gölgeli odada ve kuru yerde bir yıl boyunca depolama.

 

Güvenlik ve Tehlikeler
Tehlike TANITIMI
GHS Sınıflaması
GHS Tehlike İfadeleri
151 firmanın 5 bildiriden ECHA C & L Envanterine sağladığı toplam GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir. H315 (% 98.68): Ciltte tahrişe neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi] H319 (% 96.03): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi] H335 (% 47.02): Solunum yolu tahrişine neden olabilir [Uyarı Spesifik hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi] Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.