1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BLOWN CASTOR OIL (ŞİŞİRİLMİŞ HİNT YAĞI)

CAS NO:68187-84-8

METATAGS:BLOWN CASTOR OIL; Seatons Blown Castor Oil 90; Einecs 269-128-4;BLOWN CASTOR OIL;Oxidized castor oil;Castor oil, partially oxidized; Castor oil, oxidized; Oxidized castor oil; BLOWN, CASTOR, OIL; blown, castor, oil; blown, castor oil; blown, castro oil; blown, castro, oil; üzüm, hint, yağı; üflemeli, hint, yağı; hint yağı; hint yagı; hint yagi; üflemeli yag; üflemeli yağ; üflemeli hint yaği; üflemeli hint yagi; üflemeli hint yagı; blown hint yağı; blown hint yagı; blown hint yagi; oksitlenmiş hint yağı; oksitlenmiş, hint, yağı; oksitlenmiş, hint yağı; oksitlenmiş, hint yaği; oksitlenmiş, hint yagı;ŞİŞİRİLMİŞ HİNT YAĞI.

 


Blown Castor Oil
Blown or oxidized castor oil is prepared by blowing air or oxygen into it at temperatures of 80 - 1300C, with or without catalyst to obtain oils of varying viscosity .The process is called oxidative polymerization. This increases the viscosity and specific gravity of the oil.

Blown castor oil is available in the standard viscosity 5-10 poise, 20-25 poise, 30-35 poise, 45-55 poise, 90-110 poise.

Applications:

· Blown castor oil is a potential replacement for phthalates and is used primarily as a plasticizer for lacquers, inks, adhesives, hydraulic fluids and leathers.

· Castor oil has been long used as a plasticizer for celluloid and in lacquers but the blown oil has been discovered to perform better.

Blown castor oil (BCO)
General
Blown castor oil (also known as: castor stand oil, oxidized castor oil, polymerised castor oil) is a
golden yellow to honey coloured viscous liquid.

Standard specifications*
specific gravity (16°C) 0,96 - 1,0
viscosity** Poise (or as requested) 15-17
acid value mg KOH/g 3 - 25
iodine value (Wijs) g I2/100g 60 - 82
hydroxyl value 130 - 165
saponification value mg KOH/g 190 - 245
* Different grades of BCO are available on request.
** The higher the viscosity, the higher the specific gravity, the acid value and the saponification value and the lower the iodine
value and the hydroxyl value.
Applications
• adhesives (hot-melt and solution): plasticizer and coupling solvent for resins and modifiers.
• inks: resin and binder plasticizer, medium for dispersion of pigments and dyes. In heat-set inks,
the blown castor oil acts as a water-fighter and improves the dot-resolution of the ink.
• lubrication: industrial lubricants and penetrants. Plug valve lubricant base (oil and solvent resistant).
• polish: wood and metal, for performance and high gloss.
• caulks and sealants: flexibility, penetration, adhesion.
• leather dressing: flexibility, permanence.
• hydraulic fluids: lubricity additive, safe on rubbers and plastics.
• rubber compounding: "nerve" reduction, milling aid. Reacted with sulphur to produce factice
(vulcanized oil), an elastomeric processing aid.
• others: demulsifier formulations in combination with kerosene, tall-oil, lubricants, etc.
Oxidative polymerization of castor oil yields products with increased viscosities and decreasing solubility in aliphatic solvents, increasing compatibility with various resins and improved ability to wet and disperse pigments while imparting solvent and abrasion resistance to lacquer systems. The polymerized oils are used to plasticize a variety of resins in adhesive and sealant systems, inks and hot melts. The heavier viscosity polymerized oils are processing aids and plasticizers for rubber polymers, imparting oil and solvent resistance.
Blown Castor Oils are prepared by bubbling air through the oil at elevated temperatures. This process increases both viscosity and specific gravity. These oils are used primarily as plasticizers for lacquers, inks, adhesives and leathers.

 

 

Üflemeli Castor Yağı
Üflenen veya oksitlenmiş hint yağı, katalizörlü veya katalizörlü 80-100 ° C'de havayı veya oksijeni üfleyerek hazırlanır ve farklı viskoziteli yağlar elde edilir. Bu işleme oksidatif polimerizasyon denir. Bu, yağın viskozitesini ve özgül ağırlığını arttırır.

Üflenen hint yağı, standart viskozitede 5-10 durgunluk, 20-25 duruluk, 30-35 durgunluk, 45-55 durgunluk, 90-110 duruluk olarak bulunur.

Uygulamalar:

· Üzüm hint yağı ftalatların potansiyel bir yerine konması olup, öncelikle cila, mürekkep, yapıştırıcı, hidrolik sıvı ve deri için bir plastikleştirici olarak kullanılır.

· Castor yağı uzun süre selüloid ve lak plastifiyan olarak kullanılmıştır, ancak üfleme yağının daha iyi performans göstermesi keşfedilmiştir.

Üflemeli hint yağı (BCO)
Genel
Üflemeli hint yağı (ayrıca bilinir: hint tutucu yağ, oksitlenmiş hint yağı, polimerize hint yağı)
Altın sarısıdan bal renkli viskoz sıvıya.

Standart özellikler *
Özgül ağırlık (16 ° C) 0,96 - 1,0
Viskozite ** Şiddet (veya istendiği gibi) 15-17
Asit değeri mg KOH / g 3 - 25
Iyot değeri (Wijs) g I2 / 100g 60 - 82
Hidroksil değeri 130-165
Sabunlaşma değeri mg KOH / g 190 - 245
* İstek üzerine BCO'nun farklı sınıfları mevcuttur.
** Viskozite ne kadar yüksek olursa, özgül ağırlık, asit değeri ve sabunlaşma değeri o kadar yüksek olur ve iyot düşer
Değeri ve hidroksil değeri.
Uygulamalar
• yapışkanlar (sıcak eriyik ve çözelti): reçineler ve modifikatörler için plastikleştirici ve bağlaşım çözücüsü.
• Mürekkepler: reçine ve bağlayıcı plastikleştirici, pigment ve boyaların dispersiyonu için orta. Isıya dayanıklı mürekkeplerde,
 Havaya uçan hint yağı bir su savaşçısı gibi davranır ve mürekkebin nokta çözünürlüğünü geliştirir.
• yağlama: endüstriyel yağlayıcılar ve penetranlar. Valf yağlayıcı tabanını takın (yağ ve çözücüye dayanıklı).
• cila: ahşap ve metal, performans ve yüksek parlaklık için.
• Keçeler ve sızdırmazlık malzemeleri: esneklik, penetrasyon, yapışma.
• Deri giydirme: esneklik, kalıcılık.
• hidrolik sıvılar: kayganlaştırma katkısı, kauçuk ve plastiklerde güvenlidir.
• kauçuk bileşimi: "sinir" azaltma, öğütme yardımı. Gerçek üretmek için kükürt ile reaksiyona girdi
 (Vulkanize edilmiş yağ), bir elastomerik işleme yardımcı maddesi.
• diğerleri: gazyağı, uzun yağ, yağlayıcılar vb. Ile birlikte emülsiyon giderici formülasyonlar.
Hintyağı yağının oksidatif polimerizasyonu, viskozitelerin artması ve alifatik çözücülerdeki çözünürlüğün azalması, çeşitli reçineler ile uyumluluğun arttırılması ve pigmentlerin yaşlanmasına ve dağılmasına yönelik geliştirilmiş kabiliyeti ve cila sistemlerine aşınma direnci kazandıran ürünleri verir. Polimerize yağlar, yapışkan ve sızdırmazlık sistemleri, mürekkepler ve sıcak eriyiklerdeki çeşitli reçineleri plastikleştirmek için kullanılır. Daha ağır viskoziteli polimerize yağlar yağ ve çözücü direnci kazandıran kauçuk polimerleri için yardımcı yardımcı maddeler ve plastikleştiricilerdir.
Üflemeli Castor Yağları, havayı yüksek sıcaklıklarda yağ yoluyla kabarcıklar yaratarak hazırlanır. Bu işlem hem viskozite hem de özgül ağırlığı arttırır. Bu yağlar esas olarak cila, mürekkep, yapıştırıcı ve deri için plastikleştirici olarak kullanılır.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.