1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DANTOCHLOR

DANTOCHLOR


METATAGS: dantochlor; danto chlor; dantaklor; dantoklor; danto klor.


Dantoclor powder is a halogenated dialkylhydantoin derivative in powder form which functions as a microbiocide through the release of active chlorine. This material is used for reformulating and repackaging purposes according to its EPA label for use as a disinfectant, algaecide, fungicide, bactericide and slimicide in different formulations.
Areas of use for this material include pulp and paper mill water systems, Industrial algaecides, cooling water systems , cooling towers, condenser water systems, heat exchanger water systems, photo processing wash water, sewage settling ponds, septic tanks, bathrooms and toilet bowls, pools, hot tubs, spas, ornamental fountains, and eating establishment equipment and utensils.

Chemical Composition
1, 3-dichloro-5, 5-dimethylhydantoin 81.1%; 1, 3-dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin 16.1%; Inert ingredients 2.8%

Environmental Fate - Biodegradability
Dantochlor ultimately hydrolyzes to dimethylhydantoin (DMH) and ethylmethylhydantoin (MEH). Performance results from an actual operating sewage waste treatment plant demonstrate that both DMH and MEH are biodegradable compounds.

Compatibility
Dantochlor is an active chlorine compound that remains stable when stored in a cool dry area. Similar to other halogen donors, Dantochlor will decompose if mixed with reactable,
oxidizable substances. Avoid mixing Dantochlor with lubricating oils, strong acids, strong alkalis and reducing agents.

 

 

 


Dantoklor tozu, aktif klorun salınması yoluyla bir mikrobiyosit olarak işlev gören toz halindeki bir halojenlenmiş dialkilhidantoin türevidir. Bu madde, EPA etiketine göre yeniden formülasyon ve tekrar paketleme amaçları için farklı formülasyonlarda bir dezenfektan, yosun öldürücü, mantar öldürücü, bakteri öldürücü ve slimisit olarak kullanılmak üzere kullanılır.
Bu malzeme için kullanım alanları, hamur ve kağıt fabrikası su sistemleri, endüstriyel yosun yayanları, soğutma suyu sistemleri, soğutma kuleleri, kondenser suyu sistemleri, ısı eşanjörü su sistemleri, fotoğraf işleme yıkama suyu, kanalizasyon çöktürme havuzları, foseptik tankları, banyolar ve klozetler, Havuzlar, sıcak küvetler, kaplıcalar, süs çeşmeleri ve yemekhane ekipmanı ve mutfak gereçleridir.

 

Kimyasal bileşim
1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin% 81.1; 1,3-dikloro-5-etil-5-metilhidantoin% 16.1; İnert içerik maddeleri% 2.8

Çevresel Durum - Biyolojik bozunabilirlik
Dantochlor sonuçta dimetilhidantoine (DMH) ve etilmetilhidantoana (MEH) hidrolize olur. Gerçek bir işletme atık su arıtma tesisinden elde edilen performans sonuçları hem DMH hem de MEH'nin biyolojik olarak parçalanabilir bileşikler olduğunu ortaya koymaktadır.

Uyumluluk
Dantochlor, serin bir kuru bölgede saklandığında stabil kalan aktif bir klor bileşiğidir. Diğer halojen donörlere benzer şekilde Dantochlor, reaksiyona giren,oksitlenebilir maddelerdir. Dantochlor'ı yağlayıcı yağlar, güçlü asitler, güçlü alkaliler ve indirgeme maddeleri ile karıştırmaktan kaçının.

 

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.