1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMIN T 100

GENAMIN T 100

CAS No.: 61791-26-2
EC No.: 931-686-8

Synonyms:
GENAMIN T 100; POEA; g3780a; NE-1808; frigate; Ethokem; ETHOMEEN; noramoxs; MON-0818; Entry II; ethomeent; TAM 105; Tallow alkyl amines, ethoxylated; Toximul TA 10; Toximul TA 15; Toximul TA2; Toximul TA 5; Toximul TA 6; Trymeen 6606; Trymeen 6607; Trymeen TAM; VaronicT 202; Varonic T 205; Varonic T 210; Varonic T 216; Varonic T 220; Varonic T220D; GENAMIN T 100; GENAMIN T 100; Weedmaster CT Surfactant; Witcamine 405; Witcamine 6606; Witcamine TAM105; Witcamine TAM 45; Witconol TD 1407; Tam 15; Teric 17M2; Teric 204; Terwet 3780; Toximul 8362; Agnique Tam5; Alkaminox T 12; Alkaminox T 2; GENAMIN T 100; GENAMIN T 100; Amiet 502; Amiladin D; Amines, tallow, ethoxylated; Amines, tallow, polyethoxylated; Atlas G 3762; Atlas G 3780644; Atlas G 3780A; Atmer 261; Berol 392; Chemeen T 5; Crisomin T 15; Crodamet T 15; Entry II; Ethokem; Ethomeen T; GENAMIN T 100; GENAMIN T 100; Ethomeen T 12; Ethomeen T 15; Ethomeen T 16; Ethomeen T20; Ethomeen T 25; Ethomeen T 27; Ethomeen T 30; Ethomeen T 40; Ethomeen T 70; Ethox TAM 15; Ethox TAM 2; Ethox TAM 20; Ethox TAM 5; Ethoxamine SF 11; Ethoxamine SF 15; Ethoxylated tallow alkyl amines; Ethoxylated tallow amines; Katapol VP-532; MON 0818; Tallow amines,polyoxyethylene derivs; G 3780A; Chemeen T series; Ethomeen T; GENAMIN T 100; GENAMIN T 100; Frigate; Frigate LO-dose; Katapol T-5; Katapol 25CWS; Katapol PN-430; Katapol PN-730; Katapol PN-810; Noramox S; GENAMIN T 100; Polyoxyethylated (5) tallowamine; Polyoxyethylene(2) tallowamine; Primary tallow amine ethylene oxide adduct; Tallow amine, ethoxylated; Trymeen TAM series; Tallow alkyl amines ethoxylated; GENAMIN T 100


GENAMIN T 100

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1 Madde/Karışım kimliği
Ticari isim
GENAMIN T 100
Malzeme No. : 112127
Kimyasal yapısı: Ethoxylated tallow fatty amine
CAS numarası : 61791-26-2
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Madde/Karışımın kullanım alanı
Endüstriyel sektörü : Mahsul koruma
Kullanım şekli : Emülgatör
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Madde/Karışım hakkında bilgi
BU Industrial & Consumer Specialties
National Poison Information Centre (UZEM): 114
BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.R. SEA No 28848
Akut toksisite, Kategori 4 H302: Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi göz hasarı, Kategori 1 H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık, Kategori 1
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık, Kategori 1
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

2.2 Etiket unsurları
Etiketleme T.R. SEA No 28848
Zararlılık İşaretleri :
Uyarı Kelimesi : Tehlike
Zararlılık ifadeleri : H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri :
Önlem:
P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Müdahale:
P305 + P351 + P338 + P310 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
Bertaraf:
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
2.3 Diğer zararlar
Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez. Etikette yer alanlar dışında ilave bir tehlikesi bilinmemektedir.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1 Maddeler
Madde adı : Ethoxylated tallow fatty amine
CAS-No. : 61791-26-2
Zararlı bileşenler
Kimyasal İsmi CAS-No. Konsantrasyon (% w/w)
BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri : Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.
Solunması halinde : Solunması halinde temiz havaya çıkarınız.
Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
Deriyle teması halinde : Teması halinde, hemen deriyi bol sabun ve suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız.
Yutulması halinde : Hemen tıbbi yardım alınız.
4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler : Bugüne kadar bilinen hiçbir semptom yoktur.
Riskler : Şu anda bilinen bir tehlikesi yoktur.
4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.
BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler : Su püskürtücü Alkole karşı dirençli köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar
Yangın çıkması durumunda, tehlikeli yanma gazları meydana gelir: Karbon monoksit (CO).
Azot oksitler (NOx)
5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için : Hava tüplü soluma cihazı
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler : Uygun korunma ekipmanları giyiniz.
6.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler : Drenaj/kanalizasyon veya su yollarına girmesine izin vermeyin.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri : Etkinlik göstermeyen emici bir malzeme ( kum, silika jel, asidik bağlayıcı, çok amaçlı tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini sağlayınız.
6.4 Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanıma ilişkin bilgiler, Bakınız bölüm 7., Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız., Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 13.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme önerileri : Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Sanayi tesislerinde yangından korunma ile ilgili genel kurallara uyun.
Hijyen önlemleri : Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. Maddeyi elleçlemeden önce cilt koruyucu krem kullanınız. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama koşullarıyla ilgili ilave bilgiler
- donmaya karşı hassas - Ürünün soğuğun etkisi ile opaklaşması, kıvamlı hale gelmesi veya donması durumunda, oda sıcaklığında yavaşça çözünmeye bırakın. Kullanmadan önce hafifçe karıştırın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Özel kullanım(lar) : Başka tavsiye bulunmamaktadır.
BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1 Kontrol parametreleri
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Gözlerin korunması : Riske bağlı olarak yeterli nitelikte göz koruyucu teçhizat kullanın. ( yanlardan korumalı iş güvenliği gözlükleri veya basket tipi gözlükler ve şayet gerekirse göz koruma siperliği.)
Ellerin korunması
Delinme süresi : 480 min
Eldiven kalınlığı : 0,7 mm
Notlar : Uzun-süreli maruziyet Su geçirmez bütil kauçuk eldivenler
Delinme süresi : 30 min
Eldiven kalınlığı : 0,4 mm
Notlar : Kısa süreli maruz kalma için (sıçramaya karşı koruma): Nitril kauçuk eldivenler.
Notlar : Bu tip koruyucu eldivenler farklı üreticiler tarafından sağlanmaktadır. Lütfen üretici firmanın özellikle minimum kalınlık ve minimum sızdırmazlık süresi olmak üzere detaylı açıklamalarına dikkat ediniz. Eldivenin kullanılacağı çalışmanın özel koşullarını da göz önünde bulundurunuz.
Koruyucu tedbirler : Göz ve cilt ile temasından sakının.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : Sıvı
Renk : açık kahverengi
Koku : amin gibi
Koku Eşiği : belirlenmemiştir
pH : 9 - 10 (20 °C)
Konsantrasyon: 10 g/l
Akma noktası : yaklaşık olarak -5 °C
Metod: ISO 3016
Kaynama noktası : > 250 °C
Parlama noktası : yaklaşık olarak 290 °C
Metod: DIN/ISO 2592 (açık kap)
Buharlaşma oranı : belirlenmemiştir
Yanma sayısı : Uygulanmaz
Üst patlama limiti / Alev
alabilirlik üst sınırı
: belirlenmemiştir
Alt patlama limiti / Alev
alabilirlik alt sınırı
: belirlenmemiştir
Buhar basıncı : < 0,001 Pa (25 °C)
Metod: Syracuse ile hesaplama
Nispi buhar yoğunluğu : belirlenmemiştir
Yoğunluk : yaklaşık olarak 0,98 g/cm3 (50 °C)
Metod: DIN 51757
Kütle yoğunluğu : Uygulanmaz
Çözünürlük(ler)
Su içinde çözünürlüğü : çözünür (20 °C)
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü : Tanımlama: Ksilen içinde çözünür., Glikol içinde çözünür.
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) : Uygulanmaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : belirlenmemiştir
Bozunma sıcaklığı : > 350 °C
Isıtma oranı: 3 K/min
Metod: DSC
Viskozite
Akışkanlık (viskozite, dinamik) : yaklaşık olarak 50 mPa.s (50 °C)
Metod: DIN 53015
Kinematik viskozite : belirlenmemiştir
Patlayıcılık özellikleri : uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler : Uygulanmaz
9.2 Diğer bilgiler
Minimum alev alma enerjisi : belirlenmemiştir
Parçacık büyüklüğü : Uygulanmaz
Kendi kendine tutuşan : Madde veya karışım kendi kendine ısınan olarak
sınıflandırılmamıştır.
BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1 Tepkime
bkz. kısım 10.3. "Tehlikeli reaksiyon olma ihtimali"
10.2 Kimyasal kararlılık
Normal koşullar altında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Zararlı tepkimeler : Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
Kararlı
10.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar : Kuvvetli asitlerden uzak tutun.
10.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kaçınılması gereken maddeler : bilinmemektedir.
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Uygun biçimde kullanıldığı ve depolandığı takdirde bilinen hiçbir tehlikeli parçalanma ürünü yoktur.
BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Ürün:
Akut oral toksisite : LD50 (Sıçan): 500 - 2.000 mg/kg
Notlar: CESIO
Akut solunum(inhalasyon) : Notlar: uygun veri yoktur
toksisitesi
Akut dermal toksisite : Notlar: uygun veri yoktur
Bileşenleri:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
Akut oral toksisite : Değerlendirme: Bileşen/karışım bir kez yutulduktan sonra orta
derece toksiktir.
Cilt aşınması/tahrişi
Ürün:
Cinsi : Tavşan
Sonuç : Deri tahrişi gözlenmez
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Ürün:
Cinsi : tavşan gözü
Sonuç : Gözlere ciddi zararlar verme riski.
Bileşenleri:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
Sonuç : Gözde ciddi hasar riski.
Solunum veya deri hassasiyeti
Ürün:
Notlar : uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Ürün:
Eşey hücre mutajenitesiDeğerlendirme : Bilgi bulunmamaktadır.
Kanserojenite
Ürün:
Kanserojenite - Değerlendirme : Bilgi bulunmamaktadır.
Üreme sistemi toksisitesi
Ürün:
Üreme sistemi toksisitesi -
Değerlendirme
: Bilgi bulunmamaktadır.
Bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
Ürün:
Notlar : uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma
Ürün:
Notlar : uygun veri yoktur
Tekrarlanan doz toksisitesi
Ürün:
Notlar : uygun veri yoktur
Aspirasyon zararı
Ürün:
uygun veri yoktur
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1 Toksisite
Ürün:
Balıklar üzerinde toksisite : LC50 (Danio rerio (zebra balığı)): > 0,1 - 1 mg/l
Maruziyet süresi: 96 h
Metod: OECD Test Talimatı 203
Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite : Notlar: uygun veri yoktur
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite : Notlar: uygun veri yoktur
M-Faktörü (Kısa süreli (akut) sucul zararlılık) : 1
Mikroorganizmalara zehirliliği : EC50 (Pseudomonas putida): > 1.000 mg/l
Metod: DIN 38412 T.8
Bileşenleri:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
M-Faktörü (Kısa süreli (akut) sucul zararlılık) : 1
M-Faktörü (Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık) : 1
Ekotoksikoloji Değerlendirmesi
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık : Sucul ortamda çok toksiktir.
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün:
Biyolojik bozunma : Biyolojik bozunma: yaklaşık olarak 70 %
Metod: OECD Test Talimatı 302B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) : 2.140 mg/g
Çözünmüş organik karbon (DOC) : 458 mg/g
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Ürün:
Biyobirikim : Notlar: uygun veri yoktur
12.4 Toprakta hareketlilik
Ürün:
Çevresel ortamlar içerisinde dağılım : Notlar: uygun veri yoktur
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ürün:
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : uygun veri yoktur
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün : Yerel yönetmeliklere uygun olarak, özel atık yakma
(insinerasyon) tesisine gönderin.
Kontamine ambalaj : Temizlenemeyen ambalajlar atık ürün gibi bertaraf edilmelidir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
Bölüm 14.1.' den 14.5.' e
ADR
UN numarası: UN 3082
Uygun UN taşımacılık adı: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tehlike nedeni/nedenleri: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Taşımacılık zararlılık
sınıf(lar)ı : 9
Primer(birincil) risk: 9
Ambalajlama grubu: III
Tehlike no : 90
Açıklamalar Shipment permitted
ADN
UN numarası: UN 3082
Uygun UN taşımacılık adı: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tehlike nedeni/nedenleri: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Taşımacılık zararlılık
sınıf(lar)ı : 9
Primer(birincil) risk: 9
Ambalajlama grubu: III
Açıklamalar Shipment permitted
RID
UN numarası: UN 3082
Uygun UN taşımacılık adı: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Tehlike nedeni/nedenleri: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Taşımacılık zararlılık
sınıf(lar)ı : 9
Primer(birincil) risk: 9
Ambalajlama grubu: III
Tehlike no : 90
Açıklamalar Shipment permitted
IATA
UN no. UN 3082
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Hazard inducer(s): TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
IMDG
UN no. UN 3082
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Hazard inducer(s): TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
Marine pollutant: Marine Pollutant
EmS : F-A S-F
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Bu Güvenik Bilgi Formunda Bölüm 6'dan 8'e kadar olan kısma bakınız.
14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre (Uluslararası Ambalajsız Kim  yasal Kodu) dökme taşımacılık
IBC koduna göre dökme olarak taşınmaz.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
27092 Mükerrer Sayılı, 26 Aralık 2008 Tarihli, T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı; BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. : Uygulanmaz
Diğer kurallar:
Bu bölümde yer alan veriler/yönetmelikler dışında, elimizde güvenlik, sağlık ve çevre koruma
ile ilgili başka bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Diğer kısaltmaların tüm metni
ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Evanteri; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; UNRTDG - Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli
Ek bilgi
Diğer bilgiler : Ulusal ve yerel yasal gerekliliklere uyun.


PART 1: Identity of the substance / mixture and company / distributor
1.1 Substance / Mixture identity
Commercial name
GENAMIN T 100
Material No. : 112127
Chemical structure: Ethoxylated tallow fatty amine
CAS number: 61791-26-2
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Usage area of ​​the substance / mixture
Industrial sector: Crop protection
Method of use: Emulsifier
1.3. Information of the safety data sheet supplier
Information on the substance / mixture
BU Industrial & Consumer Specialties
National Poison Information Center (UZEM): 114
SECTION 2: Hazards identification
2.1 Classification of the substance or mixture
Classification T.R. SEA No 28848
Acute toxicity, Category 4 H302: Harmful if swallowed.
Serious eye damage, Category 1 H318: Causes serious eye damage.
Short term (acute) aquatic hazard, Category 1
H400: Very toxic to aquatic environment.
Long (chronic) aquatic hazard, Category 1
H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

2.2 Label elements
Labeling T.R. SEA No 28848
Hazard Signs:
Signal word: Danger
Hazard statements: H302 Harmful if swallowed.
H318 Causes serious eye damage.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statements:
Prevention:
P264 Wash skin thoroughly after handling.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear eye protection / face protection.
Intervention:
P305 + P351 + P338 + P310 IF IN EYE CONTACT:
Rinse carefully with water for a few minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Call the NATIONAL POISON ADVICE CENTER, NUMBER 114 or the doctor / physician immediately.
P391 Collect spillage.
Disposal:
P501 Dispose of contents / container at an approved waste disposal facility.
2.3 Other damages
This substance / mixture does not contain components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher. No additional hazards are known, except those included on the label.
SECTION 3: Composition / information on ingredients
3.1 Substances
Item name: Ethoxylated tallow fatty amine
CAS-No. : 61791-26-2
Harmful components
Chemical Name CAS-No. Concentration (% w / w)
SECTION 4: First aid measures
4.1 Description of first aid measures
General advice: Remove / take off immediately all contaminated clothing.
In case of inhalation: In case of inhalation, move to fresh air.
Get medical advice / contact your doctor.
In case of skin contact: In case of contact, wash skin immediately with plenty of soap and water.
In case of eye contact: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
If swallowed: Get medical help immediately.
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms: There are no known symptoms to date.
Risks: There are currently no known dangers.
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment: Treat symptomatically.
SECTION 5: Firefighting measures
5.1 Fire extinguishers
Suitable fire extinguishers: Water sprayer Alcohol resistant foam Carbon dioxide (CO2) Dry powder
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture
Special damages that may occur during fire fighting
In case of fire, dangerous combustion gases are produced: Carbon monoxide (CO).
Nitrogen oxides (NOx)
5.3 Advice for firefighters
For firefighters: breathing apparatus with air tube
SECTION 6: Accidental release measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Personal precautions: Wear suitable protective equipment.
6.2 Environmental precautions
Environmental precautions: Do not allow to enter drains / drains or waterways.
6.3 Methods and materials for containment and cleaning up
Cleaning methods: Make sure that it absorbs with an inert absorbent material (sand, silica gel, acidic binder, multi-purpose glue, sawdust, etc.).
6.4 Reference to other sections
Information on safe use, see section 7., for personal protection see section 8., for disposal considerations see section 7. Chapter 13.
SECTION 7: Handling and storage
7.1 Precautions for safe handling
Safe handling recommendations: The container should be handled and opened carefully.
Fire and explosion protection recommendations
Follow the general rules for fire protection in industrial facilities.
Hygiene measures: Wash hands before breaks and at the end of the day. Use skin protection cream before handling the substance. Take off immediately all contaminated clothing and wash before reuse.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Additional information on storage conditions
- sensitive to freezing - If the product becomes opaque, thickened or freezes under the influence of cold, allow it to thaw slowly at room temperature. Mix gently before use.
7.3 Specific end uses
Specific use (s): No other recommendations.
SECTION 8: Exposure controls / personal protection
8.1 Control parameters
8.2 Exposure controls
Personal protective equipment
Eye protection: Use adequate eye protection equipment, depending on risk. (Safety goggles with side protection or basket type goggles and eye protection if necessary.
Hand protection
Break through time: 480 min
Glove thickness: 0.7 mm
Notes: Long-term exposure Impervious butyl rubber gloves
Break through time: 30 min
Glove thickness: 0.4 mm
Remarks: For short term exposure (splash protection): Nitrile rubber gloves.
Notes: These types of protective gloves are provided by different manufacturers. Please pay attention to the detailed descriptions of the manufacturer, especially the minimum thickness and minimum sealing time. Also consider the special conditions of the operation in which the glove will be used.
Protective measures: Avoid contact with eyes and skin.
SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1 Information on basic physical and chemical properties
Appearance: Liquid
Color: light brown
Odor: amine-like
Odor Threshold: not determined
pH: 9 - 10 (20 ° C)
Concentration: 10 g / l
Pour point: approx. -5 ° C
Method: ISO 3016
Boiling point:> 250 ° C
Flash point: approximately 290 ° C
Method: DIN / ISO 2592 (open cup)
Evaporation rate: not determined
Burning number: Not applicable
Upper explosion limit / Flame
capability
: not determined
Lower explosion limit / Flame
minimum availability
: not determined
Vapor pressure: <0.001 Pa (25 ° C)
Method: Compute with Syracuse
Relative vapor density: not determined
Density: approx.0.98 g / cm3 (50 ° C)
Method: DIN 51757
Bulk density: Not applicable
Resolution (s)
Solubility in water: soluble (20 ° C)
Solubility in other solvents: Description: Soluble in xylene. Soluble in glycol.
Partition coefficient (noctanol / water): Not applicable
Autoignition temperature: not determined
Decomposition temperature:> 350 ° C
Heating rate: 3 K / min
Method: DSC
Viscosity
Viscosity, dynamic: approx.50 mPa.s (50 ° C)
Method: DIN 53015
Kinematic viscosity: not determined
Explosive properties: no data available
Oxidizing properties: Not applicable
9.2 Other information
Minimum ignition energy: not determined
Particle size: Not applicable
Self-igniting: The substance or mixture is self-igniting.
not classified.
SECTION 10: Stability and reactivity
10.1 Reactivity
see. section 10.3. "Possibility of dangerous reaction"
10.2 Chemical stability
Stable under normal conditions.
10.3 Possibility of hazardous reactions
Hazardous reactions: No dangerous reaction known under conditions of normal use.
Determined
10.4 Conditions to avoid
Conditions to avoid: Keep away from strong acids.
10.5 Incompatible materials
Incompatible materials: unknown.
10.6 Hazardous decomposition products
There are no known hazardous decomposition products if handled and stored properly.
SECTION 11: Toxicological information
11.1 Information on toxicological effects
Acute toxicity
Product:
Acute oral toxicity: LD50 (Rat): 500 - 2,000 mg / kg
Notes: CESIO
Acute breathing (inhalation): Remarks: no data available
toxicity
Acute dermal toxicity: Remarks: no data available
Components:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
Acute oral toxicity: Assessment: The component / mixture is moderate after one swallow.
highly toxic.
Skin corrosion / irritation
Product:
Type: Rabbit
Result: No skin irritation
Serious eye damage / eye irritation
Product:
Type: rabbit eye
Result: Risk of serious damage to eyes.
Components:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
Result: Risk of serious damage to eyes.
Respiratory or skin sensitivity
Product:
Notes: no data available
Germ cell mutagenicity
Product:
Germ cell mutagenicity Assessment: No information available.
Carcinogenicity
Product:
Carcinogenicity - Assessment: No information available.
Reproductive toxicity
Product:
Reproductive toxicity -
Evaluation
: No information available.
No information available.
Specific Target Organ Toxicity - single exposure
Product:
Notes: no data available
Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure
Product:
Notes: no data available
Repeated dose toxicity
Product:
Notes: no data available
Aspiration hazard
Product:
no data available
SECTION 12: Ecological information
12.1 Toxicity
Product:
Toxicity to fish: LC50 (Danio rerio (zebrafish)):> 0.1 - 1 mg / l
Exposure time: 96 h
Method: OECD Test Guideline 203
Daphnia and other water
Toxicity to living invertebrates: Remarks: no data available
Toxicity to algae (algae): Remarks: no data available
M-Factor (Short term (acute) aquatic hazard): 1
Toxicity to microorganisms: EC50 (Pseudomonas putida):> 1.000 mg / l
Method: DIN 38412 T.8
Components:
Amines, tallow alkyl, ethoxylated:
M-Factor (Short term (acute) aquatic hazard): 1
M-Factor (Long (chronic) aquatic hazard): 1
Ecotoxicology Assessment
Short term (acute) aquatic hazard: Very toxic to aquatic life.
Long (chronic) aquatic hazard: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
12.2 Persistence and degradability
Product:
Biodegradation: Biodegradation: approx. 70%
Method: OECD Test Guideline 302B
Chemical Oxygen Demand (COD): 2.140 mg / g
Dissolved organic carbon (DOC): 458 mg / g
12.3 Bioaccumulative potential
Product:
Bioaccumulation: Remarks: no data available
12.4 Mobility in soil
Product:
Distribution within environmental environments: Remarks: no data available
12.5 Results of PBT and vPvB assessment
Product:
Assessment: This substance / mixture does not contain components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.
12.6 Other adverse effects
Product:
Additional ecological information: no data available
SECTION 13: Disposal considerations
13.1 Waste treatment methods
Product: Incineration of special waste in accordance with local regulations
Send to (incineration) facility.
Contaminated packaging: Packaging that cannot be cleaned should be disposed of as waste products.
SECTION 14: Transport information
Section 14.1. from 14.5. to
ADR
UN number: UN 3082
UN proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Cause (s) of danger: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Transport hazard
class (s): 9
Primary (primary) risk: 9
Packing group: III
Danger number: 90
Comments Shipment permitted
ADN
UN number: UN 3082
UN proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Cause (s) of danger: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Transport hazard
class (s): 9
Primary (primary) risk: 9
Packing group: III
Comments Shipment permitted
RID
UN number: UN 3082
UN proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Cause (s) of danger: TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Transport hazard
class (s): 9
Primary (primary) risk: 9
Packing group: III
Danger number: 90
Comments Shipment permitted
IATA
UN no. UN 3082
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Hazard inducer (s): TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
IMDG
UN no. UN 3082
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Hazard inducer (s): TALLOW FATTY AMINEOXETHYLATE
Class: 9
Primary risk: 9
Packing group: III
Remarks Shipment permitted
Marine pollutant: Marine Pollutant
EmS: F-A S-F
14.6. Special precautions for user
See Chapters 6 to 8 of this Safety Data Sheet.
14.7. Bulk transport according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code (International Unpackaged Kim Legal Code)
It is not transported in bulk according to the IBC code.
SECTION 15: Regulatory information
15.1 Safety, health and environmental legislation specific for the substance or mixture
Repeated Number 27092, Dated 26 December 2008, T.C.
Ministry of Environment and Forestry; REGULATION ON RESTRICTIONS ON THE PRODUCTION, MARKET SUPPLY AND USE OF SOME DANGEROUS GOODS, PREPARATIONS AND ITEMS. : Not applicable
Other rules:
Apart from the data / regulations in this section, we have safety, health and environmental protection
There is no other information about it.
SECTION 16: Other information
Full text of other abbreviations
ADN - European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Inland Waterways;
ADR - European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road;
AICS - Chemical Substances Australia Inventory; ASTM - American Material Testing Association; bw - Body weight; CLP - Classification Labeling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinogenic, Mutagenic or Reproductive Toxic Substance; DIN - German Standards Institute for Standardization; DSL - Yertel Substance List (Canada); ECHA - European Chemicals Agency; EC-Number - European Community number; ECx - concentration associated with x% response; ELx - loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Program; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - concentration associated with x% growth rate response; GHS - Global Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Law for the Construction and Equipment of Ships Carrying Large Quantities of Dangerous Chemical IC50 - Semi maximal protective concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Current Chemical Substances Inventory in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Transport Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Act (Japan); ISO - International Standards Organization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal concentration up to 50% of the test population; LD50 - Lethal dose (Median Lethal Dose) up to 50% of the test population; MARPOL - International Convention for Protection Against Ship Pollution; n.o.s. - Unless otherwise stated; NO (A) EC - Concentration of No Observed (Adverse) Effect; NO (A) EL - Not Observed (Side) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Chemicals Inventory; OECD - Economic Cooperation and Development Organization; OPPTS - Chemical Safety and Pollution Prevention Office; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Chemicals and Chemical Substances Inventory Philippines; (Q) SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals; RID - Regulations for the transport of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; SVHC - too much concern substance; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inert; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative
Additional info
Other information: Observe national and local legal requirements.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.