1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GLUCOPURE FOAM

GLUCOPURE FOAM

CAS No. : 1591783-13-9
EC No. : 853-483-2

Synonyms:
1591783-13-9;GlucoPure Foam; Cocoyl Methyl Glucamide; 940-422-0; 

TR

1.1. Ürün tanımlayıcı
Ticari unvan
GLUCOPURE FOAM
Malzeme numarası: 275450
Kimyasal yapısı: Sulu-glikolik çözelti içinde glukamid
INCI adı: Cocoyl Methyl Glucamide
1.2. Madde veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
Ciddi göz hasarı, Kategori 1 H318: Ciddi göz hasarına neden olur.
2.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
Tehlike piktogramları:
Uyarı kelimesi: Tehlike
Tehlike ifadeleri: H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
Önlem Açıklamaları :
Önleme:
P280 Göz koruması / yüz koruması kullanın.
Tepki:
P305 + P351 + P338 + P310 GÖZLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika dikkatlice suyla yıkayın. Varsa ve çıkarması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru arayın.
Etiket üzerinde listelenmesi gereken tehlikeli bileşenler:
D-Glucitol, 1-deoksi-1- (metilamino) -, N- (C8-16 (çift sayılı) ve C18 doymamış asil) türevi.
2.3 Diğer tehlikeler
Bu madde / karışım,% 0,1 veya daha yüksek seviyelerde kalıcı, biyolojik birikim yapan ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyolojik birikim yapan (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

3.2 GLUCOPURE FOAM Karışımları
Tehlikeli bileşenler
Kimyasal adı CAS-No.
EC-No.
Dizin-No.
Kayıt numarası
Sınıflandırma Konsantrasyonu
(% ağırlık / ağırlık)
D-Glucitol, 1-deoksi-1-
(metilamino) -, N- (C8-16 (çift
numaralı) ve C18 doymamış
asil) türevi.
Atanmadı
01-2120041462-67-
0000
Eye Dam. 1; H318> = 30 - <50
Kısaltmaların açıklamaları için bölüm 16'ya bakınız.

4.1 GLUCOPURE FOAM İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkarın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi tavsiye / yardım alın.
Solunursa: Solunursa temiz havaya çıkarın Tıbbi yardım / müdahale alın.
Ciltle teması halinde: Temas halinde, cildi hemen sabun ve bol su ile yıkayın.
Göz ile teması halinde: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde: Yutulduğunda kusturmaya çalışmayın, tıbbi yardım alın ve güvenlik veri sayfası veya etiketini gösterin
4.2 Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptomlar ve etkiler
Semptomlar: tahriş edici etkiler
Riskler: Ciddi göz hasarına neden olur.
4.3 Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliğinin belirtilmesi
Tedavi: Semptomatik olarak tedavi edin.

5.1 GLUCOPURE FOAM Söndürme ortamı
Uygun yangın söndürme malzemesi: Su püskürtme jeti
Alkole dayanıklı köpük
Kuru toz
Karbondioksit (CO2)
Uygun olmayan söndürücü maddeler: Yüksek hacimli su jeti
5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Sırasında özel tehlikeler
yangın söndürme
: Yangın durumunda tehlikeli bozunma ürünleri olabilir
şöyle üretilir:
Azot oksitler (NOx)
Karbonmonoksit
5.3 İtfaiyeciler için tavsiyeler
Özel koruyucu ekipman
itfaiyeciler için
: Bağımsız solunum cihazı
Daha fazla bilgi: Uygun koruyucu ekipman giyin.

6.1 GLUCOPURE FOAM Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler: Uygun koruyucu ekipman giyin.
Yeterli havalandırmayı sağlayın.
6.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler: Ürünün kanalizasyona, sulara ve suya karışmasına izin verilmemelidir.
kurslar veya toprak.
6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri: İnert emici malzeme (örn. Kum, silika jel,
asit bağlayıcı, evrensel bağlayıcı, talaş).
Geri kazanılan malzemeyi "İmha Etme
düşünceler ".
6.4 Diğer bölümlere referans
Güvenli kullanımla ilgili bilgiler için 7. bölüme bakın, Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.
bertaraf etme bilgileri bkz.Bölüm 13.

7.1 GLUCOPURE FOAM Güvenli kullanım için önlemler
Güvenli kullanım için öneri: Yeterli havalandırma sağlayın.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri: Genel endüstriyel yangından korunma kurallarına uyun.
Hijyen ölçütleri: Molalardan önce ve mesai bitiminde ellerinizi yıkayın. Ürünü kullanmadan önce koruyucu cilt kremi kullanın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları
Daha fazla bilgi için
depolama koşulları
: Kapları serin ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.
Serin yerde saklayın. Kuru bir yerde saklayın.
7.3 Belirli son kullanımlar
Spesifik kullanım (lar): Başka tavsiye yok.

8.1 GLUCOPURE FOAM Kontrol parametreleri
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (EC) göre Türetilmiş Etkisiz Seviye (DNEL):
Madde adı-Son Kullanım-Maruz kalma yolları-Potansiyel sağlık etkileri-Değer
Propilen Glikol CAS-No .: 57-55-6-Çalışanlar-Soluma-Uzun süreli sistemik etkiler-168 mg / m3
Notlar: DNEL-Çalışanlar-Soluma-Uzun vadeli lokal etkiler-10 mg / m3
Açıklamalar: DNEL-Tüketiciler-Soluma Luzun süreli sistemik etkiler -50 mg / m3
Notlar: DNEL-Tüketiciler-Soluma Uzun vadeli lokal etkiler-10 mg / m3
Notlar: DNEL-Tüketiciler-Deri teması Uzun süreli sistemik etkiler-213 mg / m3
Tüketiciler-Sindirim Uzun vadeli sistemik etkiler -85 mg / m3
D-Glucitol, 1-deoksi-1- (metilamino) -, N- (C8-16 (çift sayılı) ve C18 doymamış açil) türevi İşçiler Soluma Uzun süreli sistemik etkiler -10,58 mg / m3
Notlar: DNEL-Çalışanlar-Deri teması Uzun süreli sistemik etkiler -30 mg / kg bw / gün
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (EC) göre Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC):
Madde adı Çevresel Bölme Değer
Propilen Glikol CAS-No .: 57-55-6
Tatlı su 260 mg / l
Deniz suyu 26 mg / l
Su (aralıklı salım) 183 mg / l
Kanalizasyon arıtma tesisi 20000 mg / l
Tatlı su sediment 572 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)
Deniz sediment 57,2 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)
Toprak 50 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)
D-Glucitol, 1-deoksi-1- (metilamino) -, N- (C8-16 (çift sayılı) ve C18 doymamış asil) türevi.
Tatlı su 0,32 mg / l
Deniz suyu 0,032 mg / l
Su (aralıklı salım) 0,059 mg / l
Tatlı su sediment 43,4 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)
Deniz sedimenti 4,3 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)
Kanalizasyon arıtma tesisi 0,8 mg / l
Toprak 36,6 mg / kg kuru ağırlık (d.w.)

8.2 GLUCOPURE FOAM Maruziyet kontrolleri
Kişisel koruyucu ekipman
Gözlerin korunması: Riske bağlı olarak, yeterli göz koruması kullanın (yandan korumalı güvenlik gözlükleri veya gözlükler ve gerekirse yüz siperi.)
El koruması
Delinme süresi: 480 dk
Eldiven kalınlığı: 0,7 mm
Açıklamalar: Uzun süreli maruz kalma Su geçirmez bütil kauçuk eldivenler
Ara verme süresi: 30 dk
Eldiven kalınlığı: 0,4 mm
Açıklamalar: Kısa süreli maruz kalma için (sıçrama koruması): Nitril kauçuk eldivenler.
Açıklamalar: Bu tür koruyucu eldivenler çeşitli üreticiler tarafından sunulmaktadır. Lütfen üreticinin, özellikle minimum kalınlık ve minimum delinme süresi hakkındaki ayrıntılı açıklamalarına dikkat edin. Eldivenlerin kullanıldığı özel çalışma koşullarını da göz önünde bulundurun.
Deri ve vücudun korunması: Uygun koruyucu ekipman kullanın.
Solunum koruması: Yetersiz egzoz havalandırması veya uzun süreli maruz kalma durumunda solunum koruması kullanın
DIN EN 136 standardına göre tam maske
Filtre A (organik gazlar ve buharlar) DIN EN 141 standardına göre
Filtre aparatının kullanılması, ortamın
atmosfer hacimce en az% 17 oksijen içerir ve
genellikle maksimum gaz konsantrasyonunu aşmaz
Hacimce% 0,5. Dikkate alınması gereken ilgili kurallar
EN 136/141/143/371/372 ve diğer ulusal
düzenlemeler.
Koruyucu tedbirler: Kimyasalların kullanımıyla ilgili olağan önlemleri alın.
Deri ve gözlerle temastan kaçının.

9.1 GLUCOPURE FOAM Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
GLUCOPURE FOAM Görünüm: macun
GLUCOPURE FOAM Koku: karakteristik
GLUCOPURE FOAM Koku Eşiği: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM pH: 8,5 - 9,5 (35 ° C)
GLUCOPURE FOAM Konsantrasyon: 10 g / l
GLUCOPURE FOAM Erime noktası: yakl. 32 ° C
GLUCOPURE FOAM Kaynama noktası: yakl. 100 ° C Su içeriğine göre.
GLUCOPURE FOAM Parlama noktası: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Buharlaşma hızı: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Yakma numarası: Uygulanamaz
GLUCOPURE FOAM Üst patlama limiti: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Alt patlama limiti: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Buhar basıncı: 2,3 hPa (25 ° C) Metod: EEC 84/449 A.4 Corresp. suyun buhar basıncına
GLUCOPURE FOAM Nispi buhar yoğunluğu: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Yoğunluk: yakl. 1.046 g / cm3 (50 ° C) Metod: DIN 51757
GLUCOPURE FOAM Kütle yoğunluğu: Uygulanamaz
GLUCOPURE FOAM Çözünürlük (ler) Suda çözünürlüğü: çözünür (40 ° C)
GLUCOPURE FOAM Diğer çözücülerdeki çözünürlük: 39 g / l Veriler, aktif bileşeninkine karşılık gelir (20 ° C) Çözücü: 1-oktanol Metod: OECD Test Talimatı 105
GLUCOPURE FOAM Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Bozunma sıcaklığı:> 200 ° C Isıtma hızı: 3 K / dak Metod: DSC
GLUCOPURE FOAM Viskozite
GLUCOPURE FOAM Viskozite, dinamik: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Viskozite, kinematik: test edilmedi.
GLUCOPURE FOAM Patlayıcı özellikler: Patlayıcı değil
GLUCOPURE FOAM Oksitleyici özellikler: Oksitleyici ile ilişkili kimyasal grup yoktur.
Molekülde bulunan GLUCOPURE FOAM özellikleri.
9.2 GLUCOPURE FOAM Diğer bilgiler
Minimum tutuşma enerjisi: test edilmedi.
Partikül boyutu: Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma:> 135 ° C
Yöntem: EC A.16

10.1 GLUCOPURE FOAM Reaktivitesi
Bölüm 10.3'e bakınız. "Tehlikeli reaksiyon olasılığı"
10.2 Kimyasal kararlılık
Normal koşullar altında kararlıdır.
10.3 Zararlı tepkime olasılığı
Tehlikeli reaksiyonlar: Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli reaksiyon yoktur.
10.4 Kaçınılması gereken koşullar
Kaçınılması gereken koşullar: Isıdan ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.
10.5 Uyumsuz malzemeler
Kaçınılması gereken malzemeler: Kuvvetli asitler ve oksitleyici maddeler
10.6 Zararlı bozunma ürünleri
Uygun şekilde kullanıldığında ve saklandığında, tehlikeli bozunma ürünleri bilinmemektedir.

11.1 GLUCOPURE FOAM Bilgioksikolojik etkiler
Akut toksisite
Ürün:
Akut oral toksisite: LD50 (Sıçan):> 2.500 mg / kg
Yöntem: OECD Test Yönergesi 423
Açıklamalar: Belirtilen değerler, aktif
bileşen.
Akut solunum toksisitesi: Notlar: test edilmedi.
Akut dermal toksisite: LD50 (Tavşan):> 2.000 mg / kg
Yöntem: OECD Test Yönergesi 402
Açıklamalar: Benzer bileşime sahip bir ürünle analoji yoluyla
Cilt aşınması / tahrişi
Ürün:
Tür: EPİSKIN İnsan Deri Modeli Testi
Yöntem: OECD Test Yönergesi 439
Sonuç: Cilt tahrişi yok
Açıklamalar: Belirtilen değerler aktif bileşenin değerleridir.
Ciddi göz hasarı / tahrişi
Ürün:
Türler: tavşan gözü
Yöntem: OECD Test Yönergesi 405
Sonuç: Gözlerde ciddi hasar riski.
Solunum veya cilt hassasiyeti
Ürün:
Yöntem: OECD Test Yönergesi 406
Sonuç: hassaslaştırıcı değil
Eşey hücre mutajenitesi
Ürün:
İn vitro genotoksisite: Test Tipi: HGPRT testi
Tür: Çin'in V79 hücreleri (embriyonik akciğer fibroblastları)
hamster
Yöntem: OECD Test Yönergesi 476
Sonuç: negatif
Açıklamalar: Bilgi, ana bileşenle ilgilidir.
İn vivo genotoksisite: Test Tipi: Mikronükleus testi
Tür: Fare
Yöntem: OECD Test Yönergesi 474
Sonuç: negatif
Açıklamalar: Bilgi, ana bileşenle ilgilidir.
Eşey hücre mutajenitesi Değerlendirme
: Ames Testinde mutajenik değil
Kanserojenlik
Ürün:
Kanserojenlik -
Değerlendirme
: Bilgi bulunmamaktadır.
Üreme toksisitesi
Ürün:
Üreme toksisitesi -
Değerlendirme
: Bilgi bulunmamaktadır.
Bilgi bulunmamaktadır.
STOT - tek maruz kalma
Ürün:
Açıklamalar: test edilmedi.
STOT - tekrarlanan maruz kalma
Ürün:
Açıklamalar: test edilmedi.
Tekrarlanan doz toksisitesi
Ürün:
Tür: Sıçan
NOAEL: 750 mg / kg
Maruz kalma süresi: 28 d
Yöntem: OECD Test Yönergesi 407
Açıklamalar: Bilgi, ana bileşenle ilgilidir.
Aspirasyon toksisitesi
Ürün:
uygun veri yok
Daha fazla bilgi
Ürün:
Açıklamalar: Ürün test edilmemiştir. Bilgiler, ürünün özelliklerinden türetilmiştir.
bireysel bileşenler.

12.1 GLUCOPURE FOAM Toksisitesi
Ürün: Balıklar üzerinde toksisite: LC50 (Danio rerio (zebra balığı)): 7,5 mg / l Maruziyet süresi: 96 h Metod: OECD Test Talimatı 203
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: EC50 (Daphnia magna (Defne)): 5,91 mg / l Maruziyet süresi: 48 sa Metod: OECD Test Klavuzu 202
Açıklamalar: Belirtilen değerler aktif bileşenin değerleridir.
Yosun toksisitesi: EC50 (Selenastrum capricornutum (yeşil yosun)): 30 mg / l Maruziyet süresi: 72 sa Metod: OECD Test Klavuzu 201
NOEC (Selenastrum capricornutum (yeşil yosun)): 5,6 mg / l Notlar: Belirtilen değerler,
bileşen.
Balıklar üzerinde toksisite (Kronik
toksisite)
: NOEC: 4,8 mg / l
Maruz kalma süresi: 35 d
Tür: Pimephales promelas (Sazan yavrusu)
Açıklamalar: Belirtilen değerler, aktif
bileşen.
Su piresi ve diğerlerine toksisite
suda yaşayan omurgasızlar
(Kronik toksisite)
: NOEC: 3,24 mg / l
Maruz kalma süresi: 21 d
Tür: Daphnia magna (Su piresi)
Yöntem: OECD Test Yönergesi 211
Açıklamalar: Belirtilen değerler, aktif
bileşen.
Mikroorganizmalar için toksisite: EC50 (aktif çamur): 171 mg / l
Maruz kalma süresi: 3 h
Yöntem: OECD Test Yönergesi 209
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Ürün:
Biyolojik bozunabilirlik: Notlar: Uygulanamaz
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Ürün:
Biyoakümülasyon: Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 58
Yöntem: hesaplanmış
Notlar: Biyoakümülasyon için düşük potansiyel (log Pow <3).
12.4 Toprakta hareketlilik
Ürün:
Çevresel bölmeler arasında dağıtım: Notlar: test edilmemiştir.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme: Bu madde / karışım dikkate alınan hiçbir bileşen içermez
kalıcı, biyolojik birikim yapan ve toksik (PBT) olması veya
seviyelerinde çok kalıcı ve çok biyolojik birikim yapan (vPvB)
% 0,1 veya daha yüksek ..
12.6 Diğer olumsuz etkiler
Ürün:
Ek ekolojik
bilgi
: Ürün test edilmemiştir. Bilgi türetilmiştir
ayrı bileşenlerin özelliklerinden.

13.1 GLUCOPURE FOAM Atık işleme yöntemleri
Ürün: Yerel otorite yönetmeliklerine uygun olarak, özel
atık yakma tesisi
Kontamine ambalaj: Temizlenemeyen ambalajlar olduğu gibi bertaraf edilmelidir.
ürün atığı

Bölüm 14.1. 14.5'e kadar.
ADR kısıtlı değil
ADN kısıtlı değil
RID sınırlı değil
IATA sınırlı değil
IMDG kısıtlı değil
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Bu Güvenlik Bilgi Formunun 6 ila 8 numaralı bölümlerine bakın.
14.7. MARPOL73 / 78 Ek II ve IBC Koduna (Uluslararası
Dökme Kimyasallar Kodu)
IBC - Koduna göre toplu taşıma yok.

15.1 GLUCOPURE FOAM Güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri / maddeye özel mevzuat veya
karışım
REACH - Çok Yüksek Maddelerin Aday Listesi
İzin Kaygısı (Madde 59).
: Uygulanamaz
Yönetmelik (EC) No 1005/2009
ozon tabakasını inceltmek
: Uygulanamaz
Kalıcı organikler hakkındaki 850/2004 sayılı Yönetmelik (EC)
kirleticiler
: Uygulanamaz
Diğer düzenlemeler:
Bu bölümde belirtilen veriler / düzenlemeler dışında, başka hiçbirbilgi mevcuttur
güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili.
Bu karışımda bulunan yüzey aktif madde (ler) biyolojik bozunabilirlik kriterlerine uygundur (uyumludur).
Deterjanlar hakkındaki 648/2004 sayılı Yönetmelikte (EC) belirtildiği gibi. Bu iddiayı destekleyen veriler
Üye Devletlerin yetkili makamlarının emrinde tutulacak ve yapılacak
doğrudan talepleri veya bir deterjan üreticisinin talebi üzerine kendilerine sunulur.
İşyerinde gençlerin korunmasına ilişkin 94/33 / EC Direktifini dikkate alın.
Hamile ve emziren kadınlar için mesleki kısıtlamalar
15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi
Madde veya bileşen için henüz Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (CSA) mevcut değildir.
Bu üründe bulunan maddeler.

EN

1.1. Product identifier
Trade name
GLUCOPURE FOAM
Material number: 275450
Chemical nature: Glucamide in aqueous-glycolic solution
INCI name: Cocoyl Methyl Glucamide
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

2.1 Classification of the substance or mixture
Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Serious eye damage, Category 1 H318: Causes serious eye damage.
2.2 Label elements
Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)
Hazard pictograms :
Signal word : Danger
Hazard statements : H318 Causes serious eye damage.
Precautionary statements :
Prevention:
P280 Wear eye protection/ face protection.
Response:
P305 + P351 + P338 + P310 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER/doctor.
Hazardous components which must be listed on the label:
D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-(C8-16 (even numbered) and C18 unsaturated acyl) deriv.
2.3 Other hazards
This substance/mixture contains no components considered to be either persistent,bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.No additional hazards are known except those derived from the labelling.

3.2 GLUCOPURE FOAM Mixtures
Hazardous components
Chemical name CAS-No.
EC-No.
Index-No.
Registration number
Classification Concentration
(% w/w)
D-Glucitol, 1-deoxy-1-
(methylamino)-, N-(C8-16 (even
numbered) and C18 unsaturated
acyl) deriv.
Not Assigned
01-2120041462-67-
0000
Eye Dam. 1; H318 >= 30 - < 50
For explanation of abbreviations see section 16

4.1 GLUCOPURE FOAM  Description of first aid measures
General advice : Remove/Take off immediately all contaminated clothing.Get medical advice/ attention if you feel unwell.
If inhaled : If inhaled, remove to fresh air.Get medical advice/ attention.
In case of skin contact : In case of contact, immediately flush skin with soap and plenty of water.
In case of eye contact : In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
If swallowed : If swallowed do not induce vomiting,seek medical advice and show safety datasheet or label
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms : irritant effects
Risks : Causes serious eye damage.
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment : Treat symptomatically.

5.1 GLUCOPURE FOAM  Extinguishing media
Suitable extinguishing media : Water spray jet
Alcohol-resistant foam
Dry powder
Carbon dioxide (CO2)
Unsuitable extinguishing media: High volume water jet
5.2 Special hazards arising from the substance or mixture
Specific hazards during
firefighting
: In case of fire hazardous decomposition products may be
produced such as:
Nitrogen oxides (NOx)
Carbon monoxide
5.3 Advice for firefighters
Special protective equipment
for firefighters
: Self-contained breathing apparatus
Further information : Wear suitable protective equipment.

6.1 GLUCOPURE FOAM  Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Personal precautions : Wear suitable protective equipment.
Ensure adequate ventilation.
6.2 Environmental precautions
Environmental precautions : The product should not be allowed to enter drains, water
courses or the soil.
6.3 Methods and material for containment and cleaning up
Methods for cleaning up : Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel,
acid binder, universal binder, sawdust).
Treat recovered material as described in the section "Disposal
considerations".
6.4 Reference to other sections
Information regarding Safe handling, see chapter 7., For personal protection see section 8., For
disposal considerations see section 13.

7.1 GLUCOPURE FOAM  Precautions for safe handling
Advice on safe handling : Provide adequate ventilation.
Advice on protection against fire and explosion: Observe the general rules of industrial fire protection
Hygiene measures : Wash hands before breaks and at the end of workday. Use protective skin cream before handling the product. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Further information on
storage conditions
: Keep containers tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Store in cool place. Store in a dry place.
7.3 Specific end use(s)
Specific use(s) : No further recommendations.

8.1 GLUCOPURE FOAM  Control parameters
Derived No Effect Level (DNEL) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:
Substance name-End Use-Exposure routes-Potential health effects-Value
Propylene Glycol CAS-No.: 57-55-6-Workers-Inhalation-Long-term systemic effects-168 mg/m3
Remarks: DNEL-Workers-Inhalation-Long-term local effects-10 mg/m3
Remarks: DNEL-Consumers-Inhalation Long-term systemic effects-50 mg/m3
Remarks: DNEL-Consumers-Inhalation Long-term local effects-10 mg/m3
Remarks: DNEL-Consumers-Skin contact Long-term systemic effects-213 mg/m3
Consumers-Ingestion Long-term systemic effects-85 mg/m3
D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-(C8-16 (even numbered) and C18 unsaturated acyl) deriv.Workers Inhalation Long-term systemic effects-10,58 mg/m3
Remarks: DNEL-Workers-Skin contact Long-term systemic effects-30 mg/kg bw/day
Predicted No Effect Concentration (PNEC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:
Substance name Environmental Compartment Value
Propylene Glycol CAS-No.: 57-55-6
Fresh water 260 mg/l
Marine water 26 mg/l
Water (intermittent release) 183 mg/l
Sewage treatment plant 20000 mg/l
Fresh water sediment 572 mg/kg dry weight (d.w.)
Marine sediment 57,2 mg/kg dry weight (d.w.)
Soil 50 mg/kg dry weight (d.w.)
D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-(C8-16 (even numbered) and C18 unsaturated acyl) deriv.
Fresh water 0,32 mg/l
Marine water 0,032 mg/l
Water (intermittent release) 0,059 mg/l
Fresh water sediment 43,4 mg/kg dry weight (d.w.)
Marine sediment 4,3 mg/kg dry weight (d.w.)
Sewage treatment plant 0,8 mg/l
Soil 36,6 mg/kg dry weight (d.w.)

8.2 GLUCOPURE FOAM  Exposure controls
Personal protective equipment
Eye protection : Depending on the risk, wear sufficient eye protection (safety glasses with side protection or goggles, and if necessary, face shield.)
Hand protection
Break through time : 480 min
Glove thickness : 0,7 mm
Remarks : Long-term exposure Impervious butyl rubber gloves
Break through time : 30 min
Glove thickness : 0,4 mm
Remarks : For short-term exposure (splash protection): Nitrile rubber gloves.
Remarks : These types of protective gloves are offered by various manufacturers. Please note the manufacturers´ detailed statements, especially about the minimum thickness and the minimum breakthrough time. Consider also the particular working conditions under which the gloves are being used.
Skin and body protection : Wear suitable protective equipment.
Respiratory protection : Use respiratory protection in case of insufficient exhaust ventilation or prolonged exposure
Full mask to standard DIN EN 136
Filter A (organic gases and vapours) to standard DIN EN 141
The use of filter apparatus presupposes that the environment
atmosphere contains at least 17% oxygen by volume, and
does not exceed the maximum gas concentration, usually
0.5% by volume. Relevant guidelines to be considered
include EN 136/141/143/371/372 as well as other national
regulations.
Protective measures : Observe the usual precautions for handling chemicals.
Avoid contact with skin and eyes.

9.1 GLUCOPURE FOAM  Information on basic physical and chemical properties
GLUCOPURE FOAM Appearance : paste
GLUCOPURE FOAM Odour : characteristic
GLUCOPURE FOAM Odour Threshold : not tested.
GLUCOPURE FOAM pH : 8,5 - 9,5 (35 °C)
GLUCOPURE FOAM Concentration: 10 g/l
GLUCOPURE FOAM Melting point : approx. 32 °C
GLUCOPURE FOAM Boiling point : approx. 100 °C Based on water-content.
GLUCOPURE FOAM Flash point : not tested.
GLUCOPURE FOAM Evaporation rate : not tested.
GLUCOPURE FOAM Burning number : Not applicable
GLUCOPURE FOAM Upper explosion limit : not tested.
GLUCOPURE FOAM Lower explosion limit : not tested.
GLUCOPURE FOAM Vapour pressure : 2,3 hPa (25 °C) Method: EEC 84/449 A.4 Corresp. to vapour pressure of water
GLUCOPURE FOAM Relative vapour density : not tested.
GLUCOPURE FOAM Density : approx. 1,046 g/cm3 (50 °C) Method: DIN 51757
GLUCOPURE FOAM Bulk density : Not applicable
GLUCOPURE FOAM Solubility(ies) Water solubility : soluble (40 °C)
GLUCOPURE FOAM Solubility in other solvents : 39 g/l Data corresponds to that of the active component (20 °C) Solvent: 1-octanol Method: OECD Test Guideline 105
GLUCOPURE FOAM Auto-ignition temperature : not tested.
GLUCOPURE FOAM Decomposition temperature : > 200 °C Heating rate : 3 K/min Method: DSC
GLUCOPURE FOAM Viscosity
GLUCOPURE FOAM Viscosity, dynamic : not tested.
GLUCOPURE FOAM Viscosity, kinematic : not tested.
GLUCOPURE FOAM Explosive properties : Not explosive
GLUCOPURE FOAM Oxidizing properties : There are no chemical groups associated with oxidising
GLUCOPURE FOAM properties present in the molecule.
9.2 GLUCOPURE FOAM  Other information
Minimum ignition energy : not tested.
Particle size : Not applicable
Self-ignition : > 135 °C
Method: EC A.16

10.1 GLUCOPURE FOAM  Reactivity
See section 10.3. "Possibility of hazardous reactions"
10.2 Chemical stability
Stable under normal conditions.
10.3 Possibility of hazardous reactions
Hazardous reactions : No dangerous reaction known under conditions of normal use.
10.4 Conditions to avoid
Conditions to avoid : Keep away from heat and sources of ignition.
10.5 Incompatible materials
Materials to avoid : Strong acids and oxidizing agents
10.6 Hazardous decomposition products
When handled and stored appropriately, no dangerous decomposition products are known

11.1 GLUCOPURE FOAM  Information on toxicological effects
Acute toxicity
Product:
Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 2.500 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 423
Remarks: The values mentioned are those of the active
ingredient.
Acute inhalation toxicity : Remarks: not tested.
Acute dermal toxicity : LD50 (Rabbit): > 2.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 402
Remarks: By analogy with a product of similar composition
Skin corrosion/irritation
Product:
Species: EPISKIN Human Skin Model Test
Method: OECD Test Guideline 439
Result: No skin irritation
Remarks: The values mentioned are those of the active ingredient.
Serious eye damage/eye irritation
Product:
Species: rabbit eye
Method: OECD Test Guideline 405
Result: Risk of serious damage to eyes.
Respiratory or skin sensitisation
Product:
Method: OECD Test Guideline 406
Result: non-sensitizing
Germ cell mutagenicity
Product:
Genotoxicity in vitro : Test Type: HGPRT assay
Species: V79 cells (embryonic lung fibroblasts) of the Chinese
hamster
Method: OECD Test Guideline 476
Result: negative
Remarks: Information refers to the main component.
Genotoxicity in vivo : Test Type: Micronucleus test
Species: Mouse
Method: OECD Test Guideline 474
Result: negative
Remarks: Information refers to the main component.
Germ cell mutagenicityAssessment
: Not mutagenic in Ames Test
Carcinogenicity
Product:
Carcinogenicity -
Assessment
: No information available.
Reproductive toxicity
Product:
Reproductive toxicity -
Assessment
: No information available.
No information available.
STOT - single exposure
Product:
Remarks: not tested.
STOT - repeated exposure
Product:
Remarks: not tested.
Repeated dose toxicity
Product:
Species: Rat
NOAEL: 750 mg/kg
Exposure time: 28 d
Method: OECD Test Guideline 407
Remarks: Information refers to the main component.
Aspiration toxicity
Product:
no data available
Further information
Product:
Remarks: The product has not been tested. The information is derived from the properties of the
individual components.

12.1 GLUCOPURE FOAM  Toxicity
Product:Toxicity to fish : LC50 (Danio rerio (zebra fish)): 7,5 mg/l Exposure time: 96 h Method: OECD Test Guideline 203
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates: EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 5,91 mg/l Exposure time: 48 h Method: OECD Test Guideline 202
Remarks: The values mentioned are those of the active ingredient.
Toxicity to algae : EC50 (Selenastrum capricornutum (green algae)): 30 mg/l Exposure time: 72 h Method: OECD Test Guideline 201
NOEC (Selenastrum capricornutum (green algae)): 5,6 mg/l Remarks: The values mentioned are those of the active
ingredient.
Toxicity to fish (Chronic
toxicity)
: NOEC: 4,8 mg/l
Exposure time: 35 d
Species: Pimephales promelas (fathead minnow)
Remarks: The values mentioned are those of the active
ingredient.
Toxicity to daphnia and other
aquatic invertebrates
(Chronic toxicity)
: NOEC: 3,24 mg/l
Exposure time: 21 d
Species: Daphnia magna (Water flea)
Method: OECD Test Guideline 211
Remarks: The values mentioned are those of the active
ingredient.
Toxicity to microorganisms : EC50 (activated sludge): 171 mg/l
Exposure time: 3 h
Method: OECD Test Guideline 209
12.2 Persistence and degradability
Product:
Biodegradability : Remarks: Not applicable
12.3 Bioaccumulative potential
Product:
Bioaccumulation : Bioconcentration factor (BCF): 58
Method: calculated
Remarks: Low potential for bioaccumulation (log Pow < 3).
12.4 Mobility in soil
Product:
Distribution among environmental compartments: Remarks: not tested.
12.5 Results of PBT and vPvB assessment
Product:
Assessment : This substance/mixture contains no components considered
to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or
very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of
0.1% or higher..
12.6 Other adverse effects
Product:
Additional ecological
information
: The product has not been tested. The information is derived
from the properties of the individual components.

13.1 GLUCOPURE FOAM Waste treatment methods
Product : In accordance with local authority regulations, take to special
waste incineration plant
Contaminated packaging : Packaging that cannot be cleaned should be disposed of as
product waste

Section 14.1. to 14.5.
ADR not restricted
ADN not restricted
RID not restricted
IATA not restricted
IMDG not restricted
14.6. Special precautions for user
See sections 6 to 8 of this Safety Data Sheet.
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code (International
Bulk Chemicals Code)
No transport as bulk according IBC - Code.

15.1 GLUCOPURE FOAM Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or
mixture
REACH - Candidate List of Substances of Very High
Concern for Authorisation (Article 59).
: Not applicable
Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that
deplete the ozone layer
: Not applicable
Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic
pollutants
: Not applicable
Other regulations:
Apart from the data/regulations specified in this chapter, no further information is available
concerning safety, health and environmental protection.
The surfactant(s) contained in this mixture complies(comply) with the biodegradability criteria
as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are
held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made
available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.
Take note of Dir 94/33/EC on the protection of young people at work.
Occupational restrictions for pregnant and breast feeding women
15.2 Chemical safety assessment
No Chemical Safety Assessment (CSA) is yet available for the substance, or for the component
substances, contained in this product.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.